తోటకాష్టకం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

తోటకాష్టకం

విదితాఖిలశాస్త్రసుధాజలధే
మహితోపనిషత్కథితార్థనిధే.
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
కరుణావరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగరదుఃఖవిదూనహృదం.
రచయాఖిలదర్శనతత్త్వవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధవిచారణచారుమతే.
కలయేశ్వరజీవవివేకవిదం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా.
మమ వారయ మోహమహాజలధిం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శనలాలసతా.
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామహసశ్ఛలతః.
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతన్నహి కోఽపి సుధీః.
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.
విదితా న మయా విశదైకకలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో .
ద్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకరదేశిక మే శరణం.

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

 

Video - Totakashtakam 

 

Totakashtakam

 

 

Video - Guru Ashtakam 

 

Guru Ashtakam

 

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
4148573