దండపాణి స్తోత్రం

చండపాపహర- పాదసేవనం గండశోభివర- కుండలద్వయం.
దండితాఖిల- సురారిమండలం దండపాణిమనిశం విభావయే.
కాలకాలతనుజం కృపాలయం బాలచంద్రవిలసజ్-జటాధరం.
చేలధూతశిశు- వాసరేశ్వరం దండపాణిమనిశం విభావయే.
తారకేశ- సదృశాననోజ్జ్వలం తారకారిమఖిలార్థదం జవాత్.
తారకం నిరవధేర్భవాంబుధేర్దండ- పాణిమనిశం విభావయే.
తాపహారినిజ- పాదసంస్తుతిం కోపకామముఖ- వైరివారకం.
ప్రాపకం నిజపదస్య సత్వరం దండపాణిమనిశం విభావయే.
కామనీయకవి- నిర్జితాంగజం రామలక్ష్మణ- కరాంబుజార్చితం.
కోమలాంగమతి- సుందరాకృతిం దండపాణిమనిశం విభావయే.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |