ആഞ്ജനേയ മംഗല അഷ്ടക സ്തോത്രം

കപിശ്രേഷ്ഠായ ശൂരായ സുഗ്രീവപ്രിയമന്ത്രിണേ.
ജാനകീശോകനാശായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
മനോവേഗായ ഉഗ്രായ കാലനേമിവിദാരിണേ.
ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ ച ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
മഹാബലായ ശാന്തായ ദുർദണ്ഡീബന്ധമോചന.
മൈരാവണവിനാശായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
പർവതായുധഹസ്തായ രക്ഷഃകുലവിനാശിനേ.
ശ്രീരാമപാദഭക്തായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
വിരക്തായ സുശീലായ രുദ്രമൂർതിസ്വരൂപിണേ.
ഋഷിഭിഃ സേവിതായാസ്തു ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
ദീർഘബാലായ കാലായ ലങ്കാപുരവിദാരിണേ.
ലങ്കീണീദർപനാശായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
നമസ്തേഽസ്തു ബ്രഹ്മചാരിൻ നമസ്തേ വായുനന്ദന.
നമസ്തേ ഗാനലോലായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
പ്രഭവായ സുരേശായ ശുഭദായ ശുഭാത്മനേ.
വായുപുത്രായ ധീരായ ആഞ്ജനേയായ മംഗലം.
ആഞ്ജനേയാഷ്ടകമിദം യഃ പഠേത് സതതം നരഃ.
സിദ്ധ്യന്തി സർവകാര്യാണി സർവശത്രുവിനാശനം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |