ಸುಂದರ ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತೋತ್ರ

ಜಾಂಬವತ್ಸ್ಮಾರಿತಬಲಂ ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನೋತ್ಸುಕಂ.
ಸ್ಮರತಾಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಂ ದೀನರಕ್ಷಕಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮೈನಾಕಸುರಸಾಸಿಂಹೀರತಿಲಂಘ್ಯಾಂಬುಧೇಸ್ತಟೇ.
ಪೃಷದಂಶಾಲ್ಪಕಾಕಾರಂ ತಿಷ್ಠಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ತ್ರಿಕೂಟಶೃಂಗವೃಕ್ಷಾಗ್ರಪ್ರಾಕಾರಾದಿಷ್ವವಸ್ಥಿತಂ.
ದುರ್ಗರಕ್ಷೇಕ್ಷಣೋದ್ವಿಗ್ನಚೇತಸಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಲಂಕಯಾಽಧೃಷ್ಯವಾಮಮುಷ್ಟಿಘಾತಾವಘೂರ್ಣಯಾ.
ಉಕ್ತ್ವಾಽಽಯತಿಮನುಜ್ಞಾತಂ ಸೋತ್ಸಾಹಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ವಿವಿಧೈರ್ಭವನೈರ್ದೀಪ್ತಾಂ ಪುರೀಂ ರಾಕ್ಷಸಸಂಕುಲಾಂ.
ಪಶ್ಯಂತಂ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರಾಂತಃಪುರಗಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಜ್ಯೌತ್ಸ್ನ್ಯಾಂ ನಿಶ್ಯತಿರಮ್ಯೇಷು ಹರ್ಮ್ಯೇಷು ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ.
ಮಾರ್ಗಮಾಣಮದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಾಂ ವಿಷಣ್ಣಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿರಕ್ಷೋಽಗ್ಯ್ರಪ್ರಾಸಾದಾವೃತಮುತ್ತಮಂ.
ಸುಗುಪ್ತಂ ರಾವಣಗೃಹಂ ವಿಶಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪುಷ್ಪಕಾಖ್ಯಂ ರಾಜಗೃಹಂ ಭೂಸ್ವರ್ಗಂ ವಿಸ್ಮಯಾವಹಂ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾಪ್ಯದೃಷ್ಟ್ವಾ ವೈದೇಹೀಂ ದುಃಖಿತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ರತ್ನೋಜ್ಜ್ವಲಂ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನಿರ್ಮಿತಂ ಕಾಮಗಂ ಶುಭಂ.
ಪಶ್ಯಂತಂ ಪುಷ್ಪಕಂ ಸ್ಫಾರನಯನಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸಂಕುಲಾಂತಃಪುರಂ ಸುಪ್ತನಾನಾಯೌವತಮಚ್ಛಲಂ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾಪ್ಯವಿಕೃತಂ ಸೀತಾಂ ದಿದೃಕ್ಷುಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪೀವಾನಂ ರಾವಣಂ ಸುಪ್ತಂ ತತ್ಪತ್ನೀಂ ಶಯನೇಽನ್ಯತಃ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸೀತೇತಿ ಸಂಹೃಷ್ಟಂ ಚಪಲಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸುಪ್ತಸ್ತ್ರೀದೃಷ್ಟಿನಷ್ಟಾತ್ಮಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವಿಶಂಕಿನಂ.
ಅಪಕ್ರಮ್ಯಾಽಽಪಾನಭೂಮಿಂ ಗಚ್ಛಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕಾಲಾತ್ಯಯನೃಪಕ್ರೋಧಕಾರ್ಯಾಸಿದ್ಧಿವಿಶಂಕಿತಂ.
ನಿರ್ವಿಣ್ಣಮಪ್ಯನಿರ್ವೇದೇ ದೃಷ್ಟಾರ್ಥಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪುನರ್ನಿವೃತ್ತೌ ಕಾಪೇಯಮಾನುಷಾಪಾಯಶಂಕಿನಂ.
ರಾಮಾದೀನ್ ಸಿದ್ಧಯೇ ನತ್ವೋತ್ತಿಷ್ಠಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸೀತಾಮಶೋಕವನಿಕಾನದ್ಯಾಂ ಸ್ನಾನಾರ್ಥಮೇಷ್ಯತೀಂ.
ದ್ರಷ್ಟುಂ ಪುಷ್ಪಿತವೃಕ್ಷಾಗ್ರನಿಲೀನಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಿಂಶಪಾಧಃಸ್ಥಿತಾಂ ಚಾರಿತ್ರಮಾತೃಕಾಂ.
ಮನಸಾ ರಾಮಮಾಸಾದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಇಹ ಸೀತಾ ತತೋ ರಾಮಃ ಈದೃಶೀಯಂ ಸ ತಾದೃಶಃ.
ಅನ್ಯೋನ್ಯಮರ್ಹತ ಇತಿ ಸ್ತುವಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ರಾಕ್ಷಸೀವೇಷ್ಟಿತೇಹೇಯಂ ತದ್ದ್ರಷ್ಟಾಹಂ ನೃಪಾತ್ಮಜೌ.
ನಮಾಮಿ ಸುಕೃತಂ ಮೇಽತೀತ್ಯಾಶ್ವಸ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸುಪ್ತೋತ್ಥಿತಂ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ರಾವಣಂ ಪ್ರಮದಾಽಽವೃತಂ.
ಸೀತೋಪಚ್ಛಂದಕಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾವಪ್ಲುತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ರಾವಣಾಗಮನೋದ್ವಿಗ್ನಾಂ ವಿಷಣ್ಣಾಂ ವೀಕ್ಷ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಂ.
ಸರ್ವೋಪಮಾದ್ರವ್ಯದೂರಾಂ ಸೀದಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸಾಂತ್ವೇನಾನುಪ್ರದಾನೇನ ಶೌರ್ಯೇಣ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಂ.
ರಕ್ಷೋಽಧಿಪೇ ಲೋಭಯತಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಥಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಾಂ ಪ್ರಧೃಷ್ಯ ಸತೀಂ ನಶ್ಯೇರಿತಿ ತದ್ಧಿತವಾದಿನೀಂ.
ಕರುಣಾಂ ರೂಪಿಣೀಂ ಸೀತಾಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಾಸದ್ವಯಾವಧಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಮಾರಯಿತ್ವಾಽಽತ್ಮಪೌರುಷಂ.
ಅಪಯಾತಂ ರಾವಣಂ ಧಿಕ್ವುರ್ವಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕುಲಂ ವೀರ್ಯಂ ಪ್ರೇಮ ಗತ್ಯಂತರಾಭಾವಂ ವಿವೃಣ್ವತೀಃ.
ರಾಕ್ಷಸೀರ್ದುರ್ಮುಖೀಮುಖ್ಯಾಃ ಜಿಘತ್ಸುಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕ್ರುದ್ಧಾಭಿರ್ಭರ್ತ್ಸ್ಯಮಾನಾಂ ತಾಮಾತ್ಮಾನಮನುಶೋಚತೀಂ.
ದೇವೀಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ರುದತೀಂ ಖಿದ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪುನರ್ನಿರ್ಭತ್ಸನಪರಾಸ್ವಾಸು ವೇಣೀಸ್ಪೃಗಂಗುಲಿಂ.
ಮಾನುಷ್ಯಗರ್ಹಿಣೀಂ ದೇವೀಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ವಿಲಪಂತೀಂ ಜನಸ್ಥಾನಾಹರಣಾದ್ಯನುಚಿಂತನೈಃ.
ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗಪರಾಂ ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಽರ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ತ್ರಿಜಟಾಸ್ವಪನಸಂಹೃಷ್ಟಾಂ ರಕ್ಷಃಸ್ತ್ರೀಭ್ಯೋಽಭಯಪ್ರದಾಂ.
ಅಸ್ವಸ್ಥಹೃದಯಾಂ ದೇವೀಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಅಚಿರಾದಾತ್ಮನಿರ್ಯಾತಮದೃಷ್ಟ್ವೋದ್ಬಂಧನೋದ್ಯತಾಂ.
ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಶಿಂಶಪಾಧ ಉದ್ವಿಗ್ನಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ವಾಮಾಕ್ಷ್ಯೂರುಭುಜಸ್ಪಂದೈರ್ನಿಮಿತ್ತೈರ್ಮುದಿತಾಂ ಶನೈಃ.
ಸೀತಾಂ ಶಾಂತಜ್ವರಾಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಪ್ರಹೃಷ್ಟಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ದೃಷ್ಟಾತ್ರೇಯಂ ಕಥಂ ಸಾಂತ್ವ್ಯೋಪೇಯಾಽಽವೇದ್ಯಾ ನ ವೇದ್ಮ್ಯಹಂ.
ಇತಿ ರಾಮಕಥಾಖ್ಯಾನಪ್ರವೃತ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸುಪ್ತೇ ರಕ್ಷಿಗಣೇ ಶ್ರುತ್ವಾ ಶುಭಾಂ ರಾಮಕಥಾಂ ದ್ರುಮಂ.
ಉತ್ಪಶ್ಯಂತೀಂ ಜನಕಜಾಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸ್ವಪ್ನೇ ಕಪಿರ್ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಂ, ಶ್ರುತಾ ರಾಮಕಥಾ ಶುಭಾ.
ದೇವೀಂ ದ್ವೇಧಾ ವಿಮುಹ್ಯಂತೀಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕಾ ತ್ವಂ ವಸಿಷ್ಠಚಂದ್ರಾತ್ರಿಪತ್ನೀಷ್ವಿತಿ ವಿತರ್ಕಿತೈಃ.
ಸೀತಾಮೌನಮಪಾಸ್ಯಂತಂ ಪ್ರಣತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ರಾಮದೂತೋಽಸ್ಮಿ ಮಾ ಭೈಷೀಃ ಶ್ರದ್ಧತ್ಸ್ವ ಪ್ರತಿನೇಷ್ಯಸೇ.
ವಿಶಂಕಾಂ ಸಂತ್ಯಜೇತ್ಯೇವಂವದಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸುಗ್ರೀವಸಖ್ಯಂ ಭೂಷಾದ್ಯಾವೇದನಂ ವಾಲಿನೋ ವಧಂ.
ತೀರ್ತ್ವಾಬ್ಧಿಂ ದರ್ಶನಂ ದೇವ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಅಭಿಜ್ಞಾನೇನ ಸುಗ್ರೀವೋದ್ಯೋಗೇನ ವಿರಹಾಧಿನಾ.
ಸುಖಿನೀಂ ದುಃಖಿನೀಂ ದೇವೀಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಾನಿನೀಂ ದೃಢವಿಸ್ರಂಭಾಂ ರಾಘವೋದ್ಯೋಗಕಾಂಕ್ಷಿಣೀಂ.
ರಕ್ಷೋ ಜಿತ್ವೈವ ನೇಯಾಂ ತಾಂ ನಮಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕಾಕೋದಂತಂ ರಾಮಗುಣಾನ್ ದೇವೃಭಕ್ತಿಂ ಶಿರೋಮಣಿಂ.
ಅಭಿಜ್ಞಾನತಯಾ ದಾತ್ರೀಂ ಧ್ಯಾಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಣೌ ಪ್ರತೀತಾಮುತ್ಸಾಹೋದ್ಯೋಜನಪ್ರಾರ್ಥಿನೀಂ ಸತೀಂ.
ಆಶ್ವಾಸಯಂತಮುಚಿತೈರ್ಹೇತುಭಿರ್ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪುನಸ್ತದೇವಾಭಿಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಮಾರಯಂತ್ಯಾ ಕೃತಾಶಿಷಂ.
ಮೈಥಿಲ್ಯಾ ಮನಸಾ ರಾಮಮಾಸನ್ನಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸೀತಾಂ ಧ್ರುವೇ ಜನ್ಯೇ ಜ್ಞಾತುಂ ರಕ್ಷೋಬಲಂ ವನಂ.
ವಿನಾಶ್ಯ ತೋರಣಾಸೀನಂ ಯುಯುತ್ಸುಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ರಾಕ್ಷಸೀಜ್ಞಾತವೃತ್ತಾಂತರಾವಣಪ್ರೇಷಿತಾನ್ ಕ್ಷಣಾತ್.
ನಿಘ್ನಂತಂ ಕಿಂಕರಾನೇಕಂ ಜಯಿಷ್ಣುಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಜಯತ್ಯತಿಬಲ ಇತಿ ಗರ್ಜಂತಂ ಪಾದಪಾಗ್ನಿನಾ.
ದಗ್ಧ್ವಾ ಚೈತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸಂಗ್ರಾಮೋತ್ಸುಕಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಪರಿಘೀಕೃತ್ಯ ಸಾಲದ್ರುಂ ಪ್ರಹಸ್ತಸುತಮಾರಣಂ.
ದಶಗ್ರೀವಬಲೇಯತ್ತಾಜಿಜ್ಞಾಸುಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸಪ್ತಾಮಾತ್ಯಸುತಾನಾತ್ಮನಿನದೈರ್ಗತಜೀವಿತಾನ್.
ಕೃತ್ವಾ ಪುನಸ್ತೋರಣಾಗ್ರೇ ಲಸಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಉದ್ವಿಗ್ನರಾವಣಾಜ್ಞಪ್ತಪೃತನಾಪತಿಪಂಚಕಂ.
ಪ್ರಾಪಯ್ಯ ಪಂಚತಾಂ ತೋರಣಾಗ್ರಸ್ಥಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಅಕ್ಷಂ ರಾಜಾತ್ಮಜಂ ವೀರಂ ದರ್ಶನೀಯಪರಾಕ್ರಮಂ.
ಹತ್ವಾ ನಿಯುದ್ಧೇ ತಿಷ್ಠಂತಂ ತೋರಣೇ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ನೀತಮಿಂದ್ರಜಿತಾಸ್ತ್ರೇಣ ಬ್ರಾಹ್ಮೇಣ ಕ್ಷಣರೋಧಿನಾ.
ಸಭಾಸ್ಥರಾವಣೋದೀಕ್ಷಾವಿಸ್ಮಿತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ದಶಾಸ್ಯಂ ಮಂತ್ರಿಸಂವೀತಂ ವರೋದೀರ್ಣಂ ಮಹಾದ್ಯುತಿಂ.
ಅನಾದೃತ್ಯಾಹವಕ್ಲಾಂತಿಂ ಪಶ್ಯಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಕೋಽಸಿ ಕಸ್ಯಾಸಿ ಕೇನಾತ್ರಾಗತೋ ಭಗ್ನಂ ವನಂ ಕುತಃ.
ಪ್ರಹಸ್ತಸ್ಯೋತ್ತರಂ ದಾತುಮುದ್ಯುಕ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸುಗ್ರೀವಸಚಿವಂ ರಾಮದೂತಂ ಸೀತೋಪಲಬ್ಧಯೇ.
ಪ್ರಾಪ್ತಮುಕ್ತ್ವಾ ತದ್ಧಿತೋಕ್ತಿನಿರತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಭ್ರಾತೃಸಾಂತ್ವಿತ ಪೌಲಸ್ತ್ಯಾದಿಷ್ಟ ವಾಲಾಗ್ನಿಯೋಜನಂ.
ಕರ್ತವ್ಯಚಿಂತಾತಿವ್ಯಗ್ರಮುದೀರ್ಣಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ವಾಲದಾಹಭಿಯಾ ಸೀತಾಪ್ರಾರ್ಥನಾಶೀತಲಾನಲಂ.
ಪ್ರೀಣಯಂತಂ ಪುರೀದಾಹಾದ್ಭೀಷಣಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಅವಧ್ಯ ಇತಿ ವಾಲಾಗ್ರನ್ಯಸ್ತಾಗ್ನಿಂ ನಗರೀಂ ಕ್ಷಣಾತ್.
ದಹಂತಂ ಸಿದ್ಧಗಂಧರ್ವೈಃ ಸ್ತುತಂ ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಲಬ್ಧಾ ಸೀತಾ, ರಿಪುರ್ಜ್ಞಾತೋ ಬಲಂ ದೃಷ್ಟಂ ವೃಥಾಖಿಲಂ.
ಸೀತಾಪಿ ಮೌಢ್ಯಾದ್ದಗ್ಧೇತಿ ಸೀದಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಆಪೃಚ್ಛ್ಯ ಮೈಥಿಲೀಂ ರಾಮದರ್ಶನತ್ವರಯಾಚಲಾತ್.
ತ್ರಿಕೂಟಾದುತ್ಪತಂತಂ ತಂ ಕೃತಾರ್ಥಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸೋಪಾಯನೈರಂಗದಾದ್ಯೈರುನ್ನದದ್ಭಿರುಪಾಸ್ಥಿತಂ.
ದೃಷ್ಟಾ ಸೀತೇತ್ಯುದೀರ್ಯಾಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ತೀರ್ತ್ವಾನ್ವಿಷ್ಯೋಪಲಭ್ಯಾಶ್ವಾಸ್ಯ ಚ ಭಂಕ್ತ್ವೋಪದಿಶ್ಯ ಚ.
ದಗ್ಧ್ವಾ ದೃಷ್ಟ್ವಾಽಽಗತೋಽಸ್ಮೀತಿ ಬ್ರುವಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಸೀತಾಂ ರಾಮನಾಮ ಶ್ರಾವಯಿತ್ವಾ ಸಮಾಗತಃ.
ಬ್ರೂತ ಕರ್ತವ್ಯಮಿತ್ಯೇತಾನ್ ಪೃಚ್ಛಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ನ ವಯಂ ಕಪಿರಾಡತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರತಿಯಾಮ ತಂ.
ಕುರ್ಮಸ್ತದಾದಿಷ್ಟಮಿತಿ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಧ್ಯೇಮಾರ್ಗಂ ಮಧುವನೇ ನಿಪೀಯ ಮಧು ಪುಷ್ಕಲಂ.
ನದದ್ಭಿರ್ವಾನರೈಃ ಸಾಕಂ ಕ್ರೀಡಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಮಾದ್ಯನ್ನೃತ್ಯತ್ಕಪಿವೃತಂ ಧ್ವಸ್ತೇ ಮಧುವನೇ ಕ್ಷಣಾತ್.
ಅಭಿಯುಕ್ತಂ ದಧಿಮುಖೇನಾವ್ಯಗ್ರಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸೀತಾಂ ದೃಷ್ಟಾಂ ಮಧುವನಧ್ವಂಸಾದ್ವಿಜ್ಞಾಯ ತುಷ್ಯತಾ.
ದಿದೃಕ್ಷಿತಂ ಕಪೀಶೇನಾತ್ಯಾದರಾನ್ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ನಿಶಮ್ಯ ಸುಗ್ರೀವಾದೇಶಂ ತ್ವರಿತೈಃ ಸಖಿಭಿವೃರ್ತಂ.
ಸುಗ್ರೀವೇಣಾದರಾದ್ದೃಷ್ಟಂ ಮಹಿತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ನಿಯತಾಮಕ್ಷತಾಂ ಸೀತಾಂ ಅಭಿಜ್ಞಾನಂ ಮಣಿಂ ಚ ತಂ.
ನಿವೇದ್ಯ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರಹ್ವಂ ಕೃತಾರ್ಥಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಚೂಡಾಮಣಿಂ ಸಾಶ್ರು ಸ್ಮೃತ್ವಾ ತಾತವಿದೇಹಯೋಃ.
ರಾಮೇಣ ವೃತ್ತವಿಸ್ತಾರೇ ಚೋದಿತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ವಿಸ್ರಂಭಂ ತರ್ಜನಂ ಶೋಕಾವೇಗಂ ಚ ಸಮಯಾವಧಿಂ.
ಸಂದೇಶಮುಕ್ತ್ವಾ ಕರ್ತವ್ಯೋದ್ಯೋಜಕಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ತ್ವಚ್ಚಿತ್ತಾ ತ್ವಯಿ ವಿಸ್ರಬ್ಧಾ ವಿಜಿತ್ಯ ರಿಪುಮಂಜಸಾ.
ಪ್ರತ್ಯಾದೇಯೇತಿ ವಿನಯಾದ್ವದಂತಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.
ಸ್ನಿಗ್ಧರಾಮಪರೀರಂಭಮುಗ್ಧಸ್ಮೇರಮುಖಾಂಬುಜಂ.
ಹೃದಯಾಸೀನವೈದೇಹೀರಾಘವಂ ನೌಮಿ ಮಾರುತಿಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

12.7K

Comments

sGkpy

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |