ഹനുമത് പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

വീതാഖിലവിഷയച്ഛേദം ജാതാനന്ദാശ്രു- പുലകമത്യച്ഛം.
സീതാപതിദൂതാദ്യം വാതാത്മജമദ്യ ഭാവയേ ഹൃദ്യം.
തരുണാരുണമുഖകമലം കരുണാരസപൂര- പൂരിതാപാംഗം.
സഞ്ജീവനമാശാസേ മഞ്ജുലമഹിമാന- മഞ്ജനാഭാഗ്യം.
ശംബരവൈരിശരാതിഗ- മംബുജദലവിപുല- ലോചനോദാരം.
കംബുഗലമനിലദിഷ്ടം ബിംബജ്വലിതോഷ്ഠ- മേകമവലംബേ.
ദൂരീകൃതസീതാർതിഃ പ്രകടീകൃതരാമ- വൈഭവസ്ഫൂർതിഃ.
ദാരിതദശമുഖകീർതിഃ പുരതോ മമ ഭാതു ഹനുമതോ മൂർതിഃ.
വാനരനികരാധ്യക്ഷം ദാനവകുലകുമുദ- രവികരസദൃക്ഷം.
ദീനജനാവനദീക്ഷം പവനതപഃപാക- പുഞ്ജമദ്രാക്ഷം.
ഏതത്പവനസുതസ്യ സ്തോത്രം യഃ പഠതി പഞ്ചരത്നാഖ്യം.
ചിരമിഹ നിഖിലാൻ ഭോഗാൻ ഭുങ്ക്ത്വാ ശ്രീരാമഭക്തിഭാഗ് ഭവതി.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |