ఆంజనేయ మంగల అష్టక స్తోత్రం

కపిశ్రేష్ఠాయ శూరాయ సుగ్రీవప్రియమంత్రిణే.
జానకీశోకనాశాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
మనోవేగాయ ఉగ్రాయ కాలనేమివిదారిణే.
లక్ష్మణప్రాణదాత్రే చ ఆంజనేయాయ మంగలం.
మహాబలాయ శాంతాయ దుర్దండీబంధమోచన.
మైరావణవినాశాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
పర్వతాయుధహస్తాయ రక్షఃకులవినాశినే.
శ్రీరామపాదభక్తాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
విరక్తాయ సుశీలాయ రుద్రమూర్తిస్వరూపిణే.
ఋషిభిః సేవితాయాస్తు ఆంజనేయాయ మంగలం.
దీర్ఘబాలాయ కాలాయ లంకాపురవిదారిణే.
లంకీణీదర్పనాశాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
నమస్తేఽస్తు బ్రహ్మచారిన్ నమస్తే వాయునందన.
నమస్తే గానలోలాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
ప్రభవాయ సురేశాయ శుభదాయ శుభాత్మనే.
వాయుపుత్రాయ ధీరాయ ఆంజనేయాయ మంగలం.
ఆంజనేయాష్టకమిదం యః పఠేత్ సతతం నరః.
సిద్ధ్యంతి సర్వకార్యాణి సర్వశత్రువినాశనం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |