ആഞ്ജനേയ സുപ്രഭാതം

ഹനൂമന്നഞ്ജനാസൂനോ പ്രാതഃകാലഃ പ്രവർതതേ |
ഉത്തിഷ്ഠ കരുണാമൂർതേ ഭക്താനാം മംഗലം കുരു |
ഉത്തിഷ്ഠോത്തിഷ്ഠ പിംഗാക്ഷ ഉത്തിഷ്ഠ കപിനായക |
ഉത്തിഷ്ഠ രാമദൂത ത്വം കുരു ത്രൈലോക്യമംഗലം |
ഹന്മന്ദിരേ തവ വിഭാതി രഘൂത്തമോഽപി
സീതായുതോ നൃപവരഃ സഹലക്ഷ്മണോഽഥ |
തം പശ്യ ശീഘ്രമതിനിർമലദേഹ ഭൂമൻ
ഉത്തിഷ്ഠ ദേവ ഹനുമൻ തവ സുപ്രഭാതം |
ദുഃഖാന്ധകാരരവിരസ്യഭിവാദയേ ത്വാം
ത്വത്പാദസംസ്ഥിതരജഃകണതാം ച യാചേ |
ശ്രീരാമഭക്ത തവ ഭക്ത അഹം വദാമി
ദേവാഞ്ജനേയ നിതരാം തവ സുപ്രഭാതം |
ദേവ പ്രസീദ കരുണാകര ദീനബന്ധോ
ഭക്താർതിഭഞ്ജന വിദാം വര ദേവദേവ |
രുദ്രാവതാര മഹനീയ മഹാതപസ്വിൻ
ദേവാഞ്ജനേയ ഭഗവംസ്തവ സുപ്രഭാതം |
തവ സുപ്രഭാതമമരേന്ദ്രവന്ദിത
പ്ലവഗോത്തമേശ ശരണാഗതാശ്രയ |
ഭവതു പ്രസീദ ഭഗവൻ ദയാനിധേ
ജനകാത്മജാത്യയവിനാശകാരണ |
ഭൃതം ശൈലമുഖ്യം ച സഞ്ജീവനാഖ്യം
യശസ്വിൻ പ്രഭോ ലക്ഷ്മണപ്രാണദാതഃ |
ത്വയാ ഭാര്യമേതത് ത്രിലോകം സമസ്തം
ഹനൂമൻ തവേദം പ്രഭോ സുപ്രഭാതം |
സുപ്രഭാതം തവാഽസ്ത്വാഞ്ജനേയ പ്രഭോ
കേസരീനന്ദനാംഭോധിസന്താരണ |
യക്ഷഗന്ധർവഭൂതാദിസംവന്ദിത
പ്രജ്വലത്സൂര്യശോഭ പ്രണമ്യേശ്വര |
ആരോഗ്യകർത്രേ ഭയനാശകായ
രക്ഷഃകുലധ്വംസകൃതേ പരായ |
പാർഥധ്വജായേഷ്ടഫലപ്രദായ
ശ്രീരാമദൂതായ ച സുപ്രഭാതം |
ശക്തിപ്രദാത്രേ നതപാപഹർത്രേ
ശാഖാമൃഗായാംബുജലോചനായ |
ത്രയീമയായ ത്രിഗുണാത്മകായ
ദിവ്യാഞ്ജനേയായ ച സുപ്രഭാതം |
ഭക്താപദുദ്ധാരണതത്പരായ
വേദോക്തതത്ത്വാമൃതദർശകായ|
രക്ഷഃകുലേശാനമദാപഹായ
വാതാത്മജാതായ ച സുപ്രഭാതം |
ആഞ്ജനേയ നമസ്തുഭ്യം സുപ്രഭാതപുരഃസരം |
മാം രക്ഷം മജ്ജനാൻ രക്ഷ ഭുവനം രക്ഷ സർവദാ |
സുപ്രഭാതസ്തുതിം ചൈനാം യഃ പഠേത് പ്രത്യഹം നരഃ |
പ്രഭാതേ ലഭതേ പുണ്യം ഭുക്തിം മുക്തിം മനോരഥാൻ |

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |