స్కంద స్తోత్రం

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనం.
దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజం.
తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితం.
శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవం.
కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజం.
కుమారం మునిశార్దూల- మానసానందగోచరం.
వల్లీకాంతం జగద్యోనిం స్కందం వందే శివాత్మజం.
ప్రలయస్థితికర్తార- మాదికర్తారమీశ్వరం.
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతం.
సదాబలం జటాధారం స్కందం వందే శివాత్మజం.
స్కందషట్కస్తోత్రమిదం యః పఠేత్చ్ఛ్రృణుయాన్నరః.
వాంఛితాంల్లభతే సద్యశ్చాంతే స్కందపురం వ్రజేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |