சுந்தர அனுமன் ஸ்தோத்திரம்

ஜாம்பவத்ஸ்மாரிதபலம்ʼ ஸாகரோல்லங்கனோத்ஸுகம்.
ஸ்மரதாம்ʼ ஸ்பூர்திதம்ʼ தீநரக்ஷகம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மைனாகஸுரஸாஸிம்ʼஹீரதிலங்க்யாம்புதேஸ்தடே.
ப்ருʼஷதம்ʼஶால்பகாகாரம்ʼ திஷ்டந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ரிகூடஶ்ருʼங்கவ்ருʼக்ஷாக்ரப்ராகாராதிஷ்வவஸ்திதம்.
துர்கரக்ஷேக்ஷணோத்விக்னசேதஸம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
லங்கயா(அ)த்ருʼஷ்யவாமமுஷ்டிகாதாவகூர்ணயா.
உக்த்வா(ஆ)யதிமனுஜ்ஞாதம்ʼ ஸோத்ஸாஹம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
விவிதைர்பவனைர்தீப்தாம்ʼ புரீம்ʼ ராக்ஷஸஸங்குலாம்.
பஶ்யந்தம்ʼ ராக்ஷஸேந்த்ராந்த꞉புரகம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஜ்யௌத்ஸ்ன்யாம்ʼ நிஶ்யதிரம்யேஷு ஹர்ம்யேஷு ஜனகாத்மஜாம்.
மார்கமாணமத்ருʼஷ்ட்வா தாம்ʼ விஷண்ணம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
கும்பகர்ணாதிரக்ஷோ(அ)க்ய்ரப்ராஸாதாவ்ருʼதமுத்தமம்.
ஸுகுப்தம்ʼ ராவணக்ருʼஹம்ʼ விஶந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
புஷ்பகாக்யம்ʼ ராஜக்ருʼஹம்ʼ பூஸ்வர்கம்ʼ விஸ்மயாவஹம்.
த்ருʼஷ்ட்வாப்யத்ருʼஷ்ட்வா வைதேஹீம்ʼ து꞉கிதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ரத்னோஜ்ஜ்வலம்ʼ விஶ்வகர்மநிர்மிதம்ʼ காமகம்ʼ ஶுபம்.
பஶ்யந்தம்ʼ புஷ்பகம்ʼ ஸ்பாரநயனம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸங்குலாந்த꞉புரம்ʼ ஸுப்தனானாயௌவதமச்சலம்.
த்ருʼஷ்ட்வாப்யவிக்ருʼதம்ʼ ஸீதாம்ʼ தித்ருʼக்ஷும்ʼ நௌமி மாருதிம்.
பீவானம்ʼ ராவணம்ʼ ஸுப்தம்ʼ தத்பத்னீம்ʼ ஶயனே(அ)ன்யத꞉.
த்ருʼஷ்ட்வா ஸீதேதி ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டம்ʼ சபலம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸுப்தஸ்த்ரீத்ருʼஷ்டிநஷ்டாத்மப்ரஹ்மசர்யவிஶங்கினம்.
அபக்ரம்யா(ஆ)பானபூமிம்ʼ கச்சந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
காலாத்யயந்ருʼபக்ரோதகார்யாஸித்திவிஶங்கிதம்.
நிர்விண்ணமப்யநிர்வேதே த்ருʼஷ்டார்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
புனர்நிவ்ருʼத்தௌ காபேயமானுஷாபாயஶங்கினம்.
ராமாதீன் ஸித்தயே நத்வோத்திஷ்டந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸீதாமஶோகவனிகானத்யாம்ʼ ஸ்னானார்தமேஷ்யதீம்.
த்ரஷ்டும்ʼ புஷ்பிதவ்ருʼக்ஷாக்ரனிலீனம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸீதாம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வா ஶிம்ʼஶபாத꞉ஸ்திதாம்ʼ சாரித்ரமாத்ருʼகாம்.
மனஸா ராமமாஸாத்ய நிவ்ருʼத்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
இஹ ஸீதா ததோ ராம꞉ ஈத்ருʼஶீயம்ʼ ஸ தாத்ருʼஶ꞉.
அன்யோன்யமர்ஹத இதி ஸ்துவந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ராக்ஷஸீவேஷ்டிதேஹேயம்ʼ தத்த்ரஷ்டாஹம்ʼ ந்ருʼபாத்மஜௌ.
நமாமி ஸுக்ருʼதம்ʼ மே(அ)தீத்யாஶ்வஸ்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸுப்தோத்திதம்ʼ த்ருʼஷ்டபூர்வம்ʼ ராவணம்ʼ ப்ரமதா(ஆ)வ்ருʼதம்.
ஸீதோபச்சந்தகம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வாவப்லுதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ராவணாகமனோத்விக்னாம்ʼ விஷண்ணாம்ʼ வீக்ஷ்ய மைதிலீம்.
ஸர்வோபமாத்ரவ்யதூராம்ʼ ஸீதந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸாந்த்வேனானுப்ரதானேன ஶௌர்யேண ஜனகாத்மஜாம்.
ரக்ஷோ(அ)திபே லோபயதி வ்ருʼக்ஷஸ்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மாம்ʼ ப்ரத்ருʼஷ்ய ஸதீம்ʼ நஶ்யேரிதி தத்திதவாதினீம்.
கருணாம்ʼ ரூபிணீம்ʼ ஸீதாம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மாஸத்வயாவதிம்ʼ க்ருʼத்வா ஸ்மாரயித்வா(ஆ)த்மபௌருஷம்.
அபயாதம்ʼ ராவணம்ʼ திக்வுர்வந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
குலம்ʼ வீர்யம்ʼ ப்ரேம கத்யந்தராபாவம்ʼ விவ்ருʼண்வதீ꞉.
ராக்ஷஸீர்துர்முகீமுக்யா꞉ ஜிகத்ஸும்ʼ நௌமி மாருதிம்.
க்ருத்தாபிர்பர்த்ஸ்யமானாம்ʼ தாமாத்மானமனுஶோசதீம்.
தேவீம்ʼ விலோக்ய ருததீம்ʼ கித்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
புனர்நிர்பத்ஸனபராஸ்வாஸு வேணீஸ்ப்ருʼகங்குலிம்.
மானுஷ்யகர்ஹிணீம்ʼ தேவீம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
விலபந்தீம்ʼ ஜனஸ்தானாஹரணாத்யனுசிந்தனை꞉.
ப்ராணத்யாகபராம்ʼ ஸீதாம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வா(ஆ)ர்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ரிஜடாஸ்வபனஸம்ʼஹ்ருʼஷ்டாம்ʼ ரக்ஷ꞉ஸ்த்ரீப்யோ(அ)பயப்ரதாம்.
அஸ்வஸ்தஹ்ருʼதயாம்ʼ தேவீம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
அசிராதாத்மநிர்யாதமத்ருʼஷ்ட்வோத்பந்தனோத்யதாம்.
ஸீதாம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வா ஶிம்ʼஶபாத உத்விக்னம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
வாமாக்ஷ்யூருபுஜஸ்பந்தைர்நிமித்தைர்முதிதாம்ʼ ஶனை꞉.
ஸீதாம்ʼ ஶாந்தஜ்வராம்ʼ த்ருʼஷ்ட்வா ப்ரஹ்ருʼஷ்டம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ருʼஷ்டாத்ரேயம்ʼ கதம்ʼ ஸாந்த்வ்யோபேயா(ஆ)வேத்யா ந வேத்ம்யஹம்.
இதி ராமகதாக்யானப்ரவ்ருʼத்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸுப்தே ரக்ஷிகணே ஶ்ருத்வா ஶுபாம்ʼ ராமகதாம்ʼ த்ருமம்.
உத்பஶ்யந்தீம்ʼ ஜனகஜாம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸ்வப்னே கபிர்துர்நிமித்தம்ʼ, ஶ்ருதா ராமகதா ஶுபா.
தேவீம்ʼ த்வேதா விமுஹ்யந்தீம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
கா த்வம்ʼ வஸிஷ்டசந்த்ராத்ரிபத்னீஷ்விதி விதர்கிதை꞉.
ஸீதாமௌனமபாஸ்யந்தம்ʼ ப்ரணதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ராமதூதோ(அ)ஸ்மி மா பைஷீ꞉ ஶ்ரத்தத்ஸ்வ ப்ரதினேஷ்யஸே.
விஶங்காம்ʼ ஸந்த்யஜேத்யேவம்ʼவதந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸுக்ரீவஸக்யம்ʼ பூஷாத்யாவேதனம்ʼ வாலினோ வதம்.
தீர்த்வாப்திம்ʼ தர்ஶனம்ʼ தேவ்யா ஆக்யாந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
அபிஜ்ஞானேன ஸுக்ரீவோத்யோகேன விரஹாதினா.
ஸுகினீம்ʼ து꞉கினீம்ʼ தேவீம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மானினீம்ʼ த்ருʼடவிஸ்ரம்பாம்ʼ ராகவோத்யோககாங்க்ஷிணீம்.
ரக்ஷோ ஜித்வைவ நேயாம்ʼ தாம்ʼ நமந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
காகோதந்தம்ʼ ராமகுணான் தேவ்ருʼபக்திம்ʼ ஶிரோமணிம்.
அபிஜ்ஞானதயா தாத்ரீம்ʼ த்யாயந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மணௌ ப்ரதீதாமுத்ஸாஹோத்யோஜனப்ரார்தினீம்ʼ ஸதீம்.
ஆஶ்வாஸயந்தமுசிதைர்ஹேதுபிர்னௌமி மாருதிம்.
புனஸ்ததேவாபிஜ்ஞானம்ʼ ஸ்மாரயந்த்யா க்ருʼதாஶிஷம்.
மைதில்யா மனஸா ராமமாஸன்னம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ருʼஷ்ட்வா ஸீதாம்ʼ த்ருவே ஜன்யே ஜ்ஞாதும்ʼ ரக்ஷோபலம்ʼ வனம்.
விநாஶ்ய தோரணாஸீனம்ʼ யுயுத்ஸும்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ராக்ஷஸீஜ்ஞாதவ்ருʼத்தாந்தராவணப்ரேஷிதான் க்ஷணாத்.
நிக்னந்தம்ʼ கிங்கரானேகம்ʼ ஜயிஷ்ணும்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஜயத்யதிபல இதி கர்ஜந்தம்ʼ பாதபாக்னினா.
தக்த்வா சைத்யம்ʼ புன꞉ ஸங்க்ராமோத்ஸுகம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
பரிகீக்ருʼத்ய ஸாலத்ரும்ʼ ப்ரஹஸ்தஸுதமாரணம்.
தஶக்ரீவபலேயத்தாஜிஜ்ஞாஸும்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸப்தாமாத்யஸுதானாத்மனினதைர்கதஜீவிதான்.
க்ருʼத்வா புனஸ்தோரணாக்ரே லஸந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
உத்விக்னராவணாஜ்ஞப்தப்ருʼதனாபதிபஞ்சகம்.
ப்ராபய்ய பஞ்சதாம்ʼ தோரணாக்ரஸ்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
அக்ஷம்ʼ ராஜாத்மஜம்ʼ வீரம்ʼ தர்ஶனீயபராக்ரமம்.
ஹத்வா நியுத்தே திஷ்டந்தம்ʼ தோரணே நௌமி மாருதிம்.
நீதமிந்த்ரஜிதாஸ்த்ரேண ப்ராஹ்மேண க்ஷணரோதினா.
ஸபாஸ்தராவணோதீக்ஷாவிஸ்மிதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
தஶாஸ்யம்ʼ மந்த்ரிஸம்ʼவீதம்ʼ வரோதீர்ணம்ʼ மஹாத்யுதிம்.
அநாத்ருʼத்யாஹவக்லாந்திம்ʼ பஶ்யந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
கோ(அ)ஸி கஸ்யாஸி கேனாத்ராகதோ பக்னம்ʼ வனம்ʼ குத꞉.
ப்ரஹஸ்தஸ்யோத்தரம்ʼ தாதுமுத்யுக்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸுக்ரீவஸசிவம்ʼ ராமதூதம்ʼ ஸீதோபலப்தயே.
ப்ராப்தமுக்த்வா தத்திதோக்திநிரதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ப்ராத்ருʼஸாந்த்வித பௌலஸ்த்யாதிஷ்ட வாலாக்நியோஜனம்.
கர்தவ்யசிந்தாதிவ்யக்ரமுதீர்ணம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
வாலதாஹபியா ஸீதாப்ரார்தநாஶீதலானலம்.
ப்ரீணயந்தம்ʼ புரீதாஹாத்பீஷணம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
அவத்ய இதி வாலாக்ரன்யஸ்தாக்னிம்ʼ நகரீம்ʼ க்ஷணாத்.
தஹந்தம்ʼ ஸித்தகந்தர்வை꞉ ஸ்துதம்ʼ தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
லப்தா ஸீதா, ரிபுர்ஜ்ஞாதோ பலம்ʼ த்ருʼஷ்டம்ʼ வ்ருʼதாகிலம்.
ஸீதாபி மௌட்யாத்தக்தேதி ஸீதந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஆப்ருʼச்ச்ய மைதிலீம்ʼ ராமதர்ஶனத்வரயாசலாத்.
த்ரிகூடாதுத்பதந்தம்ʼ தம்ʼ க்ருʼதார்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸோபாயனைரங்கதாத்யைருன்னதத்பிருபாஸ்திதம்.
த்ருʼஷ்டா ஸீதேத்யுதீர்யாத வ்யாக்யாந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
தீர்த்வான்விஷ்யோபலப்யாஶ்வாஸ்ய ச பங்க்த்வோபதிஶ்ய ச.
தக்த்வா த்ருʼஷ்ட்வா(ஆ)கதோ(அ)ஸ்மீதி ப்ருவந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ருʼஷ்ட்வா ஸீதாம்ʼ ராமநாம ஶ்ராவயித்வா ஸமாகத꞉.
ப்ரூத கர்தவ்யமித்யேதான் ப்ருʼச்சந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ந வயம்ʼ கபிராடத்ர ப்ரமாணம்ʼ ப்ரதியாம தம்.
குர்மஸ்ததாதிஷ்டமிதி ப்ரத்யுக்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மத்யேமார்கம்ʼ மதுவனே நிபீய மது புஷ்கலம்.
நதத்பிர்வானரை꞉ ஸாகம்ʼ க்ரீடந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
மாத்யந்ந்ருʼத்யத்கபிவ்ருʼதம்ʼ த்வஸ்தே மதுவனே க்ஷணாத்.
அபியுக்தம்ʼ ததிமுகேனாவ்யக்ரம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸீதாம்ʼ த்ருʼஷ்டாம்ʼ மதுவனத்வம்ʼஸாத்விஜ்ஞாய துஷ்யதா.
தித்ருʼக்ஷிதம்ʼ கபீஶேனாத்யாதரான்னௌமி மாருதிம்.
நிஶம்ய ஸுக்ரீவாதேஶம்ʼ த்வரிதை꞉ ஸகிபிவ்ருʼர்தம்.
ஸுக்ரீவேணாதராத்த்ருʼஷ்டம்ʼ மஹிதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
நியதாமக்ஷதாம்ʼ ஸீதாம்ʼ அபிஜ்ஞானம்ʼ மணிம்ʼ ச தம்.
நிவேத்ய ப்ராஞ்ஜலிம்ʼ ப்ரஹ்வம்ʼ க்ருʼதார்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்ருʼஷ்ட்வா சூடாமணிம்ʼ ஸாஶ்ரு ஸ்ம்ருʼத்வா தாதவிதேஹயோ꞉.
ராமேண வ்ருʼத்தவிஸ்தாரே சோதிதம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
விஸ்ரம்பம்ʼ தர்ஜனம்ʼ ஶோகாவேகம்ʼ ச ஸமயாவதிம்.
ஸந்தேஶமுக்த்வா கர்தவ்யோத்யோஜகம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
த்வச்சித்தா த்வயி விஸ்ரப்தா விஜித்ய ரிபுமஞ்ஜஸா.
ப்ரத்யாதேயேதி வினயாத்வதந்தம்ʼ நௌமி மாருதிம்.
ஸ்னிக்தராமபரீரம்பமுக்தஸ்மேரமுகாம்புஜம்.
ஹ்ருʼதயாஸீனவைதேஹீராகவம்ʼ நௌமி மாருதிம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |