ഹനുമത് സ്തവം

കന്ദർപകോടിലാവണ്യം സർവവിദ്യാവിശാരദം.
ഉദ്യദാദിത്യസങ്കാശ- മുദാരഭുജവിക്രമം.
ശ്രീരാമഹൃദയാനന്ദം ഭക്തകല്പമഹീരുഹം.
അഭയം വരദം ദോർഭ്യാം കലയേ മാരുതാത്മജം.
വാമഹസ്തം മഹാകൃത്സ്നം ദശാസ്യശിരഖണ്ഡനം.
ഉദ്യദ്ദക്ഷിണദോർദണ്ഡം ഹനൂമന്തം വിചിന്തയേത്.
ബാലാർകായുതതേജസം ത്രിഭുവനപ്രക്ഷോഭകം സുന്ദരം
സുഗ്രീവാദ്യഖിലപ്ലവംഗ- നിഖരൈരാരാധിതം സാഞ്ജലിം.
നാദേനൈവ സമസ്തരാക്ഷസഗണാൻ സന്ത്രാസയന്തം പ്രഭും
ശ്രീമദ്രാമപദാംബുജസ്മൃതിരതം ധ്യായാമി വാതാത്മജം.
ആമിഷീകൃതമാർതാണ്ഡം ഗോഷ്പദീകൃതസാഗരം.
തൃണീകൃതദശഗ്രീവമാഞ്ജനേയം നമാമ്യഹം.
ചിത്തേ മേ പൂർണബോധോഽസ്തു വാചി മേ ഭാതു ഭാരതീ.
ക്രിയാസു ഗുരവഃ സർവേ ദയാം മയി ദയാലവഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |