రామదూత స్తోత్రం

వజ్రదేహమమరం విశారదం
భక్తవత్సలవరం ద్విజోత్తమం.
రామపాదనిరతం కపిప్రియం
రామదూతమమరం సదా భజే.
జ్ఞానముద్రితకరానిలాత్మజం
రాక్షసేశ్వరపురీవిభావసుం.
మర్త్యకల్పలతికం శివప్రదం
రామదూతమమరం సదా భజే.
జానకీముఖవికాసకారణం
సర్వదుఃఖభయహారిణం ప్రభుం.
వ్యక్తరూపమమలం ధరాధరం
రామదూతమమరం సదా భజే.
విశ్వసేవ్యమమరేంద్రవందితం
ఫల్గుణప్రియసురం జనేశ్వరం.
పూర్ణసత్త్వమఖిలం ధరాపతిం
రామదూతమమరం సదా భజే.
ఆంజనేయమఘమర్షణం వరం
లోకమంగలదమేకమీశ్వరం.
దుష్టమానుషభయంకరం హరం
రామదూతమమరం సదా భజే.
సత్యవాదినమురం చ ఖేచరం
స్వప్రకాశసకలార్థమాదిజం.
యోగగమ్యబహురూపధారిణం
రామదూతమమరం సదా భజే.
బ్రహ్మచారిణమతీవ శోభనం
కర్మసాక్షిణమనామయం ముదా
రామదూతమమరం సదా భజే.
పుణ్యపూరితనితాంతవిగ్రహం
రామదూతమమరం సదా భజే.
భానుదీప్తినిభకోటిభాస్వరం
వేదతత్త్వవిదమాత్మరూపిణం.
భూచరం కపివరం గుణాకరం
రామదూతమమరం సదా భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |