తోటకాష్టకం

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

Click here for audio

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే.
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం.
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధవిచారణచారుమతే.
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా.
మమ వారయ మోహమహాజలధిం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శనలాలసతా.
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః.
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతన్నహి కోఽపి సుధీః.
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో .
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
2656032