രാമദൂത സ്തോത്രം

വജ്രദേഹമമരം വിശാരദം
ഭക്തവത്സലവരം ദ്വിജോത്തമം.
രാമപാദനിരതം കപിപ്രിയം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ജ്ഞാനമുദ്രിതകരാനിലാത്മജം
രാക്ഷസേശ്വരപുരീവിഭാവസും.
മർത്യകല്പലതികം ശിവപ്രദം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ജാനകീമുഖവികാസകാരണം
സർവദുഃഖഭയഹാരിണം പ്രഭും.
വ്യക്തരൂപമമലം ധരാധരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
വിശ്വസേവ്യമമരേന്ദ്രവന്ദിതം
ഫൽഗുണപ്രിയസുരം ജനേശ്വരം.
പൂർണസത്ത്വമഖിലം ധരാപതിം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ആഞ്ജനേയമഘമർഷണം വരം
ലോകമംഗലദമേകമീശ്വരം.
ദുഷ്ടമാനുഷഭയങ്കരം ഹരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
സത്യവാദിനമുരം ച ഖേചരം
സ്വപ്രകാശസകലാർഥമാദിജം.
യോഗഗമ്യബഹുരൂപധാരിണം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ബ്രഹ്മചാരിണമതീവ ശോഭനം
കർമസാക്ഷിണമനാമയം മുദാ
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
പുണ്യപൂരിതനിതാന്തവിഗ്രഹം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.
ഭാനുദീപ്തിനിഭകോടിഭാസ്വരം
വേദതത്ത്വവിദമാത്മരൂപിണം.
ഭൂചരം കപിവരം ഗുണാകരം
രാമദൂതമമരം സദാ ഭജേ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

89.4K

Comments Malayalam

qjm6u
വേദധാരയിലൂടെ ലഭിച്ച പോസിറ്റീവ് അനുഭവങ്ങൾക്കും വളർച്ചക്കും നന്ദി. 🙏🏻 -Radhakrishnan

കൊള്ളാം . നല്ല വെബ്സൈറ്റ് 👍👍👍 -ഗീത മേനോൻ

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ee websitil ullath oru janmam kontum theerilla👍🙏🙏🙏🙏🙏 -chandrika

ഒത്തിരി ഒത്തിരി അറിവ് ലഭിക്കുന്നു -വിനയ് മേനോൻ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |