ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಸಮಗ್ರಗುಪ್ತಚಾರಿಣೀಂ ಪರಂತಪಃಪ್ರಸಾಧಿಕಾಂ
ಮನಃಸುಖೈಕ- ವರ್ದ್ಧಿನೀಮಶೇಷ- ಮೋಹನಾಶಿನೀಂ.
ಸಮಸ್ತಶಾಸ್ತ್ರಸನ್ನುತಾಂ ಸದಾಽಷ್ಚಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀಂ
ಭಜೇಽಖಿಲಾಂಡರಕ್ಷಣೀಂ ಸಮಸ್ತಲೋಕಪಾವನೀಂ.
ತಪೋಧನಪ್ರಪೂಜಿತಾಂ ಜಗದ್ವಶೀಕರಾಂ ಜಯಾಂ
ಭುವನ್ಯಕರ್ಮಸಾಕ್ಷಿಣೀಂ ಜನಪ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯಿನೀಂ.
ಸುಖಾವಹಾಂ ಸುರಾಗ್ರಜಾಂ ಸದಾ ಶಿವೇನ ಸಂಯುತಾಂ
ಭಜೇಽಖಿಲಾಂಡರಕ್ಷಣೀಂ ಜಗತ್ಪ್ರಧಾನಕಾಮಿನೀಂ.
ಮನೋಮಯೀಂ ಚ ಚಿನ್ಮಯಾಂ ಮಹಾಕುಲೇಶ್ವರೀಂ ಪ್ರಭಾಂ
ಧರಾಂ ದರಿದ್ರಪಾಲಿನೀಂ ದಿಗಂಬರಾಂ ದಯಾವತೀಂ.
ಸ್ಥಿರಾಂ ಸುರಮ್ಯವಿಗ್ರಹಾಂ ಹಿಮಾಲಯಾತ್ಮಜಾಂ ಹರಾಂ
ಭಜೇಽಖಿಲಾಂಡರಕ್ಷಣೀಂ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಪ್ರಮೋದಿನೀಂ.
ವರಾಭಯಪ್ರದಾಂ ಸುರಾಂ ನವೀನಮೇಘಕುಂತಲಾಂ
ಭವಾಬ್ಧಿರೋಗನಾಶಿನೀಂ ಮಹಾಮತಿಪ್ರದಾಯಿನೀಂ.
ಸುರಮ್ಯರತ್ನಮಾಲಿನೀಂ ಪುರಾಂ ಜಗದ್ವಿಶಾಲಿನೀಂ
ಭಜೇಽಖಿಲಾಂಡರಕ್ಷಣೀಂ ತ್ರಿಲೋಕಪಾರಗಾಮಿನೀಂ.
ಶ್ರುತೀಜ್ಯಸರ್ವ- ನೈಪುಣಾಮಜಯ್ಯ- ಭಾವಪೂರ್ಣಿಕಾಂ
ಗೆಭೀರಪುಣ್ಯದಾಯಿಕಾಂ ಗುಣೋತ್ತಮಾಂ ಗುಣಾಶ್ರಯಾಂ.
ಶುಭಂಕರೀಂ ಶಿವಾಲಯಸ್ಥಿತಾಂ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಂ ಸದಾ
ಭಜೇಽಖಿಲಾಂಡರಕ್ಷಣೀಂ ತ್ರಿದೇವಪೂಜಿತಾಂ ಸುರಾಂ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |