ഗുഹ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശാന്തം ശംഭുതനൂജം സത്യമനാധാരം ജഗദാധാരം
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനനിരന്തര- ലോകഗുണാതീതം ഗുരുണാതീതം.
വല്ലീവത്സല- ഭൃംഗാരണ്യക- താരുണ്യം വരകാരുണ്യം
സേനാസാരമുദാരം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
വിഷ്ണുബ്രഹ്മസമർച്യം ഭക്തജനാദിത്യം വരുണാതിഥ്യം
ഭാവാഭാവജഗത്ത്രയ- രൂപമഥാരൂപം ജിതസാരൂപം.
നാനാഭുവനസമാധേയം വിനുതാധേയം വരരാധേയം
കേയുരാംഗനിഷംഗം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
സ്കന്ദം കുങ്കുമവർണം സ്പന്ദമുദാനന്ദം പരമാനന്ദം
ജ്യോതിഃസ്തോമനിരന്തര- രമ്യമഹഃസാമ്യം മനസായാമ്യം.
മായാശൃംഖല- ബന്ധവിഹീനമനാദീനം പരമാദീനം
ശോകാപേതമുദാത്തം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
വ്യാലവ്യാവൃതഭൂഷം ഭസ്മസമാലേപം ഭുവനാലേപം
ജ്യോതിശ്ചക്രസമർപിത- കായമനാകായ- വ്യയമാകായം.
ഭക്തത്രാണനശക്ത്യാ യുക്തമനുദ്യുക്തം പ്രണയാസക്തം
സുബ്രഹ്മണ്യമരണ്യം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
ശ്രീമത്സുന്ദരകായം ശിഷ്ടജനാസേവ്യം സുജടാസേവ്യം
സേവാതുഷ്ടസമർപിത- സൂത്രമഹാസത്രം നിജഷഡ്വക്ത്രം .
പ്രത്യർത്ഥ്യാനതപാദ- സരോരുഹമാവാഹം ഭവഭീദാഹം
നാനായോനിമയോനിം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
മാന്യം മുനിഭിരമാന്യം മഞ്ജുജടാസർപം ജിതകന്ദർപം
ആകല്പാമൃതതരല- തരംഗമനാസംഗം സകലാസംഗം.
ഭാസാ ഹ്യധരിതഭാസ്വന്തം ഭവികസ്വാന്തം ജിതഭീസ്വാന്തം
കാമം കാമനികാമം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
ശിഷ്ടം ശിവജനതുഷ്ടം ബുധഹൃദയാകൃഷ്ടം ഹൃതപാപിഷ്ഠം
നാദാന്തദ്യുതിമേക- മനേകമനാസംഗം സകലാസംഗം.
ദാനവിനിർജിത- നിർജരദാരുമഹാഭീരും തിമിരാഭീരും
കാലാകാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
നിത്യം നിയമിഹൃദിസ്ഥം സത്യമനാഗാരം ഭുവനാഗാരം
ബന്ധൂകാരുണലലിത- ശരീരമുരോഹാരം മഹിമാഹാരം.
കൗമാരീകരപീഡിത- പാദപയോജാതം ദിവി ഭൂജാതം
കണ്ഠേകാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

82.7K
1.1K

Comments Malayalam

cvj62
വേദധാര വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് . -മനോജ് പിള്ള

വേദധാരാ വളരെ അപൂർവവും വിവരസമ്പന്നവുമാണ്. -അനു

വേദധാരയുടെ സ്വാധീനം ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. നന്ദി. 🙏🏻 -Prateeksha

ഈ വെബ്സൈറ്റ് അറിവിന്റെ അതുല്യമായ ഉറവിടമാണ്.🌹🌹 -വിഷ്ണു

നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് വിവരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായതും അതുല്യവുമാണ് 🙏 -അജയ് നായർ

Read more comments

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |