హనుమత్ పంచరత్న స్తోత్రం

వీతాఖిలవిషయచ్ఛేదం జాతానందాశ్రు- పులకమత్యచ్ఛం.
సీతాపతిదూతాద్యం వాతాత్మజమద్య భావయే హృద్యం.
తరుణారుణముఖకమలం కరుణారసపూర- పూరితాపాంగం.
సంజీవనమాశాసే మంజులమహిమాన- మంజనాభాగ్యం.
శంబరవైరిశరాతిగ- మంబుజదలవిపుల- లోచనోదారం.
కంబుగలమనిలదిష్టం బింబజ్వలితోష్ఠ- మేకమవలంబే.
దూరీకృతసీతార్తిః ప్రకటీకృతరామ- వైభవస్ఫూర్తిః.
దారితదశముఖకీర్తిః పురతో మమ భాతు హనుమతో మూర్తిః.
వానరనికరాధ్యక్షం దానవకులకుముద- రవికరసదృక్షం.
దీనజనావనదీక్షం పవనతపఃపాక- పుంజమద్రాక్షం.
ఏతత్పవనసుతస్య స్తోత్రం యః పఠతి పంచరత్నాఖ్యం.
చిరమిహ నిఖిలాన్ భోగాన్ భుంక్త్వా శ్రీరామభక్తిభాగ్ భవతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |