രാമദൂത സ്തോത്രം

വജ്രദേഹമമരം വിശാരദം
ഭക്തവത്സലവരം ദ്വിജോത്തമം.
രാമപാദനിരതം കപിപ്രിയം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ജ്ഞാനമുദ്രിതകരാനിലാത്മജം
രാക്ഷസേശ്വരപുരീവിഭാവസും.
മർത്യകല്പലതികം ശിവപ്രദം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ജാനകീമുഖവികാസകാരണം
സർവദുഃഖഭയഹാരിണം പ്രഭും.
വ്യക്തരൂപമമലം ധരാധരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
വിശ്വസേവ്യമമരേന്ദ്രവന്ദിതം
ഫൽഗുണപ്രിയസുരം ജനേശ്വരം.
പൂർണസത്ത്വമഖിലം ധരാപതിം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ആഞ്ജനേയമഘമർഷണം വരം
ലോകമംഗലദമേകമീശ്വരം.
ദുഷ്ടമാനുഷഭയങ്കരം ഹരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
സത്യവാദിനമുരം ച ഖേചരം
സ്വപ്രകാശസകലാർഥമാദിജം.
യോഗഗമ്യബഹുരൂപധാരിണം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ബ്രഹ്മചാരിണമതീവ ശോഭനം
കർമസാക്ഷിണമനാമയം മുദാ
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
പുണ്യപൂരിതനിതാന്തവിഗ്രഹം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ഭാനുദീപ്തിനിഭകോടിഭാസ്വരം
വേദതത്ത്വവിദമാത്മരൂപിണം.
ഭൂചരം കപിവരം ഗുണാകരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രം

ദാരിദ്ര്യ ദഹന ശിവ സ്തോത്രം

വിശ്വേശ്വരായ നരകാർണവതാരണായ കർണാമൃതായ ശശിശേഖരധാരണായ. കർപൂരകാന്തിധവലായ ജടാധരായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ. ഗൗരീപ്രിയായ രജനീശകലാധരായ കാലാന്തകായ ഭുജഗാധിപകങ്കണായ. ഗംഗാധരായ ഗജരാജവിമർദനായ ദാരിദ്ര്യദുഃഖദഹനായ നമഃ ശിവായ. ഭക്തിപ്രിയായ ഭവരോഗഭയാപഹായ ഹ്യുഗ്രായ ദുർഗഭ

Click here to know more..

ശങ്കര പഞ്ച രത്ന സ്തോത്രം

ശങ്കര പഞ്ച രത്ന സ്തോത്രം

ശിവാംശം ത്രയീമാർഗഗാമിപ്രിയം തം കലിഘ്നം തപോരാശിയുക്തം ഭവന്തം. പരം പുണ്യശീലം പവിത്രീകൃതാംഗം ഭജേ ശങ്കരാചാര്യമാചാര്യരത്നം. കരേ ദണ്ഡമേകം ദധാനം വിശുദ്ധം സുരൈർബ്രഹ്മവിഷ്ണ്വാദിഭിർധ്യാനഗമ്യം. സുസൂക്ഷ്മം വരം വേദതത്ത്വജ്ഞമീശം ഭജേ ശങ്കരാചാര്യമാചാര്യരത്നം. രവീന്ദ്വക്ഷ

Click here to know more..

ചര്‍ച്ചയുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് കൈവിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു

ചര്‍ച്ചയുടെ സംസ്കാരം നമുക്ക് കൈവിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |