ವಾಯುಪುತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ

ಉದ್ಯನ್ಮಾರ್ತಾಂಡಕೋಟಿ- ಪ್ರಕಟರುಚಿಕರಂ ಚಾರುವೀರಾಸನಸ್ಥಂ
ಮೌಂಜೀಯಜ್ಞೋಪವೀತಾಭರಣ- ಮುರುಶಿಖಾಶೋಭಿತಂ ಕುಂಡಲಾಂಗಂ.
ಭಕ್ತಾನಾಮಿಷ್ಟದಂ ತಂ ಪ್ರಣತಮುನಿಜನಂ ವೇದನಾದಪ್ರಮೋದಂ
ಧ್ಯಾಯೇದ್ದೇವಂ ವಿಧೇಯಂ ಪ್ಲವಗಕುಲಪತಿಂ ಗೋಷ್ಪದೀಭೂತವಾರ್ಧಿಂ.
ಶ್ರೀಹನುಮಾನ್ಮಹಾವೀರೋ ವೀರಭದ್ರವರೋತ್ತಮಃ.
ವೀರಃ ಶಕ್ತಿಮತಾಂ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ವೀರೇಶ್ವರವರಪ್ರದಃ.
ಯಶಸ್ಕರಃ ಪ್ರತಾಪಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಮಂಗಲಸಿದ್ಧಿದಃ.
ಸಾನಂದಮೂರ್ತಿರ್ಗಹನೋ ಗಂಭೀರಃ ಸುರಪೂಜಿತಃ.
ದಿವ್ಯಕುಂಡಲಭೂಷಾಯ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಶೋಭಿನೇ.
ಪೀತಾಂಬರಧರಃ ಪ್ರಾಜ್ಞೋ ನಮಸ್ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ.
ಕೌಪೀನವಸನಾಕ್ರಾಂತ- ದಿವ್ಯಯಜ್ಞೋಪವೀತಿನೇ .
ಕುಮಾರಾಯ ಪ್ರಸನ್ನಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಮೌಂಜಿಧಾರಿಣೇ.
ಸುಭದ್ರಃ ಶುಭದಾತಾ ಚ ಸುಭಗೋ ರಾಮಸೇವಕಃ.
ಯಶಃಪ್ರದೋ ಮಹಾತೇಜಾ ಬಲಾಢ್ಯೋ ವಾಯುನಂದನಃ.
ಜಿತೇಂದ್ರಿಯೋ ಮಹಾಬಾಹುರ್ವಜ್ರದೇಹೋ ನಖಾಯುಧಃ.
ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಮಹಾಧುರ್ಯಃ ಪಾವನಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ.
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಃ ಶೀಘ್ರಪರ್ವತೋತ್ಪಾಟನಸ್ತಥಾ.
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸುಖಭೋಗಪ್ರದಾಯಕಃ.
ವಾಯುಜಾತೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಸಮಪ್ರಭಃ.
ಸುಪ್ರಭಾದೀಪ್ತಿಯುಕ್ತಾಯ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ.
ಅಭಯಂಕರಮುದ್ರಾಯ ಹ್ಯಪಮೃತ್ಯುವಿನಾಶಿನೇ.
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯದಾತ್ರೇ ಚ ನಿರ್ವಿಘ್ನಾಯ ನಮೋ ನಮಃ.
ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಾಮೃತಾನಂದ- ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಜ್ಞಾನಪಾರಗಃ.
ಮೇಘನಾದಪ್ರಮೋಹಾಯ ಹನುಮದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ.
ರುಚ್ಯಾಢ್ಯದೀಪ್ತಬಾಲಾರ್ಕ- ದಿವ್ಯರೂಪಸುಶೋಭಿತಃ.
ಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಶ್ರೇಷ್ಠೋ ಹನುಮನ್ ತೇ ನಮೋ ನಮಃ.
ದುಷ್ಟಗ್ರಹವಿನಾಶಶ್ಚ ದೈತ್ಯದಾನವಭಂಜನಃ.
ಶಾಕಿನ್ಯಾದಿಷು ಭೂತಘ್ನೋ ನಮೋಽಸ್ತು ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಮಹಾಧೈರ್ಯೋ ಮಹಾಶೌರ್ಯೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಬಲಃ.
ಅಮೇಯವಿಕ್ರಮಾಯೈವ ಹನುಮನ್ ವೈ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ.
ದಶಗ್ರೀವಕೃತಾಂತಾಯ ರಕ್ಷಃಕುಲವಿನಾಶಿನೇ.
ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವ್ರತಸ್ಥಾಯ ಮಹಾವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಭೈರವಾಯ ಮಹೋಗ್ರಾಯ ಭೀಮವಿಕ್ರಮಣಾಯ ಚ.
ಸರ್ವಜ್ವರವಿನಾಶಾಯ ಕಾಲರೂಪಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಸುಭದ್ರದಃ ಸುವರ್ಣಾಂಗಃ ಸುಮಂಗಲಶುಭಂಕರಃ.
ಮಹಾವಿಕ್ರಮಸತ್ವಾಢ್ಯಃ ದಿಙಮಂಡಲಸುಶೋಭಿತಃ.
ಪವಿತ್ರಾಯ ಕಪೀಂದ್ರಾಯ ನಮಸ್ತೇ ಪಾಪಹಾರಿಣೇ.
ಸುವೇದ್ಯರಾಮದೂತಾಯ ಕಪಿವೀರಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ತೇಜಸ್ವೀ ಶತ್ರುಹಾ ವೀರಃ ವಾಯುಜಃ ಸಂಪ್ರಭಾವನಃ.
ಸುಂದರೋ ಬಲವಾನ್ ಶಾಂತ ಆಂಜನೇಯ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ.
ರಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭೋ ಧೀರ ಜಾನಕೀಶ್ವಾಸದೇಶ್ವರ.
ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಪಿಂಗಾಕ್ಷ ವಿಜಯಪ್ರದ.
ರಾಜ್ಯಪ್ರದಃ ಸುಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸುಭಗೋ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧನಃ.
ಸರ್ವಸಂಪತ್ತಿದಾತ್ರೇ ಚ ದಿವ್ಯತೇಜಸ್ವಿನೇ ನಮಃ.
ಕಾಲಾಗ್ನಿದೈತ್ಯಸಂಹರ್ತಾ ಸರ್ವಶತ್ರುವಿನಾಶನಃ.
ಅಚಲೋದ್ಧಾರಕಶ್ಚೈವ ಸರ್ವಮಂಗಲಕೀರ್ತಿದಃ.
ಬಲೋತ್ಕಟೋ ಮಹಾಭೀಮೋ ಭೈರವೋಽಮಿತವಿಕ್ರಮಃ.
ತೇಜೋನಿಧಿಃ ಕಪಿಶ್ರೇಷ್ಠಃ ಸರ್ವಾರಿಷ್ಟಾರ್ತಿದುಃಖಹಾ.
ಉದಧಿಕ್ರಮಣಶ್ಚೈವ ಲಂಕಾಪುರವಿದಾಹಕಃ.
ಸುಭುಜೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ರುದ್ರಃ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞೋಽನಿಲಾತ್ಮಜಃ.
ರಾಜವಶ್ಯಕರಶ್ಚೈವ ಜನವಶ್ಯಂ ತಥೈವ ಚ.
ಸರ್ವವಶ್ಯಂ ಸಭಾವಶ್ಯಂ ನಮಸ್ತೇ ಮಾರುತಾತ್ಮಜ.
ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಾಕ್ರಾಂತೋ ಯಕ್ಷರಾಕ್ಷಸಮರ್ದನಃ.
ಸೌಮಿತ್ರಿಪ್ರಾಣದಾತಾ ಚ ಸೀತಾಶೋಕವಿನಾಶನಃ.
ರಕ್ಷೋಘ್ನಶ್ಚಾಂಜನಾಸೂನುಃ ಕೇಸರೀಪ್ರಿಯನಂದನಃ.
ಸರ್ವಾರ್ಥದಾಯಕೋ ವೀರೋ ಮಲ್ಲವೈರಿವಿನಾಶನಃ.
ಸುಮುಖಾಯ ಸುರೇಶಾಯ ಶುಭದಾಯ ಶುಭಾತ್ಮನೇ.
ಪ್ರಭಾವಾಯ ಸುಭಾವಾಯ ನಮಸ್ತೇಽಮಿತತೇಜಸೇ.
ವಾಯುಜೋ ವಾಯುಪುತ್ರಶ್ವ ಕಪೀಂದ್ರಃ ಪವನಾತ್ಮಜಃ.
ವೀರಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾವೀರ ಶಿವಭದ್ರ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ.
ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ವೀರಾಯ ವೀರಭದ್ರಾಯ ತೇ ನಮಃ.
ಸ್ವಭಕ್ತಜನಪಾಲಾಯ ಭಕ್ತೋದ್ಯಾನವಿಹಾರಿಣೇ.
ದಿವ್ಯಮಾಲಾಸುಭೂಷಾಯ ದಿವ್ಯಗಂಧಾನುಲೇಪಿನೇ.
ಶ್ರೀಪ್ರಸನ್ನಪ್ರಸನ್ನಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದೋಭವ.
ವಾತಸೂನೋರಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನರಃ.
ಅಚಲಾಂ ಶ್ರಿಯಮಾಪ್ನೋತಿ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿವೃದ್ಧಿದಂ.
ಧನಧಾನ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಂ ಚ ಹ್ಯಾರೋಗ್ಯಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ.
ಬಂಧಮೋಕ್ಷಕರಂ ಶೀಘ್ರಂ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಂ ಫಲಂ.
ರಾಜ್ಯದಂ ರಾಜಸನ್ಮಾನಂ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಜಯವರ್ಧನಂ.
ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ಹನೂಮಾನ್ ಮೇ ಯಶಃಶ್ರೀಜಯಕಾರಕಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |