ഹനുമാൻ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

 

ഓം ആഞ്ജനേയായ നമഃ.
ഓം മഹാവീരായ നമഃ.
ഓം ഹനൂമതേ നമഃ.
ഓം മാരുതാത്മജായ നമഃ.
ഓം തത്ത്വജ്ഞാനപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം സീതാമുദ്രാപ്രദായകായ നമഃ.
ഓം അശോകവനികാച്ഛേത്രേ നമഃ.
ഓം സർവമായാവിഭഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം സർവബന്ധവിമോക്ത്രേ നമഃ.
ഓം രക്ഷോവിധ്വംസകാരകായ നമഃ.
ഓം പരവിദ്യാപരിഹാരായ നമഃ.
ഓം പരശൗര്യവിനാശനായ നമഃ.
ഓം പരമന്ത്രനിരാകർത്രേ നമഃ.
ഓം പരയന്ത്രപ്രഭേദകായ നമഃ.
ഓം സർവഗ്രഹവിനാശിനേ നമഃ.
ഓം ഭീമസേനസഹായകൃതേ നമഃ.
ഓം സർവദുഃഖഹരായ നമഃ.
ഓം സർവലോകചാരിണേ നമഃ.
ഓം മനോജവായ നമഃ.
ഓം പാരിജാതദ്രുമൂലസ്ഥായ നമഃ.
ഓം സർവമന്ത്രസ്വരൂപവതേ നമഃ.
ഓം സർവതന്ത്രസ്വരൂപിണേ നമഃ.
ഓം സർവയന്ത്രാത്മകായ നമഃ.
ഓം കപീശ്വരായ നമഃ.
ഓം മഹാകായായ നമഃ.
ഓം സർവരോഗഹരായ നമഃ.
ഓം പ്രഭവേ നമഃ.
ഓം ബലസിദ്ധികരായ നമഃ.
ഓം സർവവിദ്യാസമ്പത്പ്രദായകായ നമഃ.
ഓം കപിസേനാനായകായ നമഃ.
ഓം ഭവിഷ്യച്ചതുരാനനായ നമഃ.
ഓം കുമാരബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ.
ഓം രത്നകുണ്ഡലദീപ്തിമതേ നമഃ.
ഓം സഞ്ചലദ്ബാലസന്നദ്ധലംബമാനശിഖോജ്ജ്വലായ നമഃ.
ഓം ഗന്ധർവവിദ്യാതത്ത്വജ്ഞായ നമഃ.
ഓം മഹാബലപരാക്രമായ നമഃ.
ഓം കാരാഗൃഹവിമോക്ത്രേ നമഃ.
ഓം ശൃംഖലാബന്ധമോചകായ നമഃ.
ഓം സാഗരോത്താരകായ നമഃ.
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ.
ഓം രാമദൂതായ നമഃ.
ഓം പ്രതാപവതേ നമഃ.
ഓം വാനരായ നമഃ.
ഓം കേസരീസുതായ നമഃ.
ഓം സീതാശോകനിവാരണായ നമഃ.
ഓം അഞ്ജനാഗർഭസംഭൂതായ നമഃ.
ഓം ബാലാർകസദൃശാനനായ നമഃ.
ഓം വിഭീഷണപ്രിയകരായ നമഃ.
ഓം ദശഗ്രീവകുലാന്തകായ നമഃ.
ഓം ലക്ഷ്മണപ്രാണദാത്രേ നമഃ.
ഓം വജ്രകായായ നമഃ.
ഓം മഹാദ്യുതയേ നമഃ.
ഓം ചിരജീവിനേ നമഃ.
ഓം രാമഭക്തായ നമഃ.
ഓം ദൈത്യകാര്യവിഘാതകായ നമഃ.
ഓം അക്ഷഹന്ത്രേ നമഃ.
ഓം കാഞ്ചനാഭായ നമഃ.
ഓം പഞ്ചവക്ത്രായ നമഃ.
ഓം മഹാതപസേ നമഃ.
ഓം ലങ്കിനീഭഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം ശ്രീമതേ നമഃ.
ഓം സിംഹികാപ്രാണഭഞ്ജനായ നമഃ.
ഓം ഗന്ധമാദനശൈലസ്ഥായ നമഃ.
ഓം ലങ്കാപുരവിദാഹകായ നമഃ.
ഓം സുഗ്രീവസചിവായ നമഃ.
ഓം ധീരായ നമഃ.
ഓം ശൂരായ നമഃ.
ഓം ദൈത്യകുലാന്തകായ നമഃ.
ഓം സുരാർചിതായ നമഃ.
ഓം മഹാതേജസേ നമഃ.
ഓം രാമചൂഡാമണിപ്രദായ നമഃ.
ഓം കാമരൂപിണേ നമഃ.
ഓം പിംഗലാക്ഷായ നമഃ.
ഓം വാർധിമൈനാകപൂജിതായ നമഃ.
ഓം കവലീകൃതമാർതണ്ഡമണ്ഡലായ നമഃ.
ഓം വിജിതേന്ദ്രിയായ നമഃ.
ഓം രാമസുഗ്രീവസന്ധാത്രേ നമഃ.
ഓം മഹാരാവണമർദനായ നമഃ.
ഓം സ്ഫടികാഭായ നമഃ.
ഓം വാഗധീശായ നമഃ.
ഓം നവവ്യാകൃതിപണ്ഡിതായ നമഃ.
ഓം ചതുർബാഹവേ നമഃ.
ഓം ദീനബന്ധവേ നമഃ.
ഓം മഹാത്മനേ നമഃ.
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ.
ഓം സഞ്ജീവനനഗാഹർത്രേ നമഃ.
ഓം ശുചയേ നമഃ.
ഓം വാഗ്മിനേ നമഃ.
ഓം ദൃഢവ്രതായ നമഃ.
ഓം കാലനേമിപ്രമഥനായ നമഃ.
ഓം ഹരിമർകടമർകടായ നമഃ.
ഓം ദാന്തായ നമഃ.
ഓം ശാന്തായ നമഃ.
ഓം പ്രസന്നാത്മനേ നമഃ.
ഓം ശതകണ്ഠമദാപഹൃതേ നമഃ.
ഓം യോഗിനേ നമഃ.
ഓം രാമകഥാലോലായ നമഃ.
ഓം സീതാന്വേഷണപണ്ഡിതായ നമഃ.
ഓം വജ്രദംഷ്ട്രായ നമഃ.
ഓം വജ്രനഖായ നമഃ.
ഓം രുദ്രവീര്യസമുദ്ഭവായ നമഃ.
ഓം ഇന്ദ്രജിത്പ്രഹിതാമോഘബ്രഹ്മാസ്ത്രവിനിവാരകായ നമഃ.
ഓം പാർഥധ്വജാഗ്രസംവാസിനേ നമഃ.
ഓം ശരപഞ്ജരഭേദകായ നമഃ.
ഓം ലോകപൂജ്യായ നമഃ.
ഓം ജാംബവത്പ്രീതിവർധനായ നമഃ.
ഓം ദശബാഹവേ നമഃ.
ഓം ശ്രീസീതാസമേതശ്രീരാമപാദസരോരുഹസേവാധുരന്ധരായ നമഃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |