ಹನುಮತ್ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ

ವೀತಾಖಿಲವಿಷಯಚ್ಛೇದಂ ಜಾತಾನಂದಾಶ್ರು- ಪುಲಕಮತ್ಯಚ್ಛಂ.
ಸೀತಾಪತಿದೂತಾದ್ಯಂ ವಾತಾತ್ಮಜಮದ್ಯ ಭಾವಯೇ ಹೃದ್ಯಂ.
ತರುಣಾರುಣಮುಖಕಮಲಂ ಕರುಣಾರಸಪೂರ- ಪೂರಿತಾಪಾಂಗಂ.
ಸಂಜೀವನಮಾಶಾಸೇ ಮಂಜುಲಮಹಿಮಾನ- ಮಂಜನಾಭಾಗ್ಯಂ.
ಶಂಬರವೈರಿಶರಾತಿಗ- ಮಂಬುಜದಲವಿಪುಲ- ಲೋಚನೋದಾರಂ.
ಕಂಬುಗಲಮನಿಲದಿಷ್ಟಂ ಬಿಂಬಜ್ವಲಿತೋಷ್ಠ- ಮೇಕಮವಲಂಬೇ.
ದೂರೀಕೃತಸೀತಾರ್ತಿಃ ಪ್ರಕಟೀಕೃತರಾಮ- ವೈಭವಸ್ಫೂರ್ತಿಃ.
ದಾರಿತದಶಮುಖಕೀರ್ತಿಃ ಪುರತೋ ಮಮ ಭಾತು ಹನುಮತೋ ಮೂರ್ತಿಃ.
ವಾನರನಿಕರಾಧ್ಯಕ್ಷಂ ದಾನವಕುಲಕುಮುದ- ರವಿಕರಸದೃಕ್ಷಂ.
ದೀನಜನಾವನದೀಕ್ಷಂ ಪವನತಪಃಪಾಕ- ಪುಂಜಮದ್ರಾಕ್ಷಂ.
ಏತತ್ಪವನಸುತಸ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠತಿ ಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಂ.
ಚಿರಮಿಹ ನಿಖಿಲಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಕ್ತ್ವಾ ಶ್ರೀರಾಮಭಕ್ತಿಭಾಗ್ ಭವತಿ.

 

Ramaswamy Sastry and Vighnesh Ghanapaathi

93.9K

Comments

q28bj

Other stotras

Copyright © 2024 | Vedadhara | All Rights Reserved. | Designed & Developed by Claps and Whistles
| | | | |