അനിലാത്മജ സ്തുതി

പ്രസന്നമാനസം മുദാ ജിതേന്ദ്രിയം
ചതുഷ്കരം ഗദാധരം കൃതിപ്രിയം.
വിദം ച കേസരീസുതം ദൃഢവ്രതം
ഭജേ സദാഽനിലാത്മജം സുരാർചിതം.
അഭീപ്സിതൈക- രാമനാമകീർതനം
സ്വഭക്തയൂഥ- ചിത്തപദ്മഭാസ്കരം.
സമസ്തരോഗനാശകം മനോജവം
ഭജേ സദാഽനിലാത്മജം സുരാർചിതം.
മഹത്പരാക്രമം വരിഷ്ഠമക്ഷയം
കവിത്വശക്തി- ദാനമേകമുത്തമം.
മഹാശയം വരം ച വായുവാഹനം
ഭജേ സദാഽനിലാത്മജം സുരാർചിതം.
ഗുണാശ്രയം പരാത്പരം നിരീശ്വരം
കലാമനീഷിണം ച വാനരേശ്വരം.
ഋണത്രയാപഹം പരം പുരാതനം
ഭജേ സദാഽനിലാത്മജം സുരാർചിതം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |