ഹനുമാൻ ദ്വാദശ നാമ സ്തോത്രം

 

 

ഹനുമാനഞ്ജനാസൂനുർവായുപുത്രോ മഹാബലഃ|
രാമേഷ്ടഃ ഫൽഗുണസഖഃ പിംഗാക്ഷോഽമിതവിക്രമഃ|
ഉദധിക്രമണശ്ചൈവ സീതാശോകവിനാശകഃ|
ലക്ഷ്മണപ്രാണദാതാ ച ദശഗ്രീവസ്യ ദർപഹാ|
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി കപീന്ദ്രസ്യ മഹാത്മനഃ|
സ്വാപകാലേ പഠേന്നിത്യം യാത്രാകാലേ വിശേഷതഃ|
തസ്യ മൃത്യുഭയം നാസ്തി സർവത്ര വിജയീ ഭവേത്|

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |