తోటకాష్టకం

తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే.
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం.
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధవిచారణచారుమతే.
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా.
మమ వారయ మోహమహాజలధిం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శనలాలసతా.
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః.
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతన్నహి కోఽపి సుధీః.
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో .
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

65.0K

Comments Telugu

be4eu
సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

విశిష్టమైన వెబ్‌సైట్ 🌟 -సాయికుమార్

🙏 చాలా సమాచారభరితమైన వెబ్‌సైట్ -వేంకటేష్

ఇంప్రెస్ చేసే వెబ్‌సైట్ -సాయిరాం

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |