రామ పంచరత్న స్తోత్రం

యోఽత్రావతీర్య శకలీకృత- దైత్యకీర్తి-
ర్యోఽయం చ భూసురవరార్చిత- రమ్యమూర్తిః.
తద్దర్శనోత్సుకధియాం కృతతృప్తిపూర్తిః
సీతాపతిర్జయతి భూపతిచక్రవర్తీ .
బ్రాహ్మీ మృతేత్యవిదుషామప- లాపమేతత్
సోఢుం న చాఽర్హతి మనో మమ నిఃసహాయం.
వాచ్ఛామ్యనుప్లవమతో భవతః సకాశా-
చ్ఛ్రుత్వా తవైవ కరుణార్ణవనామ రామ.
దేశద్విషోఽభిభవితుం కిల రాష్ట్రభాషాం
శ్రీభారతేఽమరగిరం విహితుం ఖరారే.
యాచామహేఽనవరతం దృఢసంఘశక్తిం
నూనం త్వయా రఘువరేణ సమర్పణీయా.
త్వద్భక్తి- భావితహృదాం దురితం ద్రుతం వై
దుఃఖం చ భో యది వినాశయసీహ లోకే.
గోభూసురామరగిరాం దయితోఽసి చేత్ త్వం
నూన తదా తు విపదం హర చింతితోఽద్య.
బాల్యేఽపి తాతవచసా నికషా మునీశాన్
గత్వా రణేఽప్యవధి యేన చ తాటికాఽఽఖ్యా.
నిర్భర్త్సితాశ్చ జగతీతలదుష్టసంఘాః
శ్రీర్వేదవాక్ప్రియతమోఽవతు వేదవాచం.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |