గోరి స్తుతి

అభినవ- నిత్యామమరసురేంద్రాం
విమలయశోదాం సుఫలధరిత్రీం.
వికసితహస్తాం త్రినయనయుక్తాం
నయభగదాత్రీం భజ సరసాంగీం.
అమృతసముద్రస్థిత- మునినమ్యాం
దివిభవపద్మాయత- రుచినేత్రాం.
కుసుమవిచిత్రార్చిత- పదపద్మాం
శ్రుతిరమణీయాం భజ నర గౌరీం.
ప్రణవమయీం తాం ప్రణతసురేంద్రాం
వికలితబింబాం కనకవిభూషాం.
త్రిగుణవివర్జ్యాం త్రిదివజనిత్రీం
హిమధరపుత్రీం భజ జగదంబాం.
స్మరశతరూపాం విధిహరవంద్యాం
భవభయహత్రీం సవనసుజుష్టాం.
నియతపవిత్రామసి- వరహస్తాం
స్మితవదనాఢ్యాం భజ శివపత్నీం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

25.1K

Comments

p6avw
Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Good work. Jai sree ram.😀🙏 -Shivanya Sharma V

Vedadhara, you are doing an amazing job preserving our sacred texts! 🌸🕉️ -Ramji Sheshadri

హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే 🙏🙏 -వెంకట సత్య సాయి కుమార్

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |