ಗೋರಿ ಸ್ತುತಿ

ಅಭಿನವ- ನಿತ್ಯಾಮಮರಸುರೇಂದ್ರಾಂ
ವಿಮಲಯಶೋದಾಂ ಸುಫಲಧರಿತ್ರೀಂ.
ವಿಕಸಿತಹಸ್ತಾಂ ತ್ರಿನಯನಯುಕ್ತಾಂ
ನಯಭಗದಾತ್ರೀಂ ಭಜ ಸರಸಾಂಗೀಂ.
ಅಮೃತಸಮುದ್ರಸ್ಥಿತ- ಮುನಿನಮ್ಯಾಂ
ದಿವಿಭವಪದ್ಮಾಯತ- ರುಚಿನೇತ್ರಾಂ.
ಕುಸುಮವಿಚಿತ್ರಾರ್ಚಿತ- ಪದಪದ್ಮಾಂ
ಶ್ರುತಿರಮಣೀಯಾಂ ಭಜ ನರ ಗೌರೀಂ.
ಪ್ರಣವಮಯೀಂ ತಾಂ ಪ್ರಣತಸುರೇಂದ್ರಾಂ
ವಿಕಲಿತಬಿಂಬಾಂ ಕನಕವಿಭೂಷಾಂ.
ತ್ರಿಗುಣವಿವರ್ಜ್ಯಾಂ ತ್ರಿದಿವಜನಿತ್ರೀಂ
ಹಿಮಧರಪುತ್ರೀಂ ಭಜ ಜಗದಂಬಾಂ.
ಸ್ಮರಶತರೂಪಾಂ ವಿಧಿಹರವಂದ್ಯಾಂ
ಭವಭಯಹತ್ರೀಂ ಸವನಸುಜುಷ್ಟಾಂ.
ನಿಯತಪವಿತ್ರಾಮಸಿ- ವರಹಸ್ತಾಂ
ಸ್ಮಿತವದನಾಢ್ಯಾಂ ಭಜ ಶಿವಪತ್ನೀಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |