సుబ్రహ్మణ్య అష్టక స్తోత్రం

Add to Favorites

Other languages: EnglishHindiTamilMalayalamKannada

హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో
శ్రీపార్వతీశముఖ-
పంకజపద్మబంధో.
శ్రీశాదిదేవగణ-
పూజితపాదపద్మ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
దేవాదిదేవసుత దేవగణాధినాథ
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద .
దేవర్షినారద-
మునీంద్రసుగీతకీర్తే
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
నిత్యాన్నరదాన-
నిరతాఖిలరోగహారిన్
తస్మాత్ప్రదాన-
పరిపూరితభక్తకామ.
శ్రుత్యాగమప్రణవవాచ్య-
నిజస్వరూప
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
క్రౌంచాసురేంద్రపరి-
ఖండనశక్తిశూల-
చాపాదిశస్త్రపరి-
మండితదివ్యపాణే.
శ్రీకుండలీశధర-
తుండశిఖీంద్రవాహ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
దేవాదిదేవ రథమండలమధ్యవేద్య
దేవేంద్రపీడనకరం దృఢచాపహస్తం.
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
హీరాదిరత్నమణి-
యుక్తకిరీటహార
కేయూరకుండల-
లసత్కవచాభిరామం.
హే వీర తారక జయాఽమరవృందవంద్య
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
పంచాక్షరాదిమను-
మంత్రితగాంగతోయైః
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః .
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా
కామాదిరోగ-
కలుషీకృతదుష్టచిత్తం .
సిక్త్వా తు మామవ కలాధర కాంతికాంత్యా
వల్లీశనాథ మమ దేహి కరావలంబం.
సుబ్రహ్మణ్యాష్టకం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః.
తే సర్వే ముక్తిమాయంతి సుబ్రహ్మణ్యప్రసాదతః.
సుబ్రహ్మణ్యాష్టకమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్.
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్క్షణాదేవ నశ్యతి.

Other stotras

Copyright © 2022 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |
Active Visitors:
3352790