రామదూత స్తుతి

నమామి దూతం రామస్య సుఖదం చ సురద్రుమం .
పీనవృత్తమహాబాహుం సర్వశత్రునిబర్హణం ..1..

నానారత్నసమాయుక్తకుండలాదివిభూషితం .
సర్వదాభీష్టదాతారం సతాం వై దృఢమాహవే ..2..

వాసినం చక్రతీర్థస్య దక్షిణస్థగిరౌ సదా .
తుంగాంభోధితరంగస్య వాతేన పరిశోభితే ..3..

నానాదేశాగతైః సద్భిః సేవ్యమానం నృపోత్తమైః .
ధూపదీపాదినైవేద్యైః పంచఖాద్యైశ్చ శక్తితః ..4..

భజామి శ్రీహనూమంతం హేమకాంతిసమప్రభం .
వ్యాసతీర్థయతీంద్రేణ పూజితం ప్రణిధానతః ..5..

త్రివారం యః పఠేన్నిత్యం స్తోత్రం భక్త్యా ద్విజోత్తమః .
వాంఛితం లభతేఽభీష్టం షణ్మాసాభ్యంతరే ఖలు ..6..

పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం యశోఽర్థీ లభతే యశః .
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ లభతే ధనం ..7..

సర్వథా మాస్తు సందేహో హరిః సాక్షీ జగత్పతిః .
యః కరోత్యత్ర సందేహం స యాతి నిరయం ధ్రువం ..8..

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |