குக மானச பூஜா ஸ்தோத்திரம்

குகாரோ ஹ்யாக்யாதி ப்ரபலமநிவார்யம்ʼ கில தமோ
ஹகாரோ ஹானிம்ʼ ச ப்ரதயதிதராமேவ ஜகதி.
அதோ மோஹாந்தத்வம்ʼ ஶிதிலயதி யந்நாம குஹ
இத்யமும்ʼ தேவம்ʼ த்யாயாம்யபிலஷிதஸந்தானநிபுணம்.
ஸமாஶ்லிஷ்டம்ʼ வல்ல்யா ஸமுபகடிதம்ʼ பாஹுவிடபை꞉
ஸ்வமூலாயாதானாம்ʼ ஸமுசிதபலப்ராபணசணம்.
ஸ்வஸேவாநிஷ்டானாம்ʼ ஸததமபி ஸௌக்யோபகமகம்ʼ
ஸதா த்யாயாம்யேனம்ʼ கமபி து குஹாக்யம்ʼ விடபினம்.
ஸுராணாம்ʼ ஸங்காதைஸ்ஸமுபகதை꞉ ஸாந்த்ரகுதுகை꞉
ஸமாராத்ய ஸ்வாமின் பஜ விஹிதமாவாஹனமிதம்.
ஸமந்தாத்ஸத்ரத்னை꞉ ஸமுபஹிதஸோபானஸரணி-
ஸ்புரன்னாநாஶோபம்ʼ ரசிதமபி ஸிம்ʼஹாஸனமிதம்.
ஹ்ருʼதம்ʼ கங்காதுங்காத்யகிலதடினீப்யோ(அ)திவிமலம்ʼ
ஸுதீர்தம்ʼ பாத்யார்தம்ʼ தவ நிஹிதமங்கீகுரு விபோ.
ததா புண்யைஸ்தீர்தைர்விஹிதமிதமர்க்யாசமனகம்ʼ
தயார்த்ராம்ʼ த்ருʼஷ்டிம்ʼ மே திஶ திஶ தயாப்தே ஹரஸுத.
ஸமந்தாத்ஸ்னானீயை꞉ பரிமலகுணோத்கர்ஷபரிதை꞉
ஸ்புரன்மாணிக்யாதிப்ரதிகசிதஸத்ரத்னபலகே.
ஸமாஸீனம்ʼ ஹி த்வாம்ʼ ஸுசிரமபிஷஞ்சன்னஸுலபம்ʼ
பரானந்தம்ʼ யாஸ்யாம்யனுபதிக்ருʼபாப்தே ஹரஸுத.
ஸுவாஸோபிஶ்சாங்கம்ʼ தவ கில ஸமாச்சாத்ய ஸபதி
ப்ரஸாத்யாம்ʼஸே ஶுப்ரம்ʼ விமலமுபவீதம்ʼ நவகுணம்.
ப்ரபூதாம்ʼஸ்தே கந்தான் கிரிஶஸுத ஸந்தாய நிடிலே
ஸுகாஸீனம்ʼ ஹி த்வாம்ʼ நனு கலு தித்ருʼக்ஷே சபலதீ꞉.
கிரீடானாம்ʼ ஷட்கம்ʼ தவ ஹி கலயன் ஷண்முக ஶிர-
ஸ்ஸ்த்வத க்ரீவாயாம்ʼ தே ஸமனுகடயன் ஹாரலதிகாம்.
லலாடேஷ்வாதன்வன் திலகமத தே குண்டலகணம்ʼ
ஸமர்கம்ʼ ஶ்ரோத்ரேஷு க்ஷணமபி தித்ருʼக்ஷே பவஸுத.
அமந்தைர்மந்தாரத்ருமகுஸுமஸங்கை꞉ ஸுரபிலை꞉
ஸமர்சன் ஸாமோதம்ʼ தவ ஹி ஸுகுமாராங்கமகிலம்.
ஸமந்தாத்ஸம்ப்லாவாம்ʼ தவ வதனஸௌந்தர்யலஹரீம்ʼ
ஸதா ஸ்மாரம்ʼ ஸ்மாரம்ʼ ஸபலயிதுமீஶே ஜனிமிமாம்.
ஸமாஜிக்ர ஸ்வாமிந்நகருயுததூபம்ʼ கருணயா
ஜிக்ருʼக்ஷஸ்வாபீமானமலக்ருʼததீபானுபஹ்ருʼதான்.
க்ருʼஹாணாஜ்யப்லாவான் ம்ருʼதுலதரபக்ஷ்யாணி விவிதா-
ந்யுபாதத்ஸ்வாப்யன்னம்ʼ விவிதமத பஞ்சாம்ருʼதமபி.
ஸுகர்பூரஸ்வாதுக்ரமுகயுதமேலாதிகலிதம்ʼ
ஸுதாம்பூலம்ʼ ஸ்வாமின் ஸதயமுபக்ருʼஹ்ணீஷ்வ ம்ருʼதுலம்.
ததஸ்தே கர்பூரைஸ்ஸுரபிதரநீராஜனவிதிம்ʼ
ப்ரகுர்வன்னாதாஸ்யே தவ ஶிரஸி புஷ்பாஞ்ஜலிமபி.
கரோமி ஸ்வாமிம்ʼஸ்தே நிகிலமுபசாரம்ʼ ப்ரவணதீ꞉
தயார்த்ராஸ்தே த்ருʼஷ்டீர்விகிர கிரிஜாநந்தன மயி.
ஸமந்தாத்ஸம்ʼஸாரவ்யஸனகலுஷீபூதஹ்ருʼதயம்ʼ
பரித்ராயஸ்வாஶாபரவஶிதமாபன்னமபி மாம்.
இமாம்ʼ சேத꞉ பூஜாம்ʼ ஶரவணபுவோ ய꞉ கில படேத்
ஸக்ருʼத்வா(அ)ன்யைர்கீதம்ʼ ஸபதி ஶ்ருʼணுயாத்பக்திபரித꞉.
ந தம்ʼ ஸம்ʼஸாராஶா பரவஶயதே நாபி விஷயா꞉
க்ரமாத்புண்யாத்மா(அ)யம்ʼ நனு பஜதி கைவல்யபதவீம்.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |