సుబ్రహ్మణ్య పంచక స్తోత్రం

 

సర్వార్తిఘ్నం కుక్కుటకేతుం రమమాణం
వహ్న్యుద్భూతం భక్తకృపాలుం గుహమేకం.
వల్లీనాథం షణ్ముఖమీశం శిఖివాహం
సుబ్రహ్మణ్యం దేవశరణ్యం సురమీడే.
స్వర్ణాభూషం ధూర్జటిపుత్రం మతిమంతం
మార్తాండాభం తారకశత్రుం జనహృద్యం.
స్వచ్ఛస్వాంతం నిష్కలరూపం రహితాదిం
సుబ్రహ్మణ్యం దేవశరణ్యం సురమీడే.
గౌరీపుత్రం దేశికమేకం కలిశత్రుం
సర్వాత్మానం శక్తికరం తం వరదానం.
సేనాధీశం ద్వాదశనేత్రం శివసూనుం
సుబ్రహ్మణ్యం దేవశరణ్యం సురమీడే.
మౌనానందం వైభవదానం జగదాదిం
తేజఃపుంజం సత్యమహీధ్రస్థితదేవం.
ఆయుష్మంతం రక్తపదాంభోరుహయుగ్మం
సుబ్రహ్మణ్యం దేవశరణ్యం సురమీడే.
నిర్నాశం తం మోహనరూపం మహనీయం
వేదాకారం యజ్ఞహవిర్భోజనసత్త్వం.
స్కందం శూరం దానవతూలానలభూతం
సుబ్రహ్మణ్యం దేవశరణ్యం సురమీడే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

పార్వతీ ప్రణతి స్తోత్రం

పార్వతీ ప్రణతి స్తోత్రం

భువనకేలికలారసికే శివే ఝటితి ఝంఝణఝంకృతనూపూరే. ధ్వనిమయం భవబీజమనశ్వరం జగదిదం తవ శబ్దమయం వపుః. వివిధచిత్రవిచిత్రితమద్భుతం సదసదాత్మకమస్తి చిదాత్మకం. భవతి బోధమయం భజతాం హృది శివ శివేతి శివేతి వచోఽనిశం. జనని మంజులమంగలమందిరం జగదిదం జగదంబ తవేప్సితం. శివశివాత్మకతత్త

Click here to know more..

సురేశ్వరీ స్తుతి

సురేశ్వరీ స్తుతి

మహిషాసురదైత్యజయే విజయే భువి భక్తజనేషు కృతైకదయే. పరివందితలోకపరే సువరే పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం. కనకాదివిభూషితసద్వసనే శరదిందుసుసుందరసద్వదనే. పరిపాలితచారుజనే మదనే పరిపాహి సురేశ్వరి మామనిశం. వృతగూఢసుశాస్త్రవివేకనిధే భువనత్రయభూతిభవైకవిధే. పరిసేవితదేవసమూహసుధే

Click here to know more..

చదువులు మరియు పరీక్షలలో విజయం కోసం మంత్రం

చదువులు మరియు పరీక్షలలో విజయం కోసం మంత్రం

వాగ్దేవ్యై చ విద్మహే బ్రహ్మపత్న్యై చ ధీమహి. తన్నో వాణీ ప్రచోదయాత్..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |