ಹನುಮಾನ್ ಸ್ತುತಿ

ಅರುಣಾರುಣ- ಲೋಚನಮಗ್ರಭವಂ
ವರದಂ ಜನವಲ್ಲಭ- ಮದ್ರಿಸಮಂ.
ಹರಿಭಕ್ತಮಪಾರ- ಸಮುದ್ರತರಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.
ವನವಾಸಿನಮವ್ಯಯ- ರುದ್ರತನುಂ
ಬಲವರ್ದ್ಧನ- ತ್ತ್ವಮರೇರ್ದಹನಂ.
ಪ್ರಣವೇಶ್ವರಮುಗ್ರಮುರಂ ಹರಿಜಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.
ಪವನಾತ್ಮಜಮಾತ್ಮವಿದಾಂ ಸಕಲಂ
ಕಪಿಲಂ ಕಪಿತಲ್ಲಜಮಾರ್ತಿಹರಂ.
ಕವಿಮಂಬುಜ- ನೇತ್ರಮೃಜುಪ್ರಹರಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.
ರವಿಚಂದ್ರ- ಸುಲೋಚನನಿತ್ಯಪದಂ
ಚತುರಂ ಜಿತಶತ್ರುಗಣಂ ಸಹನಂ.
ಚಪಲಂ ಚ ಯತೀಶ್ವರಸೌಮ್ಯಮುಖಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.
ಭಜ ಸೇವಿತವಾರಿಪತಿಂ ಪರಮಂ
ಭಜ ಸೂರ್ಯಸಮ- ಪ್ರಭಮೂರ್ಧ್ವಗಮಂ.
ಭಜ ರಾವಣರಾಜ್ಯ- ಕೃಶಾನುತಮಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.
ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮಣಜೀವನ- ದಾನಕರಂ
ಭಜ ರಾಮಸಖೀ- ಹೃದಭೀಷ್ಟಕರಂ.
ಭಜ ರಾಮಸುಭಕ್ತ- ಮನಾದಿಚರಂ
ಹನುಮಂತಮಜಸ್ರಮಜಂ ಭಜ ರೇ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |