ഹനുമത് പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

വീതാഖിലവിഷയച്ഛേദം ജാതാനന്ദാശ്രു- പുലകമത്യച്ഛം.
സീതാപതിദൂതാദ്യം വാതാത്മജമദ്യ ഭാവയേ ഹൃദ്യം.
തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസപൂര- പൂരിതാപാംഗം.
സഞ്ജീവനമാശാസേ മഞ്ജുലമഹിമാന- മഞ്ജനാഭാഗ്യം.
ശംബരവൈരിശരാതിഗ- മംബുജദലവിപുല- ലോചനോദാരം.
കംബുഗലമനിലദിഷ്ടം ബിംബജ്വലിതോഷ്ഠ- മേകമവലംബേ.
ദൂരീകൃതസീതാർതിഃ പ്രകടീകൃതരാമ- വൈഭവസ്ഫൂർതിഃ.
ദാരിതദശമുഖകീർതിഃ പുരതോ മമ ഭാതു ഹനുമതോ മൂർതിഃ.
വാനരനികരാധ്യക്ഷം ദാനവകുലകുമുദ- രവികരസദൃക്ഷം.
ദീനജനാവനദീക്ഷം പവനതപഃപാക- പുഞ്ജമദ്രാക്ഷം.
ഏതത്പവനസുതസ്യ സ്തോത്രം യഃ പഠതി പഞ്ചരത്നാഖ്യം.
ചിരമിഹ നിഖിലാൻ ഭോഗാൻ ഭുങ്ക്ത്വാ ശ്രീരാമഭക്തിഭാഗ് ഭവതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ദേവീ അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം

ദേവീ അപരാധ ക്ഷമാപണ സ്തോത്രം

ന മന്ത്രം നോ യന്ത്രം തദപി ച ന ജാനേ സ്തുതിമഹോ ന ചാഹ്വാനം ധ്യാനം തദപി ച ന ജാനേ സ്തുതികഥാഃ. ന ജാനേ മുദ്രാസ്തേ തദപി ച ന ജാനേ വിലപനം പരം ജാനേ മാതസ്ത്വദനുസരണം ക്ലേശഹരണം. വിധേരജ്ഞാനേന ദ്രവിണവിരഹേണാലസതയാ വിധേയാശക്യത്വാത് തവ ചരണയോര്യാ ച്യുതിരഭൂത്. തദേതത് ക്ഷന്തവ്യ

Click here to know more..

ദശാവതാര സ്തവം

ദശാവതാര സ്തവം

നീലം ശരീരകര- ധാരിതശംഖചക്രം രക്താംബരന്ദ്വിനയനം സുരസൗമ്യമാദ്യം. പുണ്യാമൃതാർണവവഹം പരമം പവിത്രം മത്സ്യാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം. ആശ്ചര്യദം ഗരുഡവാഹനമാദികൂർമം ഭക്തസ്തുതം സുഖഭവം മുദിതാശയേശം. വാര്യുദ്ഭവം ജലശയം ച ജനാർദനം തം കൂർമാവതാരമമരേന്ദ്ര- പതേർഭജേഽഹം. ബ്രഹ്മാ

Click here to know more..

നല്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ നല്ലവരാകൂ

നല്ല അച്ഛനമ്മമാരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളേ നല്ലവരാകൂ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |