ರಾಮದೂತ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಜ್ರದೇಹಮಮರಂ ವಿಶಾರದಂ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲವರಂ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಂ.
ರಾಮಪಾದನಿರತಂ ಕಪಿಪ್ರಿಯಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾನಿಲಾತ್ಮಜಂ
ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಪುರೀವಿಭಾವಸುಂ.
ಮರ್ತ್ಯಕಲ್ಪಲತಿಕಂ ಶಿವಪ್ರದಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಜಾನಕೀಮುಖವಿಕಾಸಕಾರಣಂ
ಸರ್ವದುಃಖಭಯಹಾರಿಣಂ ಪ್ರಭುಂ.
ವ್ಯಕ್ತರೂಪಮಮಲಂ ಧರಾಧರಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ವಿಶ್ವಸೇವ್ಯಮಮರೇಂದ್ರವಂದಿತಂ
ಫಲ್ಗುಣಪ್ರಿಯಸುರಂ ಜನೇಶ್ವರಂ.
ಪೂರ್ಣಸತ್ತ್ವಮಖಿಲಂ ಧರಾಪತಿಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಆಂಜನೇಯಮಘಮರ್ಷಣಂ ವರಂ
ಲೋಕಮಂಗಲದಮೇಕಮೀಶ್ವರಂ.
ದುಷ್ಟಮಾನುಷಭಯಂಕರಂ ಹರಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಸತ್ಯವಾದಿನಮುರಂ ಚ ಖೇಚರಂ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸಕಲಾರ್ಥಮಾದಿಜಂ.
ಯೋಗಗಮ್ಯಬಹುರೂಪಧಾರಿಣಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಮತೀವ ಶೋಭನಂ
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣಮನಾಮಯಂ ಮುದಾ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಪುಣ್ಯಪೂರಿತನಿತಾಂತವಿಗ್ರಹಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.
ಭಾನುದೀಪ್ತಿನಿಭಕೋಟಿಭಾಸ್ವರಂ
ವೇದತತ್ತ್ವವಿದಮಾತ್ಮರೂಪಿಣಂ.
ಭೂಚರಂ ಕಪಿವರಂ ಗುಣಾಕರಂ
ರಾಮದೂತಮಮರಂ ಸದಾ ಭಜೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

35.1K

Comments

2iG3i

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |