స్కంద స్తుతి

షణ్ముఖం పార్వతీపుత్రం క్రౌంచశైలవిమర్దనం.
దేవసేనాపతిం దేవం స్కందం వందే శివాత్మజం.
తారకాసురహంతారం మయూరాసనసంస్థితం.
శక్తిపాణిం చ దేవేశం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశ్వేశ్వరప్రియం దేవం విశ్వేశ్వరతనూద్భవం.
కాముకం కామదం కాంతం స్కందం వందే శివాత్మజం.
కుమారం మునిశార్దూలమానసానందగోచరం.
వల్లీకాంతం జగద్యోనిం స్కందం వందే శివాత్మజం.
ప్రలయస్థితికర్తారం ఆదికర్తారమీశ్వరం.
భక్తప్రియం మదోన్మత్తం స్కందం వందే శివాత్మజం.
విశాఖం సర్వభూతానాం స్వామినం కృత్తికాసుతం.
సదాబలం జటాధారం స్కందం వందే శివాత్మజం.
స్కందషట్కం స్తోత్రమిదం యః పఠేత్ శృణుయాన్నరః.
వాంఛితాన్ లభతే సద్యశ్చాంతే స్కందపురం వ్రజేత్.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |