ಹನುಮಾನ್ ಆರ್ತ್ತೀ

ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ.
ದುಷ್ಟ ದಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಾ ಕೀ.
ಜಾಕೇ ಬಲ ಸೇ ಗಿರವರ ಕಾಂಪೇ.
ರೋಗ ದೋಷ ಜಾಕೇ ನಿಕಟ ನ ಝಾಂಕೇ.
ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಮಹಾ ಬಲದಾಈ.
ಸಂತನ ಕೇ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸಹಾಈ.
ದೇ ಬೀಡ಼ಾ ರಘುನಾಥ ಪಠಾಯೇ.
ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಸಿಯಾ ಸುಧಿ ಲಾಯೇ.
ಲಂಕಾ ಸೋ ಕೋಟ ಸಮುದ್ರ ಸೀ ಖಾಈ.
ಜಾತ ಪವನಸುತ ವಾರ ನ ಲಾಈ.
ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಅಸುರಿ ಸಬ ಮಾರೇ.
ಸೀತಾ ರಾಮಜೀ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛಿತ ಪಡ಼ೇ ಧರಣೀ ಮೇಂ.
ಲಾಯೇ ಸಂಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಉಬಾರೇ.
ಪೈಠಿ ಪಾತಾಲ ತೋರಿ ಜಮ ಕಾರೇ.
ಅಹಿರಾವಣ ಕೀ ಭುಜಾ ಉಖಾರೇ.
ಬಾಈಂ ಭುಜಾ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ.
ದಾಈಂ ಭುಜಾ ಸಬ ಸಂತ ಉಬಾರೇ.
ಸುರ ನರ ಮುನಿ ಜನ ಆರತೀ ಉತಾರೇಂ.
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಉಚಾರೇಂ.
ಕಂಚನ ಥಾರ ಕಪೂರ ಕೀ ಬಾತೀ.
ಆರತೀ ಕರತ ಅಂಜನಾ ಮಾಈ.
ಜೋ ಹನುಮಾನ ಜೀ ಕೀ ಆರತೀ ಗಾವೈಂ.
ಬಸಿ ಬೈಕುಂಠ ಅಮರ ಪದ ಪಾವಁ.
ಲಂಕ ವಿಧ್ವಂಸ ಕಿಯೇ ರಘುರಾಈ.
ತುಲಸೀದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಕಾೀರ್ತಿ ಗಾಈ.

Recommended for you

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಕಿರಾತಾಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿವ್ರಾತ- ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲರುಧಿರ- ಸುರಾಪಾನಮತ್ತಂ ಪೃಷತ್ಕಂ ಚಾಪೇ ಸಂಧಾಯ ತಿಷ್ಠನ್ ಹೃದಯಸರಸಿಜೇ ಮಾಮಕೇ ತಾಪಹಂತಾ. ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಃ ಶರಣ್ಯಃ ಪಶುಪತಿತನಯೋ ನೀರದಾಭಃ ಪ್ರಸನ್ನೋ ದೇವಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾ- ಚ್ಛಬರವಪುರಸೌ ಸಾವಧಾನಃ ಸದಾ ನಃ. ಆಖೇಟಾಯ ವನೇಚರಸ್ಯ ಗಿರಿಜಾಸಕ್ತಸ್ಯ ಶಂಭೋಃ ಸುತ- ಸ್ತ್ರಾತುಂ ಯೋ ಭುವನಂ ಪುರಾ

Click here to know more..

ಭೂತನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಭೂತನಾಥ ಸುಪ್ರಭಾತಂ

ಶ್ರೀಕಂಠಪುತ್ರ ಹರಿನಂದನ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೇ ಲೋಕೈಕನಾಥ ಕರುಣಾಕರ ಚಾರುಮೂರ್ತೇ. ಶ್ರೀಕೇಶವಾತ್ಮಜ ಮನೋಹರ ಸತ್ಯಮೂರ್ತೇ ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುರುದ್ರಸುತ ಮಂಗಲಕೋಮಲಾಂಗ ದೇವಾಧಿದೇವ ಜಗದೀಶ ಸರೋಜನೇತ್ರ. ಕಾಂತಾರವಾಸ ಸುರಮಾನವವೃಂದಸೇವ್ಯ ಶ್ರೀಭೂತನಾಥ ಭಗವನ್ ತವ ಸುಪ್ರಭಾತಂ. ಆಶಾನುರೂಪಫಲದಾಯಕ

Click here to know more..

ಗಣೇಶಾದಿ 8 ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀವಾ೯ದ ಕೋರಿ ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

ಗಣೇಶಾದಿ 8 ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀವಾ೯ದ ಕೋರಿ  ಪ್ರಾಥ೯ನೆ

Click here to know more..

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |