ഗുഹ അഷ്ടക സ്തോത്രം

ശാന്തം ശംഭുതനൂജം സത്യമനാധാരം ജഗദാധാരം
ജ്ഞാതൃജ്ഞാനനിരന്തര- ലോകഗുണാതീതം ഗുരുണാതീതം.
വല്ലീവത്സല- ഭൃംഗാരണ്യക- താരുണ്യം വരകാരുണ്യം
സേനാസാരമുദാരം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
വിഷ്ണുബ്രഹ്മസമർച്യം ഭക്തജനാദിത്യം വരുണാതിഥ്യം
ഭാവാഭാവജഗത്ത്രയ- രൂപമഥാരൂപം ജിതസാരൂപം.
നാനാഭുവനസമാധേയം വിനുതാധേയം വരരാധേയം
കേയുരാംഗനിഷംഗം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
സ്കന്ദം കുങ്കുമവർണം സ്പന്ദമുദാനന്ദം പരമാനന്ദം
ജ്യോതിഃസ്തോമനിരന്തര- രമ്യമഹഃസാമ്യം മനസായാമ്യം.
മായാശൃംഖല- ബന്ധവിഹീനമനാദീനം പരമാദീനം
ശോകാപേതമുദാത്തം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
വ്യാലവ്യാവൃതഭൂഷം ഭസ്മസമാലേപം ഭുവനാലേപം
ജ്യോതിശ്ചക്രസമർപിത- കായമനാകായ- വ്യയമാകായം.
ഭക്തത്രാണനശക്ത്യാ യുക്തമനുദ്യുക്തം പ്രണയാസക്തം
സുബ്രഹ്മണ്യമരണ്യം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
ശ്രീമത്സുന്ദരകായം ശിഷ്ടജനാസേവ്യം സുജടാസേവ്യം
സേവാതുഷ്ടസമർപിത- സൂത്രമഹാസത്രം നിജഷഡ്വക്ത്രം .
പ്രത്യർത്ഥ്യാനതപാദ- സരോരുഹമാവാഹം ഭവഭീദാഹം
നാനായോനിമയോനിം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
മാന്യം മുനിഭിരമാന്യം മഞ്ജുജടാസർപം ജിതകന്ദർപം
ആകല്പാമൃതതരല- തരംഗമനാസംഗം സകലാസംഗം.
ഭാസാ ഹ്യധരിതഭാസ്വന്തം ഭവികസ്വാന്തം ജിതഭീസ്വാന്തം
കാമം കാമനികാമം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
ശിഷ്ടം ശിവജനതുഷ്ടം ബുധഹൃദയാകൃഷ്ടം ഹൃതപാപിഷ്ഠം
നാദാന്തദ്യുതിമേക- മനേകമനാസംഗം സകലാസംഗം.
ദാനവിനിർജിത- നിർജരദാരുമഹാഭീരും തിമിരാഭീരും
കാലാകാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.
നിത്യം നിയമിഹൃദിസ്ഥം സത്യമനാഗാരം ഭുവനാഗാരം
ബന്ധൂകാരുണലലിത- ശരീരമുരോഹാരം മഹിമാഹാരം.
കൗമാരീകരപീഡിത- പാദപയോജാതം ദിവി ഭൂജാതം
കണ്ഠേകാലമകാലം പ്രണമത ദേവേശം ഗുഹമാവേശം.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Recommended for you

ഋഷി സ്തുതി

ഋഷി സ്തുതി

ഭൃഗുർവശിഷ്ഠഃ ക്രതുരംഗിരാശ്ച മനുഃ പുലസ്ത്യഃ പുലഹശ്ച ഗൗതമഃ. രൈഭ്യോ മരീചിശ്ച്യവനശ്ച ദക്ഷഃ കുർവന്തു സർവേ മമ സുപ്രഭാതം. സനത്കുമാരഃ സനകഃ സനന്ദനഃ സനാതനോഽപ്യാസുരിപിംഗലൗ ച. സപ്ത സ്വരാഃ സപ്ത രസാതലാനി കുർവന്തു സർവേ മമ സുപ്രഭാതം. സപ്താർണവാഃ സപ്ത കുലാചലാശ്ച സപ്തർഷയോ ദ

Click here to know more..

ഹേരംബ സ്തുതി

ഹേരംബ സ്തുതി

ദേവേന്ദ്രമൗലിമന്ദാര- മകരന്ദകണാരുണാഃ. വിഘ്നം ഹരന്തു ഹേരംബ- ചരണാംബുജരേണവഃ. ദേവേന്ദ്രമൗലിമന്ദാര- മകരന്ദകണാരുണാഃ. വിഘ്നം ഹരന്തു ഹേരംബ- ചരണാംബുജരേണവഃ.

Click here to know more..

ഐശ്വര്യത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ദത്താത്രേയ മന്ത്രം

ഐശ്വര്യത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനുമുള്ള ദത്താത്രേയ മന്ത്രം

ഓം നമോ ഭഗവാൻ ദത്താത്രേയഃ സ്മരണമാത്രസന്തുഷ്ടോ മഹാഭയനിവാരണോ മഹാജ്ഞാനപ്രദഃ ചിദാനന്ദാത്മാ ബാലോന്മത്തപിശാചവേഷോ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |