సంకట మోచన హనుమాన్ స్తుతి

వీర! త్వమాదిథ రవిం తమసా త్రిలోకీ
వ్యాప్తా భయం తదిహ కోఽపి న హర్త్తుమీశః.
దేవైః స్తుతస్తమవముచ్య నివారితా భీ-
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
భ్రాతుర్భయా- దవసదద్రివరే కపీశః
శాపాన్మునే రధువరం ప్రతివీక్షమాణః.
ఆనీయ తం త్వమకరోః ప్రభుమార్త్తిహీనం
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
విజ్ఞాపయంజనకజా- స్థితిమీశవర్యం
సీతావిమార్గణ- పరస్య కపేర్గణస్య.
ప్రాణాన్ రరక్షిథ సముద్రతటస్థితస్య
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
శోకాన్వితాం జనకజాం కృతవానశోకాం
ముద్రాం సమర్ప్య రఘునందన- నామయుక్తాం.
హత్వా రిపూనరిపురం హుతవాన్ కృశానౌ
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
శ్రీలక్ష్మణం నిహతవాన్ యుధి మేఘనాదో
ద్రోణాచలం త్వముదపాటయ చౌషధార్థం.
ఆనీయ తం విహితవానసుమంతమాశు
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
యుద్ధే దశాస్యవిహితే కిల నాగపాశై-
ర్బద్ధాం విలోక్య పృతనాం ముముహే ఖరారిః.
ఆనీయ నాగభుజమాశు నివారితా భీ-
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
భ్రాత్రాన్వితం రఘువరం త్వహిలోకమేత్య
దేవ్యై ప్రదాతుమనసం త్వహిరావణం త్వాం.
సైన్యాన్వితం నిహతవాన- నిలాత్మజం ద్రాక్
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.
వీర! త్వయా హి విహితం సురసర్వకార్యం
మత్సంకటం కిమిహ యత్త్వయకా న హార్యం.
ఏతద్ విచార్య హర సంకటమాశు మే త్వం
ర్జానాతి కో న భువి సంకటమోచనం త్వాం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

83.0K
1.0K

Comments Telugu

a6rc5
సూపర్ వెబ్‌సైట్ 🌈 -రెడ్డిగూడెం బాలరాజు

వేదధార ద్వారా నాకు వచ్చిన పాజిటివిటీ మరియు ఎదుగుదల కోసం కృతజ్ఞతలు. 🙏🏻 -Vinutha Reddy

సమగ్ర సమాచారం -మామిలపల్లి చైతన్య

శ్రేష్ఠమైన వెబ్‌సైట్ -రాహుల్

అద్భుత ఫీచర్లు 🌈 -మర్రిపూడి సుబ్బు

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |