ನರಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ
ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಸ್ವಪಕ್ಷಪಕ್ಷಪಾತೇನ ತದ್ವಿಪಕ್ಷವಿದಾರಣಂ.
ನೃಸಿಂಹಮದ್ಭುತಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ..
ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೂಗ್ರಕೇಸರೀ.
ತೃತೀಯಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಚತುರ್ಥಂ ತು ವಿಶಾರದಃ.
ಪಂಚಮಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಷಷ್ಠಃ ಕಶ್ಯಪಮರ್ದನಃ.
ಸಪ್ತಮೋ ಯಾತುಹಂತಾ ಚಾಷ್ಟಮೋ ದೇವವಲ್ಲಭಃ.
ನವಮಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ದಶಮೋಽನಂತಹಸ್ತಕಃ.
ಏಕಾದಶೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ದ್ವಾದಶೋ ದಾರುಣಸ್ತಥಾ..
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ.
ಮಂತ್ರರಾಜೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ.
ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿ- ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಂ.
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಜಲಾಂತರೇ.
ಗಿರಿಗಹ್ವಾರ ಆರಣ್ಯೇ ವ್ಯಾಘ್ರಚೋರಾಮಯಾದಿಷು.
ರಣೇ ಚ ಮರಣೇ ಚೈವ ಶರ್ಮದಂ ಪರಮಂ ಶುಭಂ.
ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ವ್ಯಾಧಿಬಂಧನಾತ್.
ಆವರ್ತಯೇತ್ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |