తోటకాష్టకం

తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే.
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం.
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధవిచారణచారుమతే.
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా.
మమ వారయ మోహమహాజలధిం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శనలాలసతా.
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః.
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతన్నహి కోఽపి సుధీః.
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో .
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

కార్తికేయ స్తుతి

కార్తికేయ స్తుతి

భాస్వద్వజ్రప్రకాశో దశశతనయనేనార్చితో వజ్రపాణిః భాస్వన్ముక్తా- సువర్ణాంగదముకుటధరో దివ్యగంధోజ్జ్వలాంగః. పావంజేశో గుణాఢ్యో హిమగిరితనయానందనో వహ్నిజాతః పాతు శ్రీకార్తికేయో నతజనవరదో భక్తిగమ్యో దయాలుః. సేనానీర్దేవసేనా- పతిరమరవరైః సంతతం పూజితాంఘ్రిః సేవ్యో బ్రహ్మర

Click here to know more..

గణేశ్వర స్తుతి

గణేశ్వర స్తుతి

శుచివ్రతం దినకరకోటివిగ్రహం బలంధరం జితదనుజం రతప్రియం. ఉమాసుతం ప్రియవరదం సుశంకరం నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం. వనేచరం వరనగజాసుతం సురం కవీశ్వరం నుతివినుతం యశస్కరం. మనోహరం మణిమకుటైకభూషణం నమామ్యహం విబుధవరం గణేశ్వరం. తమోహరం పితృసదృశం గణాధిపం స్మృతౌ గతం శ్రుతిరసమే

Click here to know more..

అయ్యప్ప స్వామి వేదమంత్రం

అయ్యప్ప స్వామి వేదమంత్రం

ఓం అగ్నే యశస్విన్ యశసేమమర్పయేంద్రావతీమపచితీమిహావహ. అయం మూర్ధా పరమేష్ఠీ సువర్చాః సమానానాముత్తమశ్లోకో అస్తు.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |