ಸಂತೋಷೀ ಮಾತಾ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿ

ಓಂ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ . ಶ್ರೀಪದಾರಾಧ್ಯಾಯೈ . ಶಿವಮಂಗಲರೂಪಿಣ್ಯೈ .
ಶ್ರೀಕರ್ಯೈ . ಶಿವಾರಾಧ್ಯಾಯೈ . ಶಿವಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ . ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ .
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ . ಭೃಗುವಾಸರಪೂಜಿತಾಯೈ . ಮಧುರಾಹಾರಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ .
ಮಾಲಾಹಸ್ತಾಯೈ . ಸುವೇಷಿಣ್ಯೈ. ಕಮಲಾಯೈ . ಕಮಲಾಂತಸ್ಥಾಯೈ . ಕಾಮರೂಪಾಯೈ .
ಕುಲೇಶ್ವರ್ಯೈ . ತರುಣ್ಯೈ . ತಾಪಸಾಽಽರಾಧ್ಯಾಯೈ . ತರುಣಾರ್ಕನಿಭಾನನಾಯೈ .
ತಲೋದರ್ಯೈ ನಮಃ . 20

ಓಂ ತಟಿದ್ದೇಹಾಯೈ ನಮಃ . ತಪ್ತಕಾಂಚನಸನ್ನಿಭಾಯೈ . ನಲಿನೀದಲಹಸ್ತಾಯೈ .
ನಯರೂಪಾಯೈ . ನರಪ್ರಿಯಾಯೈ . ನರನಾರಾಯಣಪ್ರೀತಾಯೈ . ನಂದಿನ್ಯೈ .
ನಟನಪ್ರಿಯಾಯೈ . ನಾಟ್ಯಪ್ರಿಯಾಯೈ . ನಾಟ್ಯರೂಪಾಯೈ . ನಾಮಪಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾಯೈ .
ಪರಮಾಯೈ . ಪರಮಾಹ್ಲಾದದಾಯಿನ್ಯೈ . ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ . ಪ್ರಾಣರೂಪಾಯೈ .
ಪ್ರಾಣದಾತ್ರ್ಯೈ . ಪಾರಾಶರ್ಯಾದಿವಂದಿತಾಯೈ . ಮಹಾದೇವ್ಯೈ . ಮಹಾಪೂಜ್ಯಾಯೈ .
ಮಹಾಭಕ್ತಸುಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ . 40

ಓಂ ಮಹಾಮಹಾದಿಸಂಪೂಜ್ಯಾಯೈ ನಮಃ . ಮಹಾಪ್ರಾಭವಶಾಲಿನ್ಯೈ . ಮಹಿತಾಯೈ .
ಮಹಿಮಾಂತಸ್ಥಾಯೈ . ಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾಯಿನ್ಯೈ . ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ . ಮಹಾಸತ್ವಾಯೈ .
ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನ್ಯೈ . ರಾಜಪ್ರಿಯಾಯೈ . ರಾಜಪೂಜ್ಯಾಯೈ . ರಮಣಾಯೈ .
ರಮಣಲಂಪಟಾಯೈ . ಲೋಕಪ್ರಿಯಂಕರ್ಯೈ . ಲೋಲಾಯೈ . ಲಕ್ಷ್ಮಿವಾಣೀಸಂಪೂಜಿತಾಯೈ .
ಲಲಿತಾಯೈ . ಲಾಭದಾಯೈ . ಲಕಾರಾರ್ಧಾಯೈ . ಲಸತ್ಪ್ರಿಯಾಯೈ . ವರದಾಯೈ ನಮಃ . 60

ಓಂ ವರರೂಪಾರಾಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ . ವರ್ಷಿಣ್ಯೈ . ವರ್ಷರೂಪಿಣ್ಯೈ . ಆನಂದರೂಪಿಣ್ಯೈ
ದೇವ್ಯೈ . ಸಂತತಾನಂದದಾಯಿನ್ಯೈ . ಸರ್ವಕ್ಷೇಮಕರ್ಯೈ . ಶುಭಾಯೈ .
ಸಂತತಪ್ರಿಯವಾದಿನ್ಯೈ . ಸಂತತಾನಂದಪ್ರದಾತ್ರ್ಯೈ . ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯೈ .
ಸರ್ವಭಕ್ತಮನೋಹರ್ಯೈ . ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಾಯೈ . ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯೈ .
ಸಾಧ್ವ್ಯೈ . ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ . ಶುಭಂಕರ್ಯೈ . ಗುರುಪ್ರಿಯಾಯೈ . ಗುಣಾನಂದಾಯೈ .
ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ . ಗುಣತೋಷಿಣ್ಯೈ ನಮಃ . 80

ಓಂ ಗುಡಾನ್ನಪ್ರೀತಿಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ ನಮಃ . ಮಧುರಾಹಾರಭಕ್ಷಿಣ್ಯೈ . ಚಂದ್ರಾನನಾಯೈ .
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಯೈ . ಚೇತನಾಯೈ . ಚಾರುಹಾಸಿನ್ಯೈ . ಹರಸ್ವರೂಪಾಯೈ .
ಹರಿಣ್ಯೈ . ಹಾಟಕಾಭರಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ . ಹರಿಪ್ರಿಯಾಯೈ . ಹರಾರಾಧ್ಯಾಯೈ .
ಹರ್ಷಿಣ್ಯೈ . ಹರಿತೋಷಿಣ್ಯೈ . ಹರಿದಾಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯೈ . ಹಾರನೀಹಾರಶೋಭಿತಾಯೈ .
ಸಮಸ್ತಜನಸಂತುಷ್ಟಾಯೈ . ಸರ್ವೋಪದ್ರವನಾಶಿನ್ಯೈ . ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರಾಯೈ .
ಸರ್ವಲೋಕೈಕವಂದಿತಾಯೈ . ಸುಧಾಪಾತ್ರಸುಸಮ್ಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ . 100

ಓಂ ಸರ್ವಾನರ್ಥನಿವಾರಣ್ಯೈ ನಮಃ . ಸತ್ಯರೂಪಾಯೈ . ಸತ್ಯರತಾಯೈ .
ಸತ್ಯಪಾಲನತತ್ಪರಾಯೈ . ಸರ್ವಾಭರಣಭೂಷಾಢ್ಯಾಯೈ . ಸಂತೋಷಿನ್ಯೈ .
ಶ್ರೀಪರದೇವತಾಯೈ . ಸಂತೋಷೀಮಹಾದೇವ್ಯೈ ನಮಃ . 108

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

97.4K

Comments

qakGk

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |