വായുപുത്ര സ്തോത്രം

ഉദ്യന്മാർതാണ്ഡകോടി- പ്രകടരുചികരം ചാരുവീരാസനസ്ഥം
മൗഞ്ജീയജ്ഞോപവീതാഭരണ- മുരുശിഖാശോഭിതം കുണ്ഡലാംഗം.
ഭക്താനാമിഷ്ടദം തം പ്രണതമുനിജനം വേദനാദപ്രമോദം
ധ്യായേദ്ദേവം വിധേയം പ്ലവഗകുലപതിം ഗോഷ്പദീഭൂതവാർധിം.
ശ്രീഹനുമാന്മഹാവീരോ വീരഭദ്രവരോത്തമഃ.
വീരഃ ശക്തിമതാം ശ്രേഷ്ഠോ വീരേശ്വരവരപ്രദഃ.
യശസ്കരഃ പ്രതാപാഢ്യഃ സർവമംഗലസിദ്ധിദഃ.
സാനന്ദമൂർതിർഗഹനോ ഗംഭീരഃ സുരപൂജിതഃ.
ദിവ്യകുണ്ഡലഭൂഷായ ദിവ്യാലങ്കാരശോഭിനേ.
പീതാംബരധരഃ പ്രാജ്ഞോ നമസ്തേ ബ്രഹ്മചാരിണേ.
കൗപീനവസനാക്രാന്ത- ദിവ്യയജ്ഞോപവീതിനേ .
കുമാരായ പ്രസന്നായ നമസ്തേ മൗഞ്ജിധാരിണേ.
സുഭദ്രഃ ശുഭദാതാ ച സുഭഗോ രാമസേവകഃ.
യശഃപ്രദോ മഹാതേജാ ബലാഢ്യോ വായുനന്ദനഃ.
ജിതേന്ദ്രിയോ മഹാബാഹുർവജ്രദേഹോ നഖായുധഃ.
സുരാധ്യക്ഷോ മഹാധുര്യഃ പാവനഃ പവനാത്മജഃ.
ബന്ധമോക്ഷകരഃ ശീഘ്രപർവതോത്പാടനസ്തഥാ.
ദാരിദ്ര്യഭഞ്ജനഃ ശ്രേഷ്ഠഃ സുഖഭോഗപ്രദായകഃ.
വായുജാതോ മഹാതേജാഃ സൂര്യകോടിസമപ്രഭഃ.
സുപ്രഭാദീപ്തിയുക്തായ ദിവ്യതേജസ്വിനേ നമഃ.
അഭയങ്കരമുദ്രായ ഹ്യപമൃത്യുവിനാശിനേ.
സംഗ്രാമേ ജയദാത്രേ ച നിർവിഘ്നായ നമോ നമഃ.
തത്ത്വജ്ഞാനാമൃതാനന്ദ- ബ്രഹ്മജ്ഞോ ജ്ഞാനപാരഗഃ.
മേഘനാദപ്രമോഹായ ഹനുമദ്ബ്രഹ്മണേ നമഃ.
രുച്യാഢ്യദീപ്തബാലാർക- ദിവ്യരൂപസുശോഭിതഃ.
പ്രസന്നവദനഃ ശ്രേഷ്ഠോ ഹനുമൻ തേ നമോ നമഃ.
ദുഷ്ടഗ്രഹവിനാശശ്ച ദൈത്യദാനവഭഞ്ജനഃ.
ശാകിന്യാദിഷു ഭൂതഘ്നോ നമോഽസ്തു ശ്രീഹനൂമതേ.
മഹാധൈര്യോ മഹാശൗര്യോ മഹാവീര്യോ മഹാബലഃ.
അമേയവിക്രമായൈവ ഹനുമൻ വൈ നമോഽസ്തുതേ.
ദശഗ്രീവകൃതാന്തായ രക്ഷഃകുലവിനാശിനേ.
ബ്രഹ്മചര്യവ്രതസ്ഥായ മഹാവീരായ തേ നമഃ.
ഭൈരവായ മഹോഗ്രായ ഭീമവിക്രമണായ ച.
സർവജ്വരവിനാശായ കാലരൂപായ തേ നമഃ.
സുഭദ്രദഃ സുവർണാംഗഃ സുമംഗലശുഭങ്കരഃ.
മഹാവിക്രമസത്വാഢ്യഃ ദിങമണ്ഡലസുശോഭിതഃ.
പവിത്രായ കപീന്ദ്രായ നമസ്തേ പാപഹാരിണേ.
സുവേദ്യരാമദൂതായ കപിവീരായ തേ നമഃ.
തേജസ്വീ ശത്രുഹാ വീരഃ വായുജഃ സമ്പ്രഭാവനഃ.
സുന്ദരോ ബലവാൻ ശാന്ത ആഞ്ജനേയ നമോഽസ്തു തേ.
രാമാനന്ദ പ്രഭോ ധീര ജാനകീശ്വാസദേശ്വര.
വിഷ്ണുഭക്ത മഹാപ്രാജ്ഞ പിംഗാക്ഷ വിജയപ്രദ.
രാജ്യപ്രദഃ സുമാംഗല്യഃ സുഭഗോ ബുദ്ധിവർധനഃ.
സർവസമ്പത്തിദാത്രേ ച ദിവ്യതേജസ്വിനേ നമഃ.
കാലാഗ്നിദൈത്യസംഹർതാ സർവശത്രുവിനാശനഃ.
അചലോദ്ധാരകശ്ചൈവ സർവമംഗലകീർതിദഃ.
ബലോത്കടോ മഹാഭീമോ ഭൈരവോഽമിതവിക്രമഃ.
തേജോനിധിഃ കപിശ്രേഷ്ഠഃ സർവാരിഷ്ടാർതിദുഃഖഹാ.
ഉദധിക്രമണശ്ചൈവ ലങ്കാപുരവിദാഹകഃ.
സുഭുജോ ദ്വിഭുജോ രുദ്രഃ പൂർണപ്രജ്ഞോഽനിലാത്മജഃ.
രാജവശ്യകരശ്ചൈവ ജനവശ്യം തഥൈവ ച.
സർവവശ്യം സഭാവശ്യം നമസ്തേ മാരുതാത്മജ.
മഹാപരാക്രമാക്രാന്തോ യക്ഷരാക്ഷസമർദനഃ.
സൗമിത്രിപ്രാണദാതാ ച സീതാശോകവിനാശനഃ.
രക്ഷോഘ്നശ്ചാഞ്ജനാസൂനുഃ കേസരീപ്രിയനന്ദനഃ.
സർവാർഥദായകോ വീരോ മല്ലവൈരിവിനാശനഃ.
സുമുഖായ സുരേശായ ശുഭദായ ശുഭാത്മനേ.
പ്രഭാവായ സുഭാവായ നമസ്തേഽമിതതേജസേ.
വായുജോ വായുപുത്രശ്വ കപീന്ദ്രഃ പവനാത്മജഃ.
വീരശ്രേഷ്ഠ മഹാവീര ശിവഭദ്ര നമോഽസ്തുതേ.
ഭക്തപ്രിയായ വീരായ വീരഭദ്രായ തേ നമഃ.
സ്വഭക്തജനപാലായ ഭക്തോദ്യാനവിഹാരിണേ.
ദിവ്യമാലാസുഭൂഷായ ദിവ്യഗന്ധാനുലേപിനേ.
ശ്രീപ്രസന്നപ്രസന്നസ്ത്വം സർവസിദ്ധിപ്രദോഭവ.
വാതസൂനോരിദം സ്തോത്രം പവിത്രം യഃ പഠേന്നരഃ.
അചലാം ശ്രിയമാപ്നോതി പുത്രപൗത്രാദിവൃദ്ധിദം.
ധനധാന്യസമൃദ്ധിം ച ഹ്യാരോഗ്യം പുഷ്ടിവർധനം.
ബന്ധമോക്ഷകരം ശീഘ്രം ലഭതേ വാഞ്ഛിതം ഫലം.
രാജ്യദം രാജസന്മാനം സംഗ്രാമേ ജയവർധനം.
സുപ്രസന്നോ ഹനൂമാൻ മേ യശഃശ്രീജയകാരകഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |