ಹನುಮಾನ್ ಆರ್ತ್ತೀ

ಆರತೀ ಕೀಜೈ ಹನುಮಾನ ಲಲಾ ಕೀ.
ದುಷ್ಟ ದಲನ ರಘುನಾಥ ಕಲಾ ಕೀ.
ಜಾಕೇ ಬಲ ಸೇ ಗಿರವರ ಕಾಂಪೇ.
ರೋಗ ದೋಷ ಜಾಕೇ ನಿಕಟ ನ ಝಾಂಕೇ.
ಅಂಜನೀ ಪುತ್ರ ಮಹಾ ಬಲದಾಈ.
ಸಂತನ ಕೇ ಪ್ರಭು ಸದಾ ಸಹಾಈ.
ದೇ ಬೀಡ಼ಾ ರಘುನಾಥ ಪಠಾಯೇ.
ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಸಿಯಾ ಸುಧಿ ಲಾಯೇ.
ಲಂಕಾ ಸೋ ಕೋಟ ಸಮುದ್ರ ಸೀ ಖಾಈ.
ಜಾತ ಪವನಸುತ ವಾರ ನ ಲಾಈ.
ಲಂಕಾ ಜಾರಿ ಅಸುರಿ ಸಬ ಮಾರೇ.
ಸೀತಾ ರಾಮಜೀ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ.
ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರ್ಛಿತ ಪಡ಼ೇ ಧರಣೀ ಮೇಂ.
ಲಾಯೇ ಸಂಜೀವನ ಪ್ರಾಣ ಉಬಾರೇ.
ಪೈಠಿ ಪಾತಾಲ ತೋರಿ ಜಮ ಕಾರೇ.
ಅಹಿರಾವಣ ಕೀ ಭುಜಾ ಉಖಾರೇ.
ಬಾಈಂ ಭುಜಾ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ.
ದಾಈಂ ಭುಜಾ ಸಬ ಸಂತ ಉಬಾರೇ.
ಸುರ ನರ ಮುನಿ ಜನ ಆರತೀ ಉತಾರೇಂ.
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹನುಮಾನ ಉಚಾರೇಂ.
ಕಂಚನ ಥಾರ ಕಪೂರ ಕೀ ಬಾತೀ.
ಆರತೀ ಕರತ ಅಂಜನಾ ಮಾಈ.
ಜೋ ಹನುಮಾನ ಜೀ ಕೀ ಆರತೀ ಗಾವೈಂ.
ಬಸಿ ಬೈಕುಂಠ ಅಮರ ಪದ ಪಾವಁ.
ಲಂಕ ವಿಧ್ವಂಸ ಕಿಯೇ ರಘುರಾಈ.
ತುಲಸೀದಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಕಾೀರ್ತಿ ಗಾಈ.

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |