వాయుపుత్ర స్తోత్రం

ఉద్యన్మార్తాండకోటి- ప్రకటరుచికరం చారువీరాసనస్థం
మౌంజీయజ్ఞోపవీతాభరణ- మురుశిఖాశోభితం కుండలాంగం.
భక్తానామిష్టదం తం ప్రణతమునిజనం వేదనాదప్రమోదం
ధ్యాయేద్దేవం విధేయం ప్లవగకులపతిం గోష్పదీభూతవార్ధిం.
శ్రీహనుమాన్మహావీరో వీరభద్రవరోత్తమః.
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో వీరేశ్వరవరప్రదః.
యశస్కరః ప్రతాపాఢ్యః సర్వమంగలసిద్ధిదః.
సానందమూర్తిర్గహనో గంభీరః సురపూజితః.
దివ్యకుండలభూషాయ దివ్యాలంకారశోభినే.
పీతాంబరధరః ప్రాజ్ఞో నమస్తే బ్రహ్మచారిణే.
కౌపీనవసనాక్రాంత- దివ్యయజ్ఞోపవీతినే .
కుమారాయ ప్రసన్నాయ నమస్తే మౌంజిధారిణే.
సుభద్రః శుభదాతా చ సుభగో రామసేవకః.
యశఃప్రదో మహాతేజా బలాఢ్యో వాయునందనః.
జితేంద్రియో మహాబాహుర్వజ్రదేహో నఖాయుధః.
సురాధ్యక్షో మహాధుర్యః పావనః పవనాత్మజః.
బంధమోక్షకరః శీఘ్రపర్వతోత్పాటనస్తథా.
దారిద్ర్యభంజనః శ్రేష్ఠః సుఖభోగప్రదాయకః.
వాయుజాతో మహాతేజాః సూర్యకోటిసమప్రభః.
సుప్రభాదీప్తియుక్తాయ దివ్యతేజస్వినే నమః.
అభయంకరముద్రాయ హ్యపమృత్యువినాశినే.
సంగ్రామే జయదాత్రే చ నిర్విఘ్నాయ నమో నమః.
తత్త్వజ్ఞానామృతానంద- బ్రహ్మజ్ఞో జ్ఞానపారగః.
మేఘనాదప్రమోహాయ హనుమద్బ్రహ్మణే నమః.
రుచ్యాఢ్యదీప్తబాలార్క- దివ్యరూపసుశోభితః.
ప్రసన్నవదనః శ్రేష్ఠో హనుమన్ తే నమో నమః.
దుష్టగ్రహవినాశశ్చ దైత్యదానవభంజనః.
శాకిన్యాదిషు భూతఘ్నో నమోఽస్తు శ్రీహనూమతే.
మహాధైర్యో మహాశౌర్యో మహావీర్యో మహాబలః.
అమేయవిక్రమాయైవ హనుమన్ వై నమోఽస్తుతే.
దశగ్రీవకృతాంతాయ రక్షఃకులవినాశినే.
బ్రహ్మచర్యవ్రతస్థాయ మహావీరాయ తే నమః.
భైరవాయ మహోగ్రాయ భీమవిక్రమణాయ చ.
సర్వజ్వరవినాశాయ కాలరూపాయ తే నమః.
సుభద్రదః సువర్ణాంగః సుమంగలశుభంకరః.
మహావిక్రమసత్వాఢ్యః దిఙమండలసుశోభితః.
పవిత్రాయ కపీంద్రాయ నమస్తే పాపహారిణే.
సువేద్యరామదూతాయ కపివీరాయ తే నమః.
తేజస్వీ శత్రుహా వీరః వాయుజః సంప్రభావనః.
సుందరో బలవాన్ శాంత ఆంజనేయ నమోఽస్తు తే.
రామానంద ప్రభో ధీర జానకీశ్వాసదేశ్వర.
విష్ణుభక్త మహాప్రాజ్ఞ పింగాక్ష విజయప్రద.
రాజ్యప్రదః సుమాంగల్యః సుభగో బుద్ధివర్ధనః.
సర్వసంపత్తిదాత్రే చ దివ్యతేజస్వినే నమః.
కాలాగ్నిదైత్యసంహర్తా సర్వశత్రువినాశనః.
అచలోద్ధారకశ్చైవ సర్వమంగలకీర్తిదః.
బలోత్కటో మహాభీమో భైరవోఽమితవిక్రమః.
తేజోనిధిః కపిశ్రేష్ఠః సర్వారిష్టార్తిదుఃఖహా.
ఉదధిక్రమణశ్చైవ లంకాపురవిదాహకః.
సుభుజో ద్విభుజో రుద్రః పూర్ణప్రజ్ఞోఽనిలాత్మజః.
రాజవశ్యకరశ్చైవ జనవశ్యం తథైవ చ.
సర్వవశ్యం సభావశ్యం నమస్తే మారుతాత్మజ.
మహాపరాక్రమాక్రాంతో యక్షరాక్షసమర్దనః.
సౌమిత్రిప్రాణదాతా చ సీతాశోకవినాశనః.
రక్షోఘ్నశ్చాంజనాసూనుః కేసరీప్రియనందనః.
సర్వార్థదాయకో వీరో మల్లవైరివినాశనః.
సుముఖాయ సురేశాయ శుభదాయ శుభాత్మనే.
ప్రభావాయ సుభావాయ నమస్తేఽమితతేజసే.
వాయుజో వాయుపుత్రశ్వ కపీంద్రః పవనాత్మజః.
వీరశ్రేష్ఠ మహావీర శివభద్ర నమోఽస్తుతే.
భక్తప్రియాయ వీరాయ వీరభద్రాయ తే నమః.
స్వభక్తజనపాలాయ భక్తోద్యానవిహారిణే.
దివ్యమాలాసుభూషాయ దివ్యగంధానులేపినే.
శ్రీప్రసన్నప్రసన్నస్త్వం సర్వసిద్ధిప్రదోభవ.
వాతసూనోరిదం స్తోత్రం పవిత్రం యః పఠేన్నరః.
అచలాం శ్రియమాప్నోతి పుత్రపౌత్రాదివృద్ధిదం.
ధనధాన్యసమృద్ధిం చ హ్యారోగ్యం పుష్టివర్ధనం.
బంధమోక్షకరం శీఘ్రం లభతే వాంఛితం ఫలం.
రాజ్యదం రాజసన్మానం సంగ్రామే జయవర్ధనం.
సుప్రసన్నో హనూమాన్ మే యశఃశ్రీజయకారకః.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

వేంకటేశ అష్టక స్తుతి

వేంకటేశ అష్టక స్తుతి

యో లోకరక్షార్థమిహావతీర్య వైకుంఠలోకాత్ సురవర్యవర్యః. శేషాచలే తిష్ఠతి యోఽనవద్యే తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. పద్మావతీమానసరాజహంసః కృపాకటాక్షానుగృహీతహంసః. హంసాత్మనాదిష్ట- నిజస్వభావస్తం వేంకటేశం శరణం ప్రపద్యే. మహావిభూతిః స్వయమేవ యస్య పదారవిందం భజతే చిరస్య. తథాపి

Click here to know more..

వ్రజగోపీ రమణ స్తోత్రం

వ్రజగోపీ రమణ స్తోత్రం

అసితం వనమాలినం హరిం ధృతగోవర్ధనముత్తమోత్తమం. వరదం కరుణాలయం సదా వ్రజగోపీరమణం భజామ్యహం. పృథివీపతిమవ్యయం మహా- బలమగ్ర్యం నియతం రమాపతిం. దనుజాంతకమక్షయం భృశం వ్రజగోపీరమణం భజామ్యహం. సదయం మధుకైటభాంతకం చరితాశేషతపఃఫలం ప్రభుం.

Click here to know more..

రక్షణ కోరుతూ గణపతి భగవంతునికి ప్రార్థన

రక్షణ కోరుతూ గణపతి భగవంతునికి ప్రార్థన

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |