సుబ్రహ్మణ్య పంచరత్న స్తోత్రం

శ్రుతిశతనుతరత్నం శుద్ధసత్త్వైకరత్నం
యతిహితకరరత్నం యజ్ఞసంభావ్యరత్నం.
దితిసుతరిపురత్నం దేవసేనేశరత్నం
జితరతిపతిరత్నం చింతయేత్స్కందరత్నం.
సురముఖపతిరత్నం సూక్ష్మబోధైకరత్నం
పరమసుఖదరత్నం పార్వతీసూనురత్నం.
శరవణభవరత్నం శత్రుసంహారరత్నం
స్మరహరసుతరత్నం చింతయేత్స్కందరత్నం.
నిధిపతిహితరత్నం నిశ్చితాద్వైతరత్నం
మధురచరితరత్నం మానితాంఘ్ర్యబ్జరత్నం.
విధుశతనిభరత్నం విశ్వసంత్రాణరత్నం
బుధమునిగురురత్నం చింతయేత్స్కందరత్నం.
అభయవరదరత్నం చాప్తసంతానరత్నం
శుభకరముఖరత్నం శూరసంహారరత్నం.
ఇభముఖయుతరత్నం స్వీశశక్త్యేకరత్నం
హ్యుభయగతిదరత్నం చింతయేత్స్కందరత్నం.
సుజనసులభరత్నం స్వర్ణవల్లీశరత్నం
భజనసుఖదరత్నం భానుకోట్యాభరత్నం.
అజశివగురురత్నం చాద్భుతాకారరత్నం
ద్విజగణనుతరత్నం చింతయేత్స్కందరత్నం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |