గుహ అష్టక స్తోత్రం

శాంతం శంభుతనూజం సత్యమనాధారం జగదాధారం
జ్ఞాతృజ్ఞాననిరంతర- లోకగుణాతీతం గురుణాతీతం.
వల్లీవత్సల- భృంగారణ్యక- తారుణ్యం వరకారుణ్యం
సేనాసారముదారం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
విష్ణుబ్రహ్మసమర్చ్యం భక్తజనాదిత్యం వరుణాతిథ్యం
భావాభావజగత్త్రయ- రూపమథారూపం జితసారూపం.
నానాభువనసమాధేయం వినుతాధేయం వరరాధేయం
కేయురాంగనిషంగం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
స్కందం కుంకుమవర్ణం స్పందముదానందం పరమానందం
జ్యోతిఃస్తోమనిరంతర- రమ్యమహఃసామ్యం మనసాయామ్యం.
మాయాశృంఖల- బంధవిహీనమనాదీనం పరమాదీనం
శోకాపేతముదాత్తం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
వ్యాలవ్యావృతభూషం భస్మసమాలేపం భువనాలేపం
జ్యోతిశ్చక్రసమర్పిత- కాయమనాకాయ- వ్యయమాకాయం.
భక్తత్రాణనశక్త్యా యుక్తమనుద్యుక్తం ప్రణయాసక్తం
సుబ్రహ్మణ్యమరణ్యం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
శ్రీమత్సుందరకాయం శిష్టజనాసేవ్యం సుజటాసేవ్యం
సేవాతుష్టసమర్పిత- సూత్రమహాసత్రం నిజషడ్వక్త్రం .
ప్రత్యర్త్థ్యానతపాద- సరోరుహమావాహం భవభీదాహం
నానాయోనిమయోనిం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
మాన్యం మునిభిరమాన్యం మంజుజటాసర్పం జితకందర్పం
ఆకల్పామృతతరల- తరంగమనాసంగం సకలాసంగం.
భాసా హ్యధరితభాస్వంతం భవికస్వాంతం జితభీస్వాంతం
కామం కామనికామం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
శిష్టం శివజనతుష్టం బుధహృదయాకృష్టం హృతపాపిష్ఠం
నాదాంతద్యుతిమేక- మనేకమనాసంగం సకలాసంగం.
దానవినిర్జిత- నిర్జరదారుమహాభీరుం తిమిరాభీరుం
కాలాకాలమకాలం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.
నిత్యం నియమిహృదిస్థం సత్యమనాగారం భువనాగారం
బంధూకారుణలలిత- శరీరమురోహారం మహిమాహారం.
కౌమారీకరపీడిత- పాదపయోజాతం దివి భూజాతం
కంఠేకాలమకాలం ప్రణమత దేవేశం గుహమావేశం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

స్కంద స్తోత్రం

స్కంద స్తోత్రం

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనం. దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజం. తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితం. శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజం. విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవం. కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజం. కుమారం మునిశార్

Click here to know more..

దశావతార స్తవం

దశావతార స్తవం

నీలం శరీరకర- ధారితశంఖచక్రం రక్తాంబరంద్వినయనం సురసౌమ్యమాద్యం. పుణ్యామృతార్ణవవహం పరమం పవిత్రం మత్స్యావతారమమరేంద్ర- పతేర్భజేఽహం. ఆశ్చర్యదం గరుడవాహనమాదికూర్మం భక్తస్తుతం సుఖభవం ముదితాశయేశం. వార్యుద్భవం జలశయం చ జనార్దనం తం కూర్మావతారమమరేంద్ర- పతేర్భజేఽహం. బ్రహ

Click here to know more..

ధన్వంతరి గాయత్రి

ధన్వంతరి గాయత్రి

ఆదివైద్యాయ విద్మహే సుధాహస్తాయ ధీమహి . తన్నో ధన్వంతరిః ప్రచోదయాత్ ..

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |