ನರಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ
ವೇದವ್ಯಾಸೋ ಭಗವಾನ್ ಋಷಿಃ
ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಃ
ಲಕ್ಷ್ಮೀನೃಸಿಂಹೋ ದೇವತಾ
ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥೇ ವಿನಿಯೋಗಃ
ಸ್ವಪಕ್ಷಪಕ್ಷಪಾತೇನ ತದ್ವಿಪಕ್ಷವಿದಾರಣಂ.
ನೃಸಿಂಹಮದ್ಭುತಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ..
ಪ್ರಥಮಂ ತು ಮಹಾಜ್ವಾಲೋ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೂಗ್ರಕೇಸರೀ.
ತೃತೀಯಂ ವಜ್ರದಂಷ್ಟ್ರಶ್ಚ ಚತುರ್ಥಂ ತು ವಿಶಾರದಃ.
ಪಂಚಮಂ ನಾರಸಿಂಹಶ್ಚ ಷಷ್ಠಃ ಕಶ್ಯಪಮರ್ದನಃ.
ಸಪ್ತಮೋ ಯಾತುಹಂತಾ ಚಾಷ್ಟಮೋ ದೇವವಲ್ಲಭಃ.
ನವಮಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದೋ ದಶಮೋಽನಂತಹಸ್ತಕಃ.
ಏಕಾದಶೋ ಮಹಾರುದ್ರೋ ದ್ವಾದಶೋ ದಾರುಣಸ್ತಥಾ..
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ನೃಸಿಂಹಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ.
ಮಂತ್ರರಾಜೇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ.
ಕ್ಷಯಾಪಸ್ಮಾರಕುಷ್ಠಾದಿ- ತಾಪಜ್ವರನಿವಾರಣಂ.
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಮಹಾಘೋರೇ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಚ ಜಲಾಂತರೇ.
ಗಿರಿಗಹ್ವಾರ ಆರಣ್ಯೇ ವ್ಯಾಘ್ರಚೋರಾಮಯಾದಿಷು.
ರಣೇ ಚ ಮರಣೇ ಚೈವ ಶರ್ಮದಂ ಪರಮಂ ಶುಭಂ.
ಶತಮಾವರ್ತಯೇದ್ಯಸ್ತು ಮುಚ್ಯತೇ ವ್ಯಾಧಿಬಂಧನಾತ್.
ಆವರ್ತಯೇತ್ ಸಹಸ್ರಂ ತು ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ರಿಲೋಕಜನನೀಂ ದೇವೀಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಪದದ್ವಯಾಂ| ಮಾತರಂ ಸರ್ವಜಂತೂನಾಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಂ| ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಸಿದ್ಧಿದಾಂ ರಮ್ಯಾಮಾದ್ಯಾಂ ಚಂದ್ರಸಹೋದರೀಂ| ದಯಾಶೀಲಾಂ ಮಹಾಮಾಯಾಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಂ| ಇಂದಿರಾಮಿಂದ್ರಪೂಜ್ಯಾಂ ಚ ಶರಚ್ಚಂದ್ರಸಮಾನನಾಂ| ಮಂತ್ರರೂಪಾಂ ಮಹೇಶಾನೀಂ ಭಜೇ ನಿತ್ಯಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಾಂ| ಕ್ಷೀರಾ

Click here to know more..

ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ತ್ರಿವೇಣೀ ಸ್ತೋತ್ರ

ಮುಕ್ತಾಮಯಾಲಂಕೃತಮುದ್ರವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಭಯತ್ರಾಣಸುಬದ್ಧವೇಣೀ. ಮತ್ತಾಲಿಗುಂಜನ್ಮಕರಂದವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ. ಲೋಕತ್ರಯೈಶ್ವರ್ಯನಿದಾನವೇಣೀ ತಾಪತ್ರಯೋಚ್ಚಾಟನಬದ್ಧವೇಣೀ. ಧರ್ಮಾಽರ್ಥಕಾಮಾಕಲನೈಕವೇಣೀ ಶ್ರೀಮತ್ಪ್ರಯಾಗೇ ಜಯತಿ ತ್ರಿವೇಣೀ. ಮುಕ್ತಾಂಗನಾಮೋಹನ-ಸಿದ್ಧವೇಣೀ ಭಕ್ತಾಂತರಾನಂದ-ಸುಬೋಧವೇಣೀ. ವೃತ್

Click here to know more..

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ

ಪುಷ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ - ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸೂಕ್ತ ವೃತ್ತಿ, ಅದೃಷ್ಟ ರತ್ನ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ವಿವಾಹ, ಪರಿಹಾರಗಳು, ಮಂತ್ರ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |