సుబ్రహ్మణ్య అష్టక స్తోత్రం

subramanya ashtakam

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశముఖ-
పంకజపద్మబంధో.
శ్రీశాదిదేవగణ-
పూజితపాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
దేవాదిదేవసుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద .
దేవర్షినారద-
మునీంద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
నిత్యాన్నరదాన-
నిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన-
పరిపూరితభక్తకామ.
శ్రుత్యాగమప్రణవవాచ్య-
నిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
క్రౌంచాసురేంద్రపరి-
ఖండనశక్తిశూల-
చాపాదిశస్త్రపరి-
మండితదివ్యపాణే.
శ్రీకుండలీశధర-
తుండశిఖీంద్రవాహ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
దేవాదిదేవ రథమండలమధ్యవేద్య
దేవేంద్రపీడనకరం దృఢచాపహస్తం.
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
హీరాదిరత్నమణి-
యుక్తకిరీటహార
కేయూరకుండల-
లసత్కవచాభిరామం.
హే వీర తారక జయాఽమరవృందవంద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
పంచాక్షరాదిమను-
మంత్రితగాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః .
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగ-
కలుషీకృతదుష్టచిత్తం .
సిక్త్వా తు మామవ కలాధర కాంతికాంత్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః.
తే సర్వే ముక్తిమాయంతి సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదతః.
సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్.
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

58.0K

Comments

aucrf
Amazing efforts by you all in making our scriptures and knowledge accessible to all! -Sulochana Tr

Vedadhara content is at another level. What a quality. Just mesmerizing. -Radhika Gowda

😊😊😊 -Abhijeet Pawaskar

This is the best website -Prakash Bhat

Outstanding! 🌟🏆👏 -User_se91rp

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |