സുന്ദര ഹനുമാൻ സ്തോത്രം

ജാംബവത്സ്മാരിതബലം സാഗരോല്ലംഘനോത്സുകം.
സ്മരതാം സ്ഫൂർതിദം ദീനരക്ഷകം നൗമി മാരുതിം.
മൈനാകസുരസാസിംഹീരതിലംഘ്യാംബുധേസ്തടേ.
പൃഷദംശാല്പകാകാരം തിഷ്ഠന്തം നൗമി മാരുതിം.
ത്രികൂടശൃംഗവൃക്ഷാഗ്രപ്രാകാരാദിഷ്വവസ്ഥിതം.
ദുർഗരക്ഷേക്ഷണോദ്വിഗ്നചേതസം നൗമി മാരുതിം.
ലങ്കയാഽധൃഷ്യവാമമുഷ്ടിഘാതാവഘൂർണയാ.
ഉക്ത്വാഽഽയതിമനുജ്ഞാതം സോത്സാഹം നൗമി മാരുതിം.
വിവിധൈർഭവനൈർദീപ്താം പുരീം രാക്ഷസസങ്കുലാം.
പശ്യന്തം രാക്ഷസേന്ദ്രാന്തഃപുരഗം നൗമി മാരുതിം.
ജ്യൗത്സ്ന്യാം നിശ്യതിരമ്യേഷു ഹർമ്യേഷു ജനകാത്മജാം.
മാർഗമാണമദൃഷ്ട്വാ താം വിഷണ്ണം നൗമി മാരുതിം.
കുംഭകർണാദിരക്ഷോഽഗ്യ്രപ്രാസാദാവൃതമുത്തമം.
സുഗുപ്തം രാവണഗൃഹം വിശന്തം നൗമി മാരുതിം.
പുഷ്പകാഖ്യം രാജഗൃഹം ഭൂസ്വർഗം വിസ്മയാവഹം.
ദൃഷ്ട്വാപ്യദൃഷ്ട്വാ വൈദേഹീം ദുഃഖിതം നൗമി മാരുതിം.
രത്നോജ്ജ്വലം വിശ്വകർമനിർമിതം കാമഗം ശുഭം.
പശ്യന്തം പുഷ്പകം സ്ഫാരനയനം നൗമി മാരുതിം.
സങ്കുലാന്തഃപുരം സുപ്തനാനായൗവതമച്ഛലം.
ദൃഷ്ട്വാപ്യവികൃതം സീതാം ദിദൃക്ഷും നൗമി മാരുതിം.
പീവാനം രാവണം സുപ്തം തത്പത്നീം ശയനേഽന്യതഃ.
ദൃഷ്ട്വാ സീതേതി സംഹൃഷ്ടം ചപലം നൗമി മാരുതിം.
സുപ്തസ്ത്രീദൃഷ്ടിനഷ്ടാത്മബ്രഹ്മചര്യവിശങ്കിനം.
അപക്രമ്യാഽഽപാനഭൂമിം ഗച്ഛന്തം നൗമി മാരുതിം.
കാലാത്യയനൃപക്രോധകാര്യാസിദ്ധിവിശങ്കിതം.
നിർവിണ്ണമപ്യനിർവേദേ ദൃഷ്ടാർഥം നൗമി മാരുതിം.
പുനർനിവൃത്തൗ കാപേയമാനുഷാപായശങ്കിനം.
രാമാദീൻ സിദ്ധയേ നത്വോത്തിഷ്ഠന്തം നൗമി മാരുതിം.
സീതാമശോകവനികാനദ്യാം സ്നാനാർഥമേഷ്യതീം.
ദ്രഷ്ടും പുഷ്പിതവൃക്ഷാഗ്രനിലീനം നൗമി മാരുതിം.
സീതാം ദൃഷ്ട്വാ ശിംശപാധഃസ്ഥിതാം ചാരിത്രമാതൃകാം.
മനസാ രാമമാസാദ്യ നിവൃത്തം നൗമി മാരുതിം.
ഇഹ സീതാ തതോ രാമഃ ഈദൃശീയം സ താദൃശഃ.
അന്യോന്യമർഹത ഇതി സ്തുവന്തം നൗമി മാരുതിം.
രാക്ഷസീവേഷ്ടിതേഹേയം തദ്ദ്രഷ്ടാഹം നൃപാത്മജൗ.
നമാമി സുകൃതം മേഽതീത്യാശ്വസ്തം നൗമി മാരുതിം.
സുപ്തോത്ഥിതം ദൃഷ്ടപൂർവം രാവണം പ്രമദാഽഽവൃതം.
സീതോപച്ഛന്ദകം ദൃഷ്ട്വാവപ്ലുതം നൗമി മാരുതിം.
രാവണാഗമനോദ്വിഗ്നാം വിഷണ്ണാം വീക്ഷ്യ മൈഥിലീം.
സർവോപമാദ്രവ്യദൂരാം സീദന്തം നൗമി മാരുതിം.
സാന്ത്വേനാനുപ്രദാനേന ശൗര്യേണ ജനകാത്മജാം.
രക്ഷോഽധിപേ ലോഭയതി വൃക്ഷസ്ഥം നൗമി മാരുതിം.
മാം പ്രധൃഷ്യ സതീം നശ്യേരിതി തദ്ധിതവാദിനീം.
കരുണാം രൂപിണീം സീതാം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
മാസദ്വയാവധിം കൃത്വാ സ്മാരയിത്വാഽഽത്മപൗരുഷം.
അപയാതം രാവണം ധിക്വുർവന്തം നൗമി മാരുതിം.
കുലം വീര്യം പ്രേമ ഗത്യന്തരാഭാവം വിവൃണ്വതീഃ.
രാക്ഷസീർദുർമുഖീമുഖ്യാഃ ജിഘത്സും നൗമി മാരുതിം.
ക്രുദ്ധാഭിർഭർത്സ്യമാനാം താമാത്മാനമനുശോചതീം.
ദേവീം വിലോക്യ രുദതീം ഖിദ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
പുനർനിർഭത്സനപരാസ്വാസു വേണീസ്പൃഗംഗുലിം.
മാനുഷ്യഗർഹിണീം ദേവീം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
വിലപന്തീം ജനസ്ഥാനാഹരണാദ്യനുചിന്തനൈഃ.
പ്രാണത്യാഗപരാം സീതാം ദൃഷ്ട്വാഽഽർതം നൗമി മാരുതിം.
ത്രിജടാസ്വപനസംഹൃഷ്ടാം രക്ഷഃസ്ത്രീഭ്യോഽഭയപ്രദാം.
അസ്വസ്ഥഹൃദയാം ദേവീം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
അചിരാദാത്മനിര്യാതമദൃഷ്ട്വോദ്ബന്ധനോദ്യതാം.
സീതാം ദൃഷ്ട്വാ ശിംശപാധ ഉദ്വിഗ്നം നൗമി മാരുതിം.
വാമാക്ഷ്യൂരുഭുജസ്പന്ദൈർനിമിത്തൈർമുദിതാം ശനൈഃ.
സീതാം ശാന്തജ്വരാം ദൃഷ്ട്വാ പ്രഹൃഷ്ടം നൗമി മാരുതിം.
ദൃഷ്ടാത്രേയം കഥം സാന്ത്വ്യോപേയാഽഽവേദ്യാ ന വേദ്മ്യഹം.
ഇതി രാമകഥാഖ്യാനപ്രവൃത്തം നൗമി മാരുതിം.
സുപ്തേ രക്ഷിഗണേ ശ്രുത്വാ ശുഭാം രാമകഥാം ദ്രുമം.
ഉത്പശ്യന്തീം ജനകജാം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
സ്വപ്നേ കപിർദുർനിമിത്തം, ശ്രുതാ രാമകഥാ ശുഭാ.
ദേവീം ദ്വേധാ വിമുഹ്യന്തീം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
കാ ത്വം വസിഷ്ഠചന്ദ്രാത്രിപത്നീഷ്വിതി വിതർകിതൈഃ.
സീതാമൗനമപാസ്യന്തം പ്രണതം നൗമി മാരുതിം.
രാമദൂതോഽസ്മി മാ ഭൈഷീഃ ശ്രദ്ധത്സ്വ പ്രതിനേഷ്യസേ.
വിശങ്കാം സന്ത്യജേത്യേവംവദന്തം നൗമി മാരുതിം.
സുഗ്രീവസഖ്യം ഭൂഷാദ്യാവേദനം വാലിനോ വധം.
തീർത്വാബ്ധിം ദർശനം ദേവ്യാ ആഖ്യാന്തം നൗമി മാരുതിം.
അഭിജ്ഞാനേന സുഗ്രീവോദ്യോഗേന വിരഹാധിനാ.
സുഖിനീം ദുഃഖിനീം ദേവീം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
മാനിനീം ദൃഢവിസ്രംഭാം രാഘവോദ്യോഗകാങ്ക്ഷിണീം.
രക്ഷോ ജിത്വൈവ നേയാം താം നമന്തം നൗമി മാരുതിം.
കാകോദന്തം രാമഗുണാൻ ദേവൃഭക്തിം ശിരോമണിം.
അഭിജ്ഞാനതയാ ദാത്രീം ധ്യായന്തം നൗമി മാരുതിം.
മണൗ പ്രതീതാമുത്സാഹോദ്യോജനപ്രാർഥിനീം സതീം.
ആശ്വാസയന്തമുചിതൈർഹേതുഭിർനൗമി മാരുതിം.
പുനസ്തദേവാഭിജ്ഞാനം സ്മാരയന്ത്യാ കൃതാശിഷം.
മൈഥില്യാ മനസാ രാമമാസന്നം നൗമി മാരുതിം.
ദൃഷ്ട്വാ സീതാം ധ്രുവേ ജന്യേ ജ്ഞാതും രക്ഷോബലം വനം.
വിനാശ്യ തോരണാസീനം യുയുത്സും നൗമി മാരുതിം.
രാക്ഷസീജ്ഞാതവൃത്താന്തരാവണപ്രേഷിതാൻ ക്ഷണാത്.
നിഘ്നന്തം കിങ്കരാനേകം ജയിഷ്ണും നൗമി മാരുതിം.
ജയത്യതിബല ഇതി ഗർജന്തം പാദപാഗ്നിനാ.
ദഗ്ധ്വാ ചൈത്യം പുനഃ സംഗ്രാമോത്സുകം നൗമി മാരുതിം.
പരിഘീകൃത്യ സാലദ്രും പ്രഹസ്തസുതമാരണം.
ദശഗ്രീവബലേയത്താജിജ്ഞാസും നൗമി മാരുതിം.
സപ്താമാത്യസുതാനാത്മനിനദൈർഗതജീവിതാൻ.
കൃത്വാ പുനസ്തോരണാഗ്രേ ലസന്തം നൗമി മാരുതിം.
ഉദ്വിഗ്നരാവണാജ്ഞപ്തപൃതനാപതിപഞ്ചകം.
പ്രാപയ്യ പഞ്ചതാം തോരണാഗ്രസ്ഥം നൗമി മാരുതിം.
അക്ഷം രാജാത്മജം വീരം ദർശനീയപരാക്രമം.
ഹത്വാ നിയുദ്ധേ തിഷ്ഠന്തം തോരണേ നൗമി മാരുതിം.
നീതമിന്ദ്രജിതാസ്ത്രേണ ബ്രാഹ്മേണ ക്ഷണരോധിനാ.
സഭാസ്ഥരാവണോദീക്ഷാവിസ്മിതം നൗമി മാരുതിം.
ദശാസ്യം മന്ത്രിസംവീതം വരോദീർണം മഹാദ്യുതിം.
അനാദൃത്യാഹവക്ലാന്തിം പശ്യന്തം നൗമി മാരുതിം.
കോഽസി കസ്യാസി കേനാത്രാഗതോ ഭഗ്നം വനം കുതഃ.
പ്രഹസ്തസ്യോത്തരം ദാതുമുദ്യുക്തം നൗമി മാരുതിം.
സുഗ്രീവസചിവം രാമദൂതം സീതോപലബ്ധയേ.
പ്രാപ്തമുക്ത്വാ തദ്ധിതോക്തിനിരതം നൗമി മാരുതിം.
ഭ്രാതൃസാന്ത്വിത പൗലസ്ത്യാദിഷ്ട വാലാഗ്നിയോജനം.
കർതവ്യചിന്താതിവ്യഗ്രമുദീർണം നൗമി മാരുതിം.
വാലദാഹഭിയാ സീതാപ്രാർഥനാശീതലാനലം.
പ്രീണയന്തം പുരീദാഹാദ്ഭീഷണം നൗമി മാരുതിം.
അവധ്യ ഇതി വാലാഗ്രന്യസ്താഗ്നിം നഗരീം ക്ഷണാത്.
ദഹന്തം സിദ്ധഗന്ധർവൈഃ സ്തുതം തം നൗമി മാരുതിം.
ലബ്ധാ സീതാ, രിപുർജ്ഞാതോ ബലം ദൃഷ്ടം വൃഥാഖിലം.
സീതാപി മൗഢ്യാദ്ദഗ്ധേതി സീദന്തം നൗമി മാരുതിം.
ആപൃച്ഛ്യ മൈഥിലീം രാമദർശനത്വരയാചലാത്.
ത്രികൂടാദുത്പതന്തം തം കൃതാർഥം നൗമി മാരുതിം.
സോപായനൈരംഗദാദ്യൈരുന്നദദ്ഭിരുപാസ്ഥിതം.
ദൃഷ്ടാ സീതേത്യുദീര്യാഥ വ്യാഖ്യാന്തം നൗമി മാരുതിം.
തീർത്വാന്വിഷ്യോപലഭ്യാശ്വാസ്യ ച ഭങ്ക്ത്വോപദിശ്യ ച.
ദഗ്ധ്വാ ദൃഷ്ട്വാഽഽഗതോഽസ്മീതി ബ്രുവന്തം നൗമി മാരുതിം.
ദൃഷ്ട്വാ സീതാം രാമനാമ ശ്രാവയിത്വാ സമാഗതഃ.
ബ്രൂത കർതവ്യമിത്യേതാൻ പൃച്ഛന്തം നൗമി മാരുതിം.
ന വയം കപിരാഡത്ര പ്രമാണം പ്രതിയാമ തം.
കുർമസ്തദാദിഷ്ടമിതി പ്രത്യുക്തം നൗമി മാരുതിം.
മധ്യേമാർഗം മധുവനേ നിപീയ മധു പുഷ്കലം.
നദദ്ഭിർവാനരൈഃ സാകം ക്രീഡന്തം നൗമി മാരുതിം.
മാദ്യന്നൃത്യത്കപിവൃതം ധ്വസ്തേ മധുവനേ ക്ഷണാത്.
അഭിയുക്തം ദധിമുഖേനാവ്യഗ്രം നൗമി മാരുതിം.
സീതാം ദൃഷ്ടാം മധുവനധ്വംസാദ്വിജ്ഞായ തുഷ്യതാ.
ദിദൃക്ഷിതം കപീശേനാത്യാദരാന്നൗമി മാരുതിം.
നിശമ്യ സുഗ്രീവാദേശം ത്വരിതൈഃ സഖിഭിവൃർതം.
സുഗ്രീവേണാദരാദ്ദൃഷ്ടം മഹിതം നൗമി മാരുതിം.
നിയതാമക്ഷതാം സീതാം അഭിജ്ഞാനം മണിം ച തം.
നിവേദ്യ പ്രാഞ്ജലിം പ്രഹ്വം കൃതാർഥം നൗമി മാരുതിം.
ദൃഷ്ട്വാ ചൂഡാമണിം സാശ്രു സ്മൃത്വാ താതവിദേഹയോഃ.
രാമേണ വൃത്തവിസ്താരേ ചോദിതം നൗമി മാരുതിം.
വിസ്രംഭം തർജനം ശോകാവേഗം ച സമയാവധിം.
സന്ദേശമുക്ത്വാ കർതവ്യോദ്യോജകം നൗമി മാരുതിം.
ത്വച്ചിത്താ ത്വയി വിസ്രബ്ധാ വിജിത്യ രിപുമഞ്ജസാ.
പ്രത്യാദേയേതി വിനയാദ്വദന്തം നൗമി മാരുതിം.
സ്നിഗ്ധരാമപരീരംഭമുഗ്ധസ്മേരമുഖാംബുജം.
ഹൃദയാസീനവൈദേഹീരാഘവം നൗമി മാരുതിം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

52.3K

Comments

wfmcv
Thanksl for Vedadhara's incredible work of reviving ancient wisdom! -Ramanujam

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ధన్యవాదాలు స్వామి -Keepudi Umadevi

Thanking you for spreading knowledge selflessly -Purushottam Ojha

❤️ this website❤️❤️ -Prema Menon

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |