పంచముఖ హనుమాన్ కవచం

ఓం శ్రీ పంచవదనాయాంజనేయాయ నమః .

ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః .
గాయత్రీఛందః .
పంచముఖవిరాట్ హనుమాందేవతా .
హ్రీం బీజం .
శ్రీం శక్తిః .
క్రౌం కీలకం .
క్రూం కవచం .
క్రైం అస్త్రాయ ఫట్ .
ఇతి దిగ్బంధః .

శ్రీ గరుడ ఉవాచ .
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి శృణుసర్వాంగసుందరి .
యత్కృతం దేవదేవేన ధ్యానం హనుమతః ప్రియం .. 1..

పంచవక్త్రం మహాభీమం త్రిపంచనయనైర్యుతం .
బాహుభిర్దశభిర్యుక్తం సర్వకామార్థసిద్ధిదం .. 2..

పూర్వం తు వానరం వక్త్రం కోటిసూర్యసమప్రభం .
దంష్ట్రాకరాలవదనం భృకుటీకుటిలేక్షణం .. 3..

అస్యైవ దక్షిణం వక్త్రం నారసింహం మహాద్భుతం .
అత్యుగ్రతేజోవపుషం భీషణం భయనాశనం .. 4..

పశ్చిమం గారుడం వక్త్రం వక్రతుండం మహాబలం ..

సర్వనాగప్రశమనం విషభూతాదికృంతనం .. 5..

ఉత్తరం సౌకరం వక్త్రం కృష్ణం దీప్తం నభోపమం .
పాతాలసింహవేతాల జ్వరరోగాది కృంతనం .. 6..

ఊర్ధ్వం హయాననం ఘోరం దానవాంతకరం పరం .
యేన వక్త్రేణ విప్రేంద్ర తారకాఖ్యం మహాసురం .. 7..

జఘాన శరణం తత్స్యాత్సర్వశత్రుహరం పరం .
ధ్యాత్వా పంచముఖం రుద్రం హనుమంతం దయానిధిం .. 8..

ఖడ్గం త్రిశూలం ఖట్వాంగం పాశమంకుశపర్వతం .
ముష్టిం కౌమోదకీం వృక్షం ధారయంతం కమండలుం .. 9..

భిందిపాలం జ్ఞానముద్రాం దశభిర్మునిపుంగవం .
ఏతాన్యాయుధజాలాని ధారయంతం భజామ్యహం .. 10..

ప్రేతాసనోపవిష్టం తం సర్వాభరణభూషితం .
దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం .. 11..

సర్వాశ్చర్యమయం దేవం హనుమద్విశ్వతోముఖం .
పంచాస్యమచ్యుతమనేక విచిత్రవర్ణవక్త్రం
శశాంకశిఖరం కపిరాజవర్యమ .
పీతాంబరాది ముకుటైరుపశోభితాంగం
పింగాక్షమాద్యమనిశం మనసా స్మరామి .. 12..

మర్కటేశం మహోత్సాహం సర్వశత్రుహరం పరం .
శత్రు సంహర మాం రక్ష శ్రీమన్నాపదముద్ధర .. 13..

ఓం హరిమర్కట మర్కట మంత్రమిదం
పరిలిఖ్యతి లిఖ్యతి వామతలే .
యది నశ్యతి నశ్యతి శత్రుకులం
యది ముంచతి ముంచతి వామలతా .. 14..

ఓం హరిమర్కటాయ స్వాహా .
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పూర్వకపిముఖాయ
సకలశత్రుసంహారకాయ స్వాహా .
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ దక్షిణముఖాయ కరాలవదనాయ
నరసింహాయ సకలభూతప్రమథనాయ స్వాహా .
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయ పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ
సకలవిషహరాయ స్వాహా .
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయోత్తర ముఖాయాదివరాహాయ
సకలసంపత్కరాయ స్వాహా .
ఓం నమో భగవతే పంచవదనాయోర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ
సకలజనవశంకరాయ స్వాహా .
ఓం అస్య శ్రీ పంచముఖహనుమన్మంత్రస్య శ్రీరామచంద్ర
ఋషిః . అనుష్టుప్ఛందః . పంచముఖవీరహనుమాన్ దేవతా .
హనుమానితి బీజం . వాయుపుత్ర ఇతి శక్తిః . అంజనాసుత ఇతి కీలకం .
శ్రీరామదూతహనుమత్ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః .
ఇతి ఋష్యాదికం విన్యసేత్ ..

ఓం అంజనాసుతాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
ఓం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః .
ఓం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః .
ఓం అగ్నిగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః .
ఓం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
ఓం పంచముఖహనుమతే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః .
ఇతి కరన్యాసః ..

ఓం అంజనాసుతాయ హృదయాయ నమః .
ఓం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా .
ఓం వాయుపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ .
ఓం అగ్నిగర్భాయ కవచాయ హుం .
ఓం రామదూతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
ఓం పంచముఖహనుమతే అస్త్రాయ ఫట్ .
పంచముఖహనుమతే స్వాహా .
ఇతి దిగ్బంధః ..

అథ ధ్యానం .
వందే వానరనారసింహ ఖగరాట్క్రోడాశ్వ వక్త్రాన్వితం
దివ్యాలంకరణం త్రిపంచనయనం దేదీప్యమానం రుచా .
హస్తాబ్జైరసి ఖేటపుస్తకసుధా కుంభాంకుశాద్రిం హలం
ఖట్వాంగం ఫణిభూరుహం దశభుజం సర్వారివీరాపహం .
అథ మంత్రః .
ఓం శ్రీరామదూతాయాంజనేయాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలపరాక్రమాయ
సీతాదుఃఖనివారణాయ లంకాదహనకారణాయ మహాబలప్రచండాయ
ఫాల్గునసఖాయ కోలాహల సకలబ్రహ్మాండ విశ్వరూపాయ
సప్తసముద్రనిర్లంఘనాయ పింగలనయనాయామితవిక్రమాయ
సూర్యబింబఫలసేవనాయ దుష్టనివారణాయ దృష్టినిరాలంకృతాయ
సంజీవినీ సంజీవితాంగద లక్ష్మణమహాకపి సైన్యప్రాణదాయ
దశకంఠవిధ్వంసనాయ రామేష్టాయ మహాఫాల్గునసఖాయ సీతాసహిత-
రామవరప్రదాయ షట్ప్రయోగాగమపంచముఖ వీరహనుమన్మంత్రజపే వినియోగః .
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ బంబంబంబంబం వౌషట్ స్వాహా .
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఫంఫంఫంఫంఫం ఫట్ స్వాహా .
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ఖేంఖేంఖేంఖేంఖేం మారణాయ స్వాహా .
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ లుంలుంలుంలుంలుం ఆకర్షిత సకలసంపత్కరాయ స్వాహా .
ఓం హరిమర్కటమర్కటాయ ధంధంధంధంధం శత్రుస్తంభనాయ స్వాహా .
ఓం టంటంటంటంటం కూర్మమూర్తయే పంచముఖవీరహనుమతే
పరయంత్రపరతంత్రోచ్చాటనాయ స్వాహా .
ఓం కంఖంగంఘంఙం చంఛంజంఝంఞం టంఠండంఢంణం
తంథందంధంనం పంఫంబంభంమం యంరంలంవం శంషంసంహం
ళంక్షం స్వాహా .
ఇతి దిగ్బంధః .
ఓం పూర్వకపిముఖాయ పంచముఖహనుమతే టంటంటంటంటం
సకలశత్రుసంహరణాయ స్వాహా .
ఓం దక్షిణముఖాయ పంచముఖహనుమతే కరాలవదనాయ నరసింహాయ
ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం హ్రైం హ్రౌం హ్రః సకలభూతప్రేతదమనాయ స్వాహా .
ఓం పశ్చిమముఖాయ గరుడాననాయ పంచముఖహనుమతే మంమంమంమంమం
సకలవిషహరాయ స్వాహా .
ఓం ఉత్తరముఖాయాదివరాహాయ లంలంలంలంలం నృసింహాయ నీలకంఠమూర్తయే
పంచముఖహనుమతే స్వాహా .
ఓం ఉర్ధ్వముఖాయ హయగ్రీవాయ రుంరుంరుంరుంరుం రుద్రమూర్తయే
సకలప్రయోజననిర్వాహకాయ స్వాహా .
ఓం అంజనాసుతాయ వాయుపుత్రాయ మహాబలాయ సీతాశోకనివారణాయ
శ్రీరామచంద్రకృపా పాదుకాయ మహావీర్యప్రమథనాయ బ్రహ్మాండనాథాయ
కామదాయ పంచముఖవీరహనుమతే స్వాహా .
భూతప్రేతపిశాచ బ్రహ్మరాక్షస శాకినీడాకిన్యంతరిక్ష గ్రహ-
పరయంత్ర పరతంత్రోచ్చాటనాయ స్వాహా .
సకలప్రయోజన నిర్వాహకాయ పంచముఖవీరహనుమతే
శ్రీరామచంద్ర వరప్రసాదాయ జంజంజంజంజం స్వాహా .
ఇదం కవచం పఠిత్వా తు మహాకవచం పఠేన్నరః .
ఏకవారం జపేత్స్తోత్రం సర్వశత్రునివారణం .. 15..

ద్వివారం తు పఠేన్నిత్యం పుత్రపౌత్రప్రవర్ధనం .
త్రివారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వసంపత్కరం శుభం .. 16..

చతుర్వారం పఠేన్నిత్యం సర్వరోగనివారణం .
పంచవారం పఠేన్నిత్యం సర్వలోకవశంకరం .. 17..

షడ్వారం చ పఠేన్నిత్యం సర్వదేవవశంకరం .
సప్తవారం పఠేన్నిత్యం సర్వసౌభాగ్యదాయకం .. 18..

అష్టవారం పఠేన్నిత్యమిష్టకామార్థ సిద్ధిదం .
నవవారం పఠేన్నిత్యం రాజభోగమవాప్నుయాత్ .. 19..

దశవారం పఠేన్నిత్యం త్రైలోక్యజ్ఞానదర్శనం .
రుద్రావృత్తిం పఠేన్నిత్యం సర్వసిద్ధిర్భవేద్ధ్రువం .. 20..

నిర్బలో రోగయుక్తశ్చ మహావ్యాధ్యాదిపీడితః .
కవచస్మరణేనైవ మహాబలమవాప్నుయాత్ .. 21..

 

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |