గుహ మానస పూజా స్తోత్రం

గుకారో హ్యాఖ్యాతి ప్రబలమనివార్యం కిల తమో
హకారో హానిం చ ప్రథయతితరామేవ జగతి.
అతో మోహాంధత్వం శిథిలయతి యన్నామ గుహ
ఇత్యముం దేవం ధ్యాయామ్యభిలషితసంధాననిపుణం.
సమాశ్లిష్టం వల్ల్యా సముపఘటితం బాహువిటపైః
స్వమూలాయాతానాం సముచితఫలప్రాపణచణం.
స్వసేవానిష్ఠానాం సతతమపి సౌఖ్యోపగమకం
సదా ధ్యాయామ్యేనం కమపి తు గుహాఖ్యం విటపినం.
సురాణాం సంఘాతైస్సముపగతైః సాంద్రకుతుకైః
సమారాధ్య స్వామిన్ భజ విహితమావాహనమిదం.
సమంతాత్సద్రత్నైః సముపహితసోపానసరణి-
స్ఫురన్నానాశోభం రచితమపి సింహాసనమిదం.
హృతం గంగాతుంగాద్యఖిలతటినీభ్యోఽతివిమలం
సుతీర్థం పాద్యార్థం తవ నిహితమంగీకురు విభో.
తథా పుణ్యైస్తీర్థైర్విహితమిదమర్ఘ్యాచమనకం
దయార్ద్రాం దృష్టిం మే దిశ దిశ దయాబ్ధే హరసుత.
సమంతాత్స్నానీయైః పరిమలగుణోత్కర్షభరితైః
స్ఫురన్మాణిక్యాదిప్రతిఖచితసద్రత్నఫలకే.
సమాసీనం హి త్వాం సుచిరమభిషంచన్నసులభం
పరానందం యాస్యామ్యనుపధికృపాబ్ధే హరసుత.
సువాసోభిశ్చాంగం తవ కిల సమాచ్ఛాద్య సపది
ప్రసాధ్యాంసే శుభ్రం విమలముపవీతం నవగుణం.
ప్రభూతాంస్తే గంధాన్ గిరిశసుత సంధాయ నిటిలే
సుఖాసీనం హి త్వాం నను ఖలు దిదృక్షే చపలధీః.
కిరీటానాం షట్కం తవ హి కలయన్ షణ్ముఖ శిర-
స్స్త్వథ గ్రీవాయాం తే సమనుఘటయన్ హారలతికాం.
లలాటేష్వాతన్వన్ తిలకమథ తే కుండలగణం
సమర్ఘం శ్రోత్రేషు క్షణమపి దిదృక్షే భవసుత.
అమందైర్మందారద్రుమకుసుమసంఘైః సురభిలైః
సమర్చన్ సామోదం తవ హి సుకుమారాంగమఖిలం.
సమంతాత్సంప్లావాం తవ వదనసౌందర్యలహరీం
సదా స్మారం స్మారం సఫలయితుమీశే జనిమిమాం.
సమాజిఘ్ర స్వామిన్నగరుయుతధూపం కరుణయా
జిఘృక్షస్వాపీమానమలఘృతదీపానుపహృతాన్.
గృహాణాజ్యప్లావాన్ మృదులతరభక్ష్యాణి వివిధా-
న్యుపాదత్స్వాప్యన్నం వివిధమథ పంచామృతమపి.
సుకర్పూరస్వాదుక్రముకయుతమేలాదికలితం
సుతాంబూలం స్వామిన్ సదయముపగృహ్ణీష్వ మృదులం.
తతస్తే కర్పూరైస్సురభితరనీరాజనవిధిం
ప్రకుర్వన్నాధాస్యే తవ శిరసి పుష్పాంజలిమపి.
కరోమి స్వామింస్తే నిఖిలముపచారం ప్రవణధీః
దయార్ద్రాస్తే దృష్టీర్వికిర గిరిజానందన మయి.
సమంతాత్సంసారవ్యసనకలుషీభూతహృదయం
పరిత్రాయస్వాశాపరవశితమాపన్నమపి మాం.
ఇమాం చేతః పూజాం శరవణభువో యః కిల పఠేత్
సకృద్వాఽన్యైర్గీతం సపది శృణుయాద్భక్తిభరితః.
న తం సంసారాశా పరవశయతే నాపి విషయాః
క్రమాత్పుణ్యాత్మాఽయం నను భజతి కైవల్యపదవీం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |