కుమార మంగల స్తోత్రం

యజ్ఞోపవీతీకృతభోగిరాజో
గణాధిరాజో గజరాజవక్త్రః.
సురాధిరాజార్చితపాదపద్మః
సదా కుమారాయ శుభం కరోతు.
విధాతృపద్మాక్షమహోక్షవాహాః
సరస్వతీశ్రీగిరిజాసమేతాః.
ఆయుః శ్రియం భూమిమనంతరూపం
భద్రం కుమారాయ శుభం దిశంతు.
మాసాశ్చ పక్షాశ్చ దినాని తారాః
రాశిశ్చ యోగాః కరణాని సమ్యక్.
గ్రహాశ్చ సర్వేఽదితిజాస్సమస్థాః
శ్రియం కుమారాయ శుభం దిశంతు.
ఋతుర్వసంతః సురభిః సుధా చ
వాయుస్తథా దక్షిణనామధేయః.
పుష్పాణి శశ్వత్సురభీణి కామః
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
భానుస్త్రిలోకీతిలకోఽమలాత్మా
కస్తూరికాలంకృతవామభాగః.
పంపాసరశ్చైవ స సాగరశ్చ
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
భాస్వత్సుధారోచికిరీటభూషా
కీర్త్యా సమం శుభ్రసుగాత్రశోభా.
సరస్వతీ సర్వజనాభివంద్యా
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
ఆనందయన్నిందుకలావతంసో
ముఖోత్పలం పర్వతరాజపుత్ర్యాః.
స్పృసన్ సలీలం కుచకుంభయుగ్మం
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
వృషస్థితః శూలధరః పినాకీ
గిరింద్రజాలంకృతవామభాగః.
సమస్తకల్యాణకరః శ్రితానాం
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
లోకానశేషానవగాహమానా
ప్రాజ్యైః పయోభిః పరివర్ధమానా.
భాగీరథీ భాసురవీచిమాలా
శ్రియం కుమారాయ శుభం కరోతు.
శ్రద్ధాం చ మేధాం చ యశశ్చ విద్యాం
ప్రజ్ఞాం చ బుద్ధిం బలసంపదౌ చ.
ఆయుష్యమారోగ్యమతీవ తేజః
సదా కుమారాయ శుభం కరోతు.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |