ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಲ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರ

ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ.
ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪ್ರಭೂತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣಾಯ ಫಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಾಯ ಚ.
ನಾನಾಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಸುವರ್ಚಲಾಕಲತ್ರಾಯ ಚತುರ್ಭುಜಧರಾಯ ಚ.
ಉಷ್ಟ್ರಾರೂಢಾಯ ವೀರಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ದಿವ್ಯಮಂಗಲದೇಹಾಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ಚ.
ತಪ್ತಕಾಂಚನವರ್ಣಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಭಕ್ತರಕ್ಷಣಶೀಲಾಯ ಜಾನಕೀಶೋಕಹಾರಿಣೇ.
ಜ್ವಲತ್ಪಾವಕನೇತ್ರಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಪಂಪಾತೀರವಿಹಾರಾಯ ಸೌಮಿತ್ರಿಪ್ರಾಣದಾಯಿನೇ.
ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣಭೂತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ರಂಭಾವನವಿಹಾರಾಯ ಗಂಧಮಾದನವಾಸಿನೇ.
ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಪಂಚಾನನಾಯ ಭೀಮಾಯ ಕಾಲನೇಮಿಹರಾಯ ಚ.
ಕೌಂಡಿನ್ಯಗೋತ್ರಜಾತಾಯ ಮಂಗಲಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ.
ಇತಿ ಸ್ತುತ್ವಾ ಹನೂಮಂತಂ ನೀಲಮೇಘೋ ಗತವ್ಯಥಃ.
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಪಂಚವಾರಂ ಚಕಾರ ಸಃ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2023 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |