షణ్ముఖ అష్టక స్తోత్రం

దేవసేనానినం దివ్యశూలపాణిం సనాతనం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
కార్తికేయం మయూరాధిరూఢం కారుణ్యవారిధిం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
మహాదేవతనూజాతం పార్వతీప్రియవత్సలం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
గుహం గీర్వాణనాథం చ గుణాతీతం గుణేశ్వరం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
షడక్షరీప్రియం శాంతం సుబ్రహ్మణ్యం సుపూజితం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
తేజోగర్భం మహాసేనం మహాపుణ్యఫలప్రదం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
సువ్రతం సూర్యసంకాశం సురారిఘ్నం సురేశ్వరం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
కుక్కుటధ్వజమవ్యక్తం రాజవంద్యం రణోత్సుకం|
శ్రీవల్లీదేవసేనేశం షణ్ముఖం ప్రణమామ్యహం|
షణ్ముఖస్యాష్టకం పుణ్యం పఠద్భ్యో భక్తిదాయకం|
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం వీర్యం ప్రాప్నోతి మానుషః|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |