రామదూత స్తోత్రం

వజ్రదేహమమరం విశారదం
భక్తవత్సలవరం ద్విజోత్తమం.
రామపాదనిరతం కపిప్రియం
రామదూతమమరం సదా భజే.
జ్ఞానముద్రితకరానిలాత్మజం
రాక్షసేశ్వరపురీవిభావసుం.
మర్త్యకల్పలతికం శివప్రదం
రామదూతమమరం సదా భజే.
జానకీముఖవికాసకారణం
సర్వదుఃఖభయహారిణం ప్రభుం.
వ్యక్తరూపమమలం ధరాధరం
రామదూతమమరం సదా భజే.
విశ్వసేవ్యమమరేంద్రవందితం
ఫల్గుణప్రియసురం జనేశ్వరం.
పూర్ణసత్త్వమఖిలం ధరాపతిం
రామదూతమమరం సదా భజే.
ఆంజనేయమఘమర్షణం వరం
లోకమంగలదమేకమీశ్వరం.
దుష్టమానుషభయంకరం హరం
రామదూతమమరం సదా భజే.
సత్యవాదినమురం చ ఖేచరం
స్వప్రకాశసకలార్థమాదిజం.
యోగగమ్యబహురూపధారిణం
రామదూతమమరం సదా భజే.
బ్రహ్మచారిణమతీవ శోభనం
కర్మసాక్షిణమనామయం ముదా
రామదూతమమరం సదా భజే.
పుణ్యపూరితనితాంతవిగ్రహం
రామదూతమమరం సదా భజే.
భానుదీప్తినిభకోటిభాస్వరం
వేదతత్త్వవిదమాత్మరూపిణం.
భూచరం కపివరం గుణాకరం
రామదూతమమరం సదా భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

గణనాయక స్తోత్రం

గణనాయక స్తోత్రం

గుణగ్రామార్చితో నేతా క్రియతే స్వో జనైరితి। గణేశత్వేన శంసంతం గుణాబ్ధిం తం ముహుర్నుమః॥ యః స్వల్పమప్యంచతి సద్గుణోదయం మూర్ధ్నోచితం తస్య సమర్హణం సతాం। ఇత్యాలపన్ బాలకలాధరం దధత్- స్యాద్భూతయే భాలకలాధరో మమ॥ నేత్రద్వంద్వం సాధునే జీవనాయ నాలం తస్మాజ్జ్ఞాననేత్రం ధ్రియ

Click here to know more..

గిరిధర అష్టక స్తోత్రం

గిరిధర అష్టక స్తోత్రం

త్ర్యైలోక్యలక్ష్మీ- మదభృత్సురేశ్వరో యదా ఘనైరంతకరైర్వవర్ష హ. తదాకరోద్యః స్వబలేన రక్షణం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే. యః పాయయంతీమధిరుహ్య పూతనాం స్తన్యం పపౌ ప్రాణపరాయణః శిశుః. జఘాన వాతాయిత- దైత్యపుంగవం తం గోపబాలం గిరిధారిణం భజే. నందవ్రజం యః స్వరుచేందిరాలయం చక్ర

Click here to know more..

സൗന്ദര്യലഹരി - അര്‍ഥസഹിതം

സൗന്ദര്യലഹരി - അര്‍ഥസഹിതം

ശക്തിയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശിവൻ സൃഷ്ടി മുതലായ കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാന് പ്രാപ്തനാകുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ശിവന് അനങ്ങുവാന്‍ പോലും കെല്പുണ്ടാകുകയില്ല.

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |