ആഞ്ജനേയ പഞ്ചരത്ന സ്തോത്രം

രാമായണസദാനന്ദം ലങ്കാദഹനമീശ്വരം.
ചിദാത്മാനം ഹനൂമന്തം കലയാമ്യനിലാത്മജം.
അഞ്ജനാസൂനുമവ്യക്തം രാമദൂതം സുരപ്രിയം.
ചിദാത്മാനം ഹനൂമന്തം കലയാമ്യനിലാത്മജം.
ശിവാത്മാനം കപിശ്രേഷ്ഠം ബ്രഹ്മവിദ്യാവിശാരദം.
ചിദാത്മാനം ഹനൂമന്തം കലയാമ്യനിലാത്മജം.
ലോകബന്ധും കൃപാസിന്ധും സർവജന്തുപ്രരക്ഷകം.
ചിദാത്മാനം ഹനൂമന്തം കലയാമ്യനിലാത്മജം.
വീരപൂജ്യം മഹാബാഹും കമലാക്ഷം ച ധൈര്യദം.
ചിദാത്മാനം ഹനൂമന്തം കലയാമ്യനിലാത്മജം.
ഹനൂമത്പഞ്ചകസ്തോത്രം വിധിവദ്യഃ സദാ പഠേത്.
ലഭേത വാഞ്ഛിതം സർവം വിദ്യാം സ്ഥൈര്യം ജനോ ധ്രുവം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |