ഹനുമാൻ മംഗലാശാസന സ്തോത്രം

അഞ്ജനാഗർഭജാതായ ലങ്കാകാനനവഹ്നയേ |
കപിശ്രേഷ്ഠായ ദേവായ വായുപുത്രായ മംഗലം |
ജാനകീശോകനാശായ ജനാനന്ദപ്രദായിനേ |
അമൃത്യവേ സുരേശായ രാമേഷ്ടായ സുമങ്ലം |
മഹാവീരായ വേദാംഗപാരഗായ മഹൗജസേ |
മോക്ഷദാത്രേ യതീശായ ഹ്യാഞ്ജനേയായ മംഗലം |
സത്യസന്ധായ ശാന്തായ ദിവാകരസമത്വിഷേ |
മായാതീതായ മാന്യായ മനോവേഗായ മംഗലം |
ശരണാഗതസുസ്നിഗ്ധചേതസേ കർമസാക്ഷിണേ |
ഭക്തിമച്ചിത്തവാസായ വജ്രകായായ മംഗലം |
അസ്വപ്നവൃന്ദവന്ദ്യായ ദുഃസ്വപ്നാദിഹരായ ച |
ജിതസർവാരയേ തുഭ്യം രാമദൂതായ മംഗലം |
അക്ഷഹന്ത്രേ ജഗദ്ധർത്രേ സുഗ്രീവാദിയുതായ ച |
വിശ്വാത്മനേ നിധീശായ രാമഭക്തായ മംഗലം |
ലംഘിതാംഭോധയേ തുഭ്യമുഗ്രരൂപായ ധീമതേ |
സതാമിഷ്ടായ സൗമ്യായ പിംഗലാക്ഷായ മംഗലം |
പുണ്യശ്ലോകായ സിദ്ധായ വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണേ |
ജഗന്നാഥായ ധന്യായ വാഗധീശായ മംഗലം |
മംഗലാശാസനസ്തോത്രം യഃ പഠേത് പ്രത്യഹം മുദാ |
ഹനൂമദ്ഭക്തിമാപ്നോതി മുക്തിം പ്രാപ്നോത്യസംശയം |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

77.7K

Comments

z4svn
Thanks preserving and sharing our rich heritage! 👏🏽🌺 -Saurav Garg

Fabulous! -Vivek Rathour

Impressive! 😲🌟👏 -Anjali Iyer

Amazing! 😍🌟🙌 -Rahul Goud

Exceptional! 🎖️🌟👏 -User_se91t8

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |