ಯಮುನಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamTelugu

ಮುರಾರಿಕಾಯಕಾಲಿಮಾ-
ಲಲಾಮವಾರಿಧಾರಿಣೀ
ತೃಣೀಕೃತತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ತ್ರಿಲೋಕಶೋಕಹಾರಿಣೀ.
ಮನೋನುಕೂಲಕೂಲಕುಂಜ-
ಪುಂಜಧೂತದುರ್ಮದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ಮಲಾಪಹಾರಿವಾರಿಪೂರಿ-
ಭೂರಿಮಂಡಿತಾಮೃತಾ
ಭೃಶಂ ಪ್ರವಾತಕಪ್ರಪಂಚನಾತಿ-
ಪಂಡಿತಾನಿಶಾ.
ಸುನಂದನಂದಿನಾಂಗ-
ಸಂಗರಾಗರಂಜಿತಾ ಹಿತಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ಲಸತ್ತರಂಗಸಂಗ-
ಧೂತಭೂತಜಾತಪಾತಕಾ
ನವೀನಮಾಧುರೀಧುರೀಣ-
ಭಕ್ತಿಜಾತಚಾತಕಾ.
ತಟಾಂತವಾಸದಾಸ-
ಹಂಸಸಂವೃತಾಹ್ನಿಕಾಮದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ವಿಹಾರರಾಸಖೇದಭೇದ-
ಧೀರತೀರಮಾರುತಾ
ಗತಾ ಗಿರಾಮಗೋಚರೇ ಯದೀಯನೀರಚಾರುತಾ.
ಪ್ರವಾಹಸಾಹಚರ್ಯಪೂತ-
ಮೇದಿನೀನದೀನದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ತರಂಗಸಂಗ-
ಸೈಕತಾಂತರಾತಿತಂ ಸದಾಸಿತಾ
ಶರನ್ನಿಶಾಕರಾಂಶು-
ಮಂಜುಮಂಜರೀ ಸಭಾಜಿತಾ.
ಭವಾರ್ಚನಾಪ್ರಚಾರುಣಾ-
ಮ್ಬುನಾಧುನಾ ವಿಶಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ಜಲಾಂತಕೇಲಿಕಾರಿ-
ಚಾರುರಾಧಿಕಾಂಗರಾಗಿಣೀ
ಸ್ವಭರ್ತ್ತುರನ್ಯದುರ್ಲಭಾಂಗ-
ತಾಂಗತಾಮ್ಶಭಾಗಿನೀ.
ಸ್ವದತ್ತಸುಪ್ತಸಪ್ತಸಿಂಧು-
ಭೇದಿನಾತಿಕೋವಿದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ಜಲಚ್ಯುತಾಚ್ಯುತಾಂಗ-
ರಾಗಲಂಪಟಾಲಿಶಾಲಿನೀ
ವಿಲೋಲರಾಧಿಕಾಕಚಾಂತ-
ಚಂಪಕಾಲಿಮಾಲಿನೀ.
ಸದಾವಗಾಹನಾವತೀರ್ಣ-
ಭರ್ತೃಭೃತ್ಯನಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.
ಸದೈವ ನಂದಿನಂದಕೇಲಿ-
ಶಾಲಿಕುಂಜಮಂಜುಲಾ
ತಟೋತ್ಥಫುಲ್ಲಮಲ್ಲಿಕಾ-
ಕದಂಬರೇಣುಸೂಜ್ಜ್ವಲಾ.
ಜಲಾವಗಾಹಿಣಾಂ ನೃಣಾಂ ಭವಾಬ್ಧಿಸಿಂಧುಪಾರದಾ
ಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3670364