హనుమాన్ స్తుతి

అరుణారుణ- లోచనమగ్రభవం
వరదం జనవల్లభ- మద్రిసమం.
హరిభక్తమపార- సముద్రతరం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.
వనవాసినమవ్యయ- రుద్రతనుం
బలవర్ద్ధన- త్త్వమరేర్దహనం.
ప్రణవేశ్వరముగ్రమురం హరిజం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.
పవనాత్మజమాత్మవిదాం సకలం
కపిలం కపితల్లజమార్తిహరం.
కవిమంబుజ- నేత్రమృజుప్రహరం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.
రవిచంద్ర- సులోచననిత్యపదం
చతురం జితశత్రుగణం సహనం.
చపలం చ యతీశ్వరసౌమ్యముఖం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.
భజ సేవితవారిపతిం పరమం
భజ సూర్యసమ- ప్రభమూర్ధ్వగమం.
భజ రావణరాజ్య- కృశానుతమం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.
భజ లక్ష్మణజీవన- దానకరం
భజ రామసఖీ- హృదభీష్టకరం.
భజ రామసుభక్త- మనాదిచరం
హనుమంతమజస్రమజం భజ రే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |