ದುರ್ಗಾ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವಂದೇ ನಿರ್ಬಾಧಕರುಣಾಮರುಣಾಂ ಶರಣಾವನೀಂ.
ಕಾಮಪೂರ್ಣಜಕಾರಾದ್ಯ- ಶ್ರೀಪೀಠಾಂತರ್ನಿವಾಸಿನೀಂ.
ಪ್ರಸಿದ್ಧಾಂ ಪರಮೇಶಾನೀಂ ನಾನಾತನುಷು ಜಾಗ್ರತೀಂ.
ಅದ್ವಯಾನಂದಸಂದೋಹ- ಮಾಲಿನೀಂ ಶ್ರೇಯಸೇ ಶ್ರಯೇ.
ಜಾಗ್ರತ್ಸ್ವಪ್ನಸುಷುಪ್ತ್ಯಾದೌ ಪ್ರತಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಲಕ್ಷಣಾಂ.
ಸೇವೇ ಸೈರಿಭಸಮ್ಮರ್ದರಕ್ಷಣೇಷು ಕೃತಕ್ಷಣಾಂ.
ತತ್ತತ್ಕಾಲಸಮುದ್ಭೂತ- ರಾಮಕೃಷ್ಣಾದಿಸೇವಿತಾಂ.
ಏಕಧಾ ದಶಧಾ ಕ್ವಾಪಿ ಬಹುಧಾ ಶಕ್ತಿಮಾಶ್ರಯೇ.
ಸ್ತವೀಮಿ ಪರಮೇಶಾನೀಂ ಮಹೇಶ್ವರಕುಟುಂಬಿನೀಂ.
ಸುದಕ್ಷಿಣಾಮನ್ನಪೂರ್ಣಾಂ ಲಂಬೋದರಪಯಸ್ವಿನೀಂ.
ಮೇಧಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದೀಕ್ಷಾದಿ- ವೀಕ್ಷಾರೋಹಸ್ವರೂಪಿಕಾಂ.
ತಾಮಾಲಂಬೇ ಶಿವಾಲಂಬಾಂ ಪ್ರಸಾದರೂಪಿಕಾಂ.
ಅವಾಮಾ ವಾಮಭಾಗೇಷು ದಕ್ಷಿಣೇಷ್ವಪಿ ದಕ್ಷಿಣಾ.
ಅದ್ವಯಾಪಿ ದ್ವಯಾಕಾರಾ ಹೃದಯಾಂಭೋಜಗಾವತಾತ್.
ಮಂತ್ರಭಾವನಯಾ ದೀಪ್ತಾಮವರ್ಣಾಂ ವರ್ಣರೂಪಿಣೀಂ.
ಪರಾಂ ಕಂದಲಿಕಾಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಪ್ರಸಾದಮಧಿಗಚ್ಛತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

60.5K

Comments

fhrdb

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |