స్కంద లహరీ స్తోత్రం

శ్రియై భూయాః శ్రీమచ్ఛరవణభవ త్వం శివసుతః
ప్రియప్రాప్త్యై భూయాః ప్రతనగజవక్త్రస్య సహజ.
త్వయి ప్రేమోద్రేకాత్ప్రకటవచసా స్తోతుమనసా
మయాఽఽరబ్ధం స్తోతుం తదిదమనుమన్యస్వ భగవన్.
నిరాబాధం రాజచ్ఛరదుదితరాకాహిమకర-
ప్రరూఢజ్యోత్స్నాభాస్మితవదనషట్కస్త్రిణయనః.
పురః ప్రాదుర్భూయ స్ఫురతు కరుణాపూర్ణహృదయః
కరోతు స్వాస్థ్యం వై కమలదలబిందూపమహృది.
న లోకేఽన్యం దేవం నతజనకృతప్రత్యయవిధిం
విలోకే భీతానాం నిఖిలభయభీతైకశరణం.
కలౌ కాలేఽప్యంతర్హరసి తిమిరం భాస్కర ఇవ
ప్రలుబ్ధానాం భోగేష్వపి నిఖిలభోగాన్వితరసి.
శివ స్వామిన్ దేవ శ్రితకలుషనిఃశేషణ విభో
భవధ్వాంతధ్వంసే మిహిరశతకోటిప్రతిభట.
శివప్రాప్త్యై సమ్యక్ఫలితసదుపాయప్రకటన
ధ్రువం త్వత్కారుణ్యే కలిరపి కృతీ భూపవిభవః.
అశక్తానాం కర్మస్వపి నిఖిలనిఃశ్రేయసకృతౌ
పశుత్వగ్రస్తానాం పతిరసి విపాశత్వకలనే.
ప్రశస్తానాం భూమ్నాం నిధిరసి నిరోద్ధా నిజశుచా-
మశక్తానాం కర్తా జగతి ధృతశక్తిః కిల భవాన్.
రుషాఽఽర్తానాం హర్తా విషయివిషయాణాం ఘటయితా
తృషాఽఽర్తానాం కాలే పరమమృతవర్షీ ఘన ఇవ.
మృషాజ్ఞానార్తానాం నిఖిలవిచికిత్సాపరిహరో
విషగ్రస్తానాం త్వం సకలభయహర్తా విలససి.
రసాధిక్యం భక్తైరధికమధికం వర్షయ విభో
ప్రసీద త్వం భూయః ప్రకటయ చిదానందలహరీం.
అసారే సంసారే సదసతి న లిప్తం మమ మనః
కుసీదం భూయాన్మే కుశలవతి నిఃశ్రేయసపథే.
మహామోహారణ్యే విచరతి మనస్తన్నియమయన్
అహంతాం నిశ్శేషీకురు కరుణయా త్వం స్నపయ మాం.
మహీయో మాహాత్మ్యం తవ మననమార్గే స్ఫురతు మే
మహస్స్తోమాకారే త్వయి మతిజుషి స్యాత్క్వ ను తమః.
వలక్షాభం స్నిగ్ధం వదనకమలేభ్యః ప్రసృమరం
మిలత్కారుణ్యార్ద్రం మృదితభువనార్తి స్మితపదం.
పులిందాపత్యస్య ప్రకటపులకోద్రేకజనకం
దలద్దైన్యం ఖేదం హరతు సతతం నః సురగురో.
అతీతో బ్రహ్మాదీన్ కృతిముఖకృతః కారణపతీన్
క్షితిస్తోయం వహ్నిర్మరుదసి వియత్తత్త్వమఖిలం.
పతిః కృత్యానాం త్వం పరిణతచిదాత్మేక్షణవతాం
ధృతిస్త్వం ధ్యాతః సన్ దిశసి నిజసాయుజ్యపదవీం.
త్వదాత్మా త్వచ్చిత్తస్త్వదనుభవబుద్ధిస్మృతిపథః
త్వయా వ్యాప్తం సర్వం జగదిదమశేషం స్థిరచరం.
సదా యోగీ సాక్షాద్భజతి తవ సారూప్యమమలం
త్వదాయత్తానాం కిం న హి సులభమష్టౌ చ విభవాః.
కతి బ్రహ్మణో వా కతి కమలనేత్రాః కతి హరాః
కతి బ్రహ్మాండానాం కతి చ శతకోటిష్వధికృతాః.
కృతాజ్ఞాః సంతస్తే వివిధకృతిరక్షాభృతికరాః
అతః సర్వైశ్వర్యం తవ యదపరిచ్ఛేద్యవిభవం.
నమస్తే స్కందాయ త్రిదశపరిపాలాయ మహతే
నమః క్రౌఞాభిఖ్యాసురదలనదక్షాయ భవతే.
నమః శూర క్రూరత్రిదశరిపుదండాధ్వరకృతే
నమో భూయో భూయో నతికృదవనే జాగరవతే.
శివస్త్వం శక్తిస్త్వం ప్రథయసి తదైక్యం గుహ విభో
స్తవే ధ్యానే పూజాజపనియమముఖ్యేష్వభిరతాః.
భువి స్థిత్వా భోగాన్ సుచిరముపభుజ్య ప్రముదితాః
భవంతి స్థానే తత్ తదను పునరావృత్తివిముఖాః.
గురోర్విద్యాం లబ్ధ్వా సకలభయహంత్రీం జపపరాః
పురశ్చర్యాముఖ్యక్రమవిధిజుషో ధ్యాననిపుణాః.
వ్రతస్థైః కామౌఘైరభిలషితవాంఛాం ప్రియభుజః
చిరం జీవన్ముక్తా జగతి విజయంతే సుకృతినః.
శరజ్జ్యోత్స్నాశుభ్రం స్ఫటికనికురుంబాభరుచిరం
స్ఫురన్ముక్తాహారం ధవలవసనం భావయతి యః.
ప్రరోహత్కారుణ్యామృతబహులధారాభిరభితః
చిరం సిక్తాత్మా వై స భవతి చ విచ్ఛిన్ననిగడః.
వృధా కర్తుం దుష్టాన్ వివిధవిషవేగాన్ శమయితుం
సుధారోచిష్కోటి ప్రతిభటరుచిం భావయతి యః.
అధః కర్తుం సాక్షాద్భవతి వినతాసూనుమచిరాత్
విధత్తే సర్పాణాం వివిధవిషదర్పాపహరణం.
ప్రవాలాభాపూరే ప్రసరతి మహస్తే జగదిదం
దివం భూమిం కాష్ఠాః సకలమపి సంచింతయతి యః.
ద్రవీకుర్యాచ్చేతస్త్రిదశనివహానామపి సుఖాద్-
భువి స్త్రీణాం పుంసాం వశయతి తిరశ్చామపి మనః.
నవాంభోదశ్యామం మరకతమణిప్రఖ్యమథ వా
భవంతం ధ్యాయేద్యో భవతి నిపుణో మోహనవిధౌ.
దివిష్ఠానాం భూమావపి వివిధదేశేషు వసతాం
నృణాం దేవానాం వా వియతి చరతాం పత్రిఫణినాం.
కుమార శ్రీమంస్త్వాం కనకసదృశాభం స్మరతి యః
సమారబ్ధస్తంభే సకలజగతాం వా ప్రభవతి.
సమస్తద్యుఃస్థానాం ప్రబలపృతనానాం సవయసాం
ప్రమత్తవ్యాఘ్రాణాం కిటిహయగజానాం చ సపది.
ఘటాత్కారైః సాకం సహకృతమహాధూమపటల-
స్ఫుటాకారం సాక్షాత్స్మరతి యది మంత్రీ సకృదపి.
హఠాదుచ్చాటాయ ప్రభవతి మృగాణాం స పతతాం
పటుర్విద్వేషే స్యాద్విధిరచితపాశం విఘటయన్.
స్మరన్ఘోరాకారం తిమిరనికురుంబస్య సదృశం
జపన్మంత్రాన్ మర్త్యః సకలరిపుదర్పక్షపయితా.
స రుద్రేణౌపమ్యం భజతి పరమాత్మన్ గుహ విభో
వరిష్ఠః సాధూనామపి చ నితరాం త్వద్భజనవాన్.
మహాభూతవ్యాప్తం కలయతి చ యో ధ్యాననిపుణః
స భూతైః సంత్యక్తస్త్రిజగతి చ యోగేన సరసః.
గుహ స్వామిన్నంతర్దహరయతి యస్త్వాం తు కలయన్
జహన్మాయో జీవన్భవతి స విముక్తః పటుమతిః.
శివస్వామిన్ గౌరీప్రియసుత మయూరాసన గుహే-
త్యమూన్యుక్త్వా నామాన్యఖిలదురితౌఘాన్ క్షపయతి.
ఇహాసౌ లోకే తు ప్రబలవిభవస్సన్ సువిచరన్
విమానారూఢోఽన్తే తవ భజతి లోకం నిరుపమం.
తవ శ్రీమన్మూర్తిం కలయితుమనీశోఽహమధునా
భవత్పాదాంభోజం భవభయహరం నౌమి శరణం.
అతః సత్యాద్రీశ ప్రమథగణనాథాత్మజ విభో
గుహ స్వామిన్ దీనే వితను మయి కారుణ్యమనిశం.
భవాయానందాబ్ధే శ్రుతినికరమూలార్థమఖిలం
నిగృహ్య వ్యాహర్తుం కమలజమసక్తం తు సహసా.
బ్రువాణస్త్వం స్వామిక్షితిధరపతే దేశికగురో
గుహ స్వామిందీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశం.
అగస్త్యప్రష్ఠానామమలహృదయాబ్జైకనిలయం
సకృద్వా న ధ్యాతం పదకమలయుగ్మం తవ మయా.
తథాపి శ్రీజంతి స్థలనిలయ దేవేశ వరద
గుహ స్వామిందీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశం.
రణే హత్వా శక్త్యా సకలదనుజాంస్తారకముఖాన్
హరిబ్రహ్మేంద్రాణామపి సురమునీనాం భువి నృణాం.
ముదం కుర్వాణః శ్రీశివశిఖరినాథ త్వమఖిలం
గుహ స్వామిన్ దీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశం.
శరద్రాకాజైవాతృక విమలషడ్వక్త్రవిలసద్-
ద్విషడ్బాహో శక్త్యా విదలితమహాక్రౌంచశిఖరిన్.
హృదావాస శ్రీహల్లకగిరిపతే సర్వవిదుషాం
గుహ స్వామిందీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశం.
మహాంతం కేకీంద్రం వరద సహసాఽఽరుహ్య దివిషద్-
గణానాం సర్వేషామభయద మునీనాం చ భజతాం.
బలారాతేః కన్యారమణ బహుపుణ్యాచలపతే
గుహ స్వామిందీనే మయి వితను కారుణ్యమనిశం.
మహద్బ్రహ్మానందం పరశివగురుం సంతతలసత్-
తటిత్కోటిప్రఖ్యం సకలదురితార్తిఘ్నమమలం.
హరిబ్రహ్మేంద్రామరగణనమస్కార్యచరణం
గుహం శ్రీసంగీతప్రియమహమంతర్హృది భజే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

11.9K

Comments

hunwr

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |