గోరి స్తుతి

అభినవ- నిత్యామమరసురేంద్రాం
విమలయశోదాం సుఫలధరిత్రీం.
వికసితహస్తాం త్రినయనయుక్తాం
నయభగదాత్రీం భజ సరసాంగీం.
అమృతసముద్రస్థిత- మునినమ్యాం
దివిభవపద్మాయత- రుచినేత్రాం.
కుసుమవిచిత్రార్చిత- పదపద్మాం
శ్రుతిరమణీయాం భజ నర గౌరీం.
ప్రణవమయీం తాం ప్రణతసురేంద్రాం
వికలితబింబాం కనకవిభూషాం.
త్రిగుణవివర్జ్యాం త్రిదివజనిత్రీం
హిమధరపుత్రీం భజ జగదంబాం.
స్మరశతరూపాం విధిహరవంద్యాం
భవభయహత్రీం సవనసుజుష్టాం.
నియతపవిత్రామసి- వరహస్తాం
స్మితవదనాఢ్యాం భజ శివపత్నీం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |